Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình lập dự toán

Được đăng lên bởi penguin9x
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 5 lần
VNK - Quy trình lập dự toán

VNK/DA/QT/21
Lần ban hành/ Sửa đổi: 03/03

CTCP XÂY LẮP & BẢO DƯỠNG CƠ ĐIỆN VNK
TRỤ SỞ : 5Q13 NGÕ 126 NGUYỄN AN NINH, TƯƠNG MAI, HOÀNG MAI,
HN
VPGD : 75 VŨ NGỌC PHAN, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HN
TEL : 04. 3552 7727

FAX: 04. 3772 7057

WEB: VNK.COM.VN

QUY TRÌNH
LẬP DỰ TOÁN

Tháng 9/ 2013

Họ và tên

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thu Hương

Ninh Việt Tú

Chữ ký

Ngày

Năng lượng mới – Sức sống mới!

1/7

VNK - Quy trình lập dự toán

VNK/DA/QT/21
Lần ban hành/ Sửa đổi: 03/03

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI
S.T.T
1

Ngày sửa
đổi
18/12/201
2

Vị trí sửa
đổi (trang)
Trang 1 - 7

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

Mục đích, phạm vi áp dụng
Lưu đồ
Biểu mẫu

2

18/9/2013

Trang 1 - 7

Lưu đồ
Biểu mẫu
Diễn giải

Năng lượng mới, sức sống mới!

2/7

VNK - Quy trình lập dự toán

VNK/DA/QT/21
Lần ban hành/ Sửa đổi: 03/03

NỘI DUNG QUY TRÌNH
1.

Mục đích
- Quy trình này nhằm thống nhất giữa các bộ phận liên quan trong việc quản lý tổ chức lập
dự toán của một công trình hay một hạng mục công trình.
-

Nhằm tránh sai sót trong công tác lập dự toán.
Phạm vi áp dụng
-Quy trình áp dụng cho công tác lập dự toán
-Quy trình này áp dụng cho bộ phận lập dự toán, phòng xây dựng, phòng kinh doanh và các
bộ phận liên quan khác.

2.

Tài liệu liên quan
- Các đơn giá, định mức hiện hành được áp dụng tại Việt Nam.
- Các đơn giá, định mức của công ty.
- Các văn bản pháp quy của nhà nước, bộ xây dựng, ngành liên quan, các quy định hướng dẫn
về lập dự toán.
- Các bản vẽ.
- Các qui trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 của công ty bao gồm:
BP QL
Mã
Tên đầy đủ quy trình
trực tiếp
tài liệu
VNK/DA/QT/21

Lập dự toán công trình

VNK/DA/QT/22

Đệ trình phê duyệt vật tư

VNK/DA/QT/23

Thanh quyết toán hợp đồng, gói thầu

VNK/DA/QT/30

Quy trình nghiệm thu thiết bị đầu vào

VNK/DA/QT/31

Quy trình nghiệm thu thi công

VNK/DA/QT/32

Quy trình học an toàn

VNK/DA/QT/33

Quy trình xử lý tai nạn trên công trường

P.DỰ ÁN

3. Khái niệm
- Dự toán công trình là toàn bộ chi phí được tính toán và được xác định theo công trình cụ thể
trên cơ sở các khối lượng công việc, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm
vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và hệ thống định mức , giá
xây dựng công trình.
4. Nội dung quy trình lập dự toán công trình
4.1 Lưu đồ quy trình
Trách nhiệm

Năng lượng mới, sức sống mới!

Tài liệu/Mẫu biểu

Lưu đồ

3/7

VNK - Quy trình lập dự toán

P. kinh doanh

VNK/DA/QT/21
Lần ban hàn...
VNK - Quy trình lập dự toán VNK/DA/QT/21
Lần ban hành/ Sửa đổi: 03/03
Năng lượng mới – Sức sống mới! 1 / 7
CTCP XÂY LẮP & BẢO DƯỠNG CƠ ĐIỆN VNK
TRỤ SỞ : 5Q13 NGÕ 126 NGUYỄN AN NINH, TƯƠNG MAI, HOÀNG
MAI,
HN
VPGD : 75 VŨ NGỌC PHAN, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HN
TEL : 04. 3552 7727 FAX: 04. 3772 7057 WEB: VNK.COM.VN
QUY TRÌNH
LẬP DỰ TOÁN
Tháng 9/ 2013
Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt
Họ và tên
Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thu Hương Ninh Việt Tú
Chữ ký
Ngày
Quy trình lập dự toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình lập dự toán - Người đăng: penguin9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy trình lập dự toán 9 10 604