Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sản xuất bánh snack gà nướng

Được đăng lên bởi Nga Nguyen
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 6883 lần   |   Lượt tải: 19 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÁO CÁO

THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP
Đề Tài:

TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT SNACK GÀ NƯỚNG TẠI
CÔNG TY LIÊN DOANH PHAM-ASSET
\

GVHD: NGUYỄN HỮU QUYỀN
LỚP: 11CDTP2
1. NGUYỄN THẾ GĂNG

3005110587

2. HUỲNH THỊ NGỌC LẠI

3005110627

3. LÊ TRÚC LÂM

3005110427

4. VÕ THỊ CẨM TIÊN

3005110569

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04, năm 2014.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
****
Tháng 10, năm 2013, TP.HCM

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Nguyễn Hữu Quyền

GVHD:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2014

PHIẾU XÁC NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP
Đơn vị: CÔNG TY LIÊN DOANH PHAM-ASSET
Xác nhận nhóm sinh viên:
1. Huỳnh Thị Ngọc Lại

MSSV: 3005110627

Lớp: 11CDTP2

2. Lê Trúc Lâm

MSSV: 3005110427

Lớp: 11CDTP2

3. Võ Thị Cẩm Tiên

MSSV: 3005110569

Lớp: 11CDTP2

4. Nguyễn Thế Găng

MSSV: 3005110587

Lớp: 11CDTP2

Ngành: Công nghệ thực phẩm.

Khoa: Công nghệ thực phẩm.

Trường: ĐAỊ HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH.
Đã hoàn thành thực tập tại: ……………………………………………………
Nhận xét của công ty:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Xác nhận của đơn vị thực tập

Công ty Liên Doanh Phạm Asset trang 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Nguyễn Hữu Quyền

GVHD:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
...................................................................................................................................
..................................................................
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP
Đề Tài:
TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT SNACK GÀ NƯỚNG TẠI
CÔNG TY LIÊN DOANH PHAM-ASSET
\
GVHD: NGUYỄN HỮU QUYỀN
LỚP: 11CDTP2
1. NGUYỄN THẾ GĂNG 3005110587
2. HUỲNH THỊ NGỌC LẠI 3005110627
3. LÊ TRÚC LÂM 3005110427
4. VÕ THỊ CẨM TIÊN 3005110569
TP. Hồ Chí Minh, tháng 04, năm 2014.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
** **
Tháng 10, năm 2013, TP.HCM
Quy trình sản xuất bánh snack gà nướng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sản xuất bánh snack gà nướng - Người đăng: Nga Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Quy trình sản xuất bánh snack gà nướng 9 10 343