Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH QUẢN LÝ - VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG MÁY CẮT CHÂN KHÔNG NGOÀI TRỜI

Được đăng lên bởi truong-ai-bk
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1485 lần   |   Lượt tải: 5 lần
QUY TRÌNH QUẢN LÝ - VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG
MÁY CẮT CHÂN KHÔNG NGOÀI TRỜI
Ban hành 01- /05/05

Sửa đổi 0 - ----/---- /----

ĐL3-P4/QT...
Trang 1 / 25

1. QUY ĐỊNH CHUNG :
1.1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng
- Quy trình này áp dụng chung cho công tác vận hành và quản lý vận
hành các loại máy cắt chân không trung thế ngoài trời có điện áp từ 7,2kV đến
36kV. Các máy cắt không được giới thiệu trong quy trình này có thể tùy theo
đặc điểm riêng và số liệu kỹ thuật của nhà chế tạo, có thể tham khảo quy trình
này để thiết lập quy trình riêng cho mỗi loại máy cắt cụ thể.
- Các ông giám đốc, phó giám đốc kỹ thuật của đơn vị có máy cắt, cán
bộ kỹ thuật quản lý máy cắt, các nhân viên vận hành các loại máy cắt trên
phải nắm vững và thực hiện theo quy trình này và các qui tắc an toàn khi vận
hành các thiết bị điện trong trạm biến áp và nhà máy điện đã ban hành.
- Các cán bộ kỹ thuật quản lý máy cắt và các nhân viên vận hành các
loại máy cắt trên ngoài việc nắm vững quy trình này cần nắm vững nguyên lý
cấu tạo của máy cắt, bộ phận truyền động và các vấn đề kỹ thuật khác liên
quan đến máy cắt. Nắm vững hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng của nhà chế
tạo.
1.2. Quy trình này do Phòng Kỹ thuật (P4) soạn thảo, Trưởng phòng Kỹ thuật
soát xét và Giám đốc Công ty Điện lực 3 phê duyệt ban hành.
1.3. Việc soạn thảo, soát xét, sửa đổi, phê duyệt, ban hành, thu hồi, hủy bỏ
văn bản này phải tuân thủ theo Thủ tục kiểm soát tài liệu văn bản ĐL3ISO/T.01
1.4. Trách nhiệm :
- Trưởng Phòng Kỹ thuật : Đảm bảo quy trình này luôn được tuân thủ.
- Cán bộ công nhân viên liên quan : Nghiêm chỉnh thực hiện quy định
trong quy trình này.
2. TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN
2.1 Các Định nghĩa :
- Máy cắt : Là một thiết bị đóng cắt dùng để đóng (nối) hay cắt (ngắt
mạch) các mạch điện. Máy cắt có thể đóng hay cắt mọi giá trị của dòng điện
trong phạm vi dòng định mức, bắt đầu từ dòng điện dung và cảm ứng nhỏ cho
đến dòng ngắn mạch đầy đủ.
- Máy cắt chân không : Được hiểu là máy cắt có môi trường dập hồ
quang (buồng dập hồ quang) bằng chân không.
2.2

Từ viết tắt :
MC : Máy cắt.
BTĐ : Bộ truyền động.

QUY TRÌNH QUẢN LÝ - VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG
MÁY CẮT CHÂN KHÔNG NGOÀI TRỜI
Ban hành 01- /05/05

Sửa đổi 0 - ----/---- /----

ĐL3-P4/QT...
Trang 2 / 25

TĐL : Tự động đóng lại.
NCĐ : Nam châm điện.
2.3.

Tài liệu viện dẫn:
- Thủ tục kiểm soát tài liệu văn bản ĐL3-ISO/T.01

- Quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện và lưới điện ban hành kèm
theo Quyết định số 199 NL/KHKT ngày 17/4/1990 của Bộ Năng lượng (nay
l...
QUY TRÌNH QUẢN LÝ - VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG
MÁY CẮT CHÂN KHÔNG NGOÀI TRỜI
ĐL3-P4/QT...
Ban hành 01- /05/05 Sửa đổi 0 - ----/---- /---- Trang 1 / 25
1. QUY ĐỊNH CHUNG :
1.1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng
- Quy trình này áp dụng chung cho công tác vận hành quản vận
hành các loại máy cắt chân không trung thế ngoài trời có điện áp từ 7,2kV đến
36kV. Các máy cắt không được giới thiệu trong quy trình này thể tùy theo
đặc điểm riêng và số liệu kỹ thuật của nhà chế tạo, có thể tham khảo quy trình
này để thiết lập quy trình riêng cho mỗi loại máy cắt cụ thể.
- Các ông giám đốc, phó giám đốc kỹ thuật của đơn vịmáy cắt, cán
bộ kỹ thuật quản máy cắt, các nhân viên vận hành các loại máy cắt trên
phải nắm vữngthực hiện theo quy trình này và các qui tắc an toàn khi vận
hành các thiết bị điện trong trạm biến áp và nhà máy điện đã ban hành.
- Các cán bộ kỹ thuật quản máy cắt các nhân viên vận hành các
loại máy cắt trên ngoài việc nắm vững quy trình này cần nắm vững nguyên lý
cấu tạo của máy cắt, bộ phận truyền động các vấn đề kỹ thuật khác liên
quan đến máy cắt. Nắm vững hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng của nhà chế
tạo.
1.2. Quy trình này do Phòng Kỹ thuật (P4) soạn thảo, Trưởng phòng Kỹ thuật
soát xét và Giám đốc Công ty Điện lực 3 phê duyệt ban hành.
1.3. Việc soạn thảo, soát xét, sửa đổi, phê duyệt, ban hành, thu hồi, hủy bỏ
văn bản này phải tuân thủ theo Thủ tục kiểm soát tài liệu văn bản ĐL3-
ISO/T.01
1.4. Trách nhiệm :
- Trưởng Phòng Kỹ thuật : Đảm bảo quy trình này luôn được tuân thủ.
- Cán bộ công nhân viên liên quan : Nghiêm chỉnh thực hiện quy định
trong quy trình này.
2. TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN
2.1 Các Định nghĩa :
- Máy cắt : một thiết bị đóng cắt dùng để đóng (nối) hay cắt (ngắt
mạch) các mạch điện. Máy cắt thể đóng hay cắt mọi giá trị của dòng điện
trong phạm vi dòng định mức, bắt đầu từ dòng điện dung và cảm ứng nhỏ cho
đến dòng ngắn mạch đầy đủ.
- Máy cắt chân không : Được hiểu máy cắt môi trường dập hồ
quang (buồng dập hồ quang) bằng chân không.
2.2 Từ viết tắt :
MC : Máy cắt.
BTĐ : Bộ truyền động.
QUY TRÌNH QUẢN LÝ - VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG MÁY CẮT CHÂN KHÔNG NGOÀI TRỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH QUẢN LÝ - VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG MÁY CẮT CHÂN KHÔNG NGOÀI TRỜI - Người đăng: truong-ai-bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
QUY TRÌNH QUẢN LÝ - VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG MÁY CẮT CHÂN KHÔNG NGOÀI TRỜI 9 10 459