Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Được đăng lên bởi xahoangsa-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH VIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT
CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PHẦN CHUNG
Lý do chọn đề tài
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Mục tiêu nghiên cứu
Giới hạn phạm vi nghiêm cứu
Giả thuyết ngfhieen cứu
Phương pháp nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu
Những điểm mới của đề tài

II.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Kết quả
1.1- Nghiên cứu thực trạng ( Nêu toàn bộ diễn biến điều tra,thống kê,
phân tích kết quả khảo sát thực trạng trước và sau tác động)
1.2- Độ tin cậy của dữ liệu khảo sát
1.3- Giá trị p của phép kiểm chứng T-test
1.4- Hệ số tương quan (r)
1.5- Mức độ ảnh hưởng (ES)
2. Thảo luận
2.1- Thực trạng ( Đánh giá thực trạng và tác động của nó đến chủ thể sự vật
hiện tượng mà người nghiên cứu cần tác động)
2.2- Kết quả thí nghiệm và ứng dụng vào thực tế
2.3- Quy trình vận dụng của đề tài ( sơ đồ, nguyên lý hoạt động, mô hình…)
III.
IV.
V.

KẾT LUẬN KHOA HỌC
Nêu bật được điểm mới có hệ thống lý luận chặt chẽ về thành công
của của đề tài trong thực tiễn vận dụng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

...
QUY TRÌNH VIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT
CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC
I. PHẦN CHUNG
1. Lý do chọn đề tài
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
3. Mục tiêu nghiên cứu
4. Giới hạn phạm vi nghiêm cứu
5. Giả thuyết ngfhieen cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Nội dung nghiên cứu
8. Những điểm mới của đề tài
II. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Kết quả
1.1- Nghiên cứu thực trạng ( Nêu toàn b diễn biến điều tra,thống kê,
phân tích kết quả khảo sát thực trạng trước và sau tác động)
1.2- Độ tin cậy của dữ liệu khảo sát
1.3- Giá trị p của phép kiểm chứng T-test
1.4- Hệ số tương quan (r)
1.5- Mức độ ảnh hưởng (ES)
2. Thảo luận
2.1- Thực trạng ( Đánh giá thực trạngtác động của đến chủ thể sự vật
hiện tượng mà người nghiên cứu cần tác động)
2.2- Kết quả thí nghiệm và ứng dụng vào thực tế
2.3- Quy trình vận dụng của đề tài ( sơ đồ, nguyên lý hoạt động, mô hình…)
III. KẾT LUẬN KHOA HỌC
Nêu bật đưc điểm mới hệ thống luận chặt chẽ về thành công
của của đề tài trong thực tiễn vận dụng.
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
V. PHỤ LỤC
Quy trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật - Người đăng: xahoangsa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật 9 10 599