Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sản xuát cafe hòa tan

Được đăng lên bởi Lê Hoàn
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 4031 lần   |   Lượt tải: 6 lần
QTSX caø pheâ hoøa tan
Maãn

GVHD: PGS.TS Leâ Vaên Vieät

MUÏC LUÏC
I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ CAØ PHEÂ............................................................4
1. Phaân loaïi....................................................................................................................4
A. Caø pheâ cheø (Arabica)........................................................................................... 4
B. Caø pheâ voái (Robusta)........................................................................................... 4

C.

Caø pheâ mít (liberica).................................................................................5

2.

Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng caø pheâ................................................5

3. Caáu taïo quaû caø pheâ..................................................................................................6
4. Thaønh phaàn hoùa hoïc caø pheâ nhaân (arabica)........................................................7
5. Tieâu chuaån caø pheâ nhaân.........................................................................................8

II. QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT CAØ PHEÂ HOØA TAN...........................................
1. Laøm saïch.................................................................................................................12
A. Muïc ñích................................................................................................................12
B. Caùc bieán ñoåi..........................................................................................................12
C. Phöông phaùp thöïc hieän.........................................................................................12
D. Thieát bò.............................................................................................................. 12
2.
A.
B.
C.
D.

Phoái troän..................................................................................................................13
Muïc ñích............................................................................................................... 13
Caùc bieán ñoåi.......................................................................................................... 13
Phöông phaùp thöïc hieän......................................................................................... 13
Maùy troän thuøng quay............................................................................................. 14

3.
A.
B.
C.
D.

Rang..........................
QTSX caø pheâ hoøa tan GVHD: PGS.TS Leâ Vaên Vieät
Maãn
MUÏC LUÏC
I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ CAØ PHEÂ............................................................4
1. Phaân loaïi....................................................................................................................4
A. Caø pheâ cheø (Arabica)........................................................................................... 4
B. Caø pheâ voái (Robusta)...........................................................................................4
C. Caø pheâ mít (liberica).................................................................................5
2. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng caø pheâ................................................5
3. Caáu taïo quaû caø pheâ..................................................................................................6
4. Thaønh phaàn hoùa hoïc caø pheâ nhaân (arabica)........................................................7
5. Tieâu chuaån caø pheâ nhaân.........................................................................................8
II. QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT CAØ PHEÂ HOØA TAN...........................................
1. Laøm saïch.................................................................................................................12
A. Muïc ñích................................................................................................................12
B. Caùc bieán ñoåi..........................................................................................................12
C. Phöông phaùp thöïc hieän.........................................................................................12
D. Thieát bò.............................................................................................................. 12
2. Phoái troän..................................................................................................................13
A. Muïc ñích............................................................................................................... 13
B. Caùc bieán ñoåi.......................................................................................................... 13
C. Phöông phaùp thöïc hieän.........................................................................................13
D. Maùy troän thuøng quay............................................................................................. 14
3. Rang.........................................................................................................................14
A. Muïc ñích.............................................................................................................. 14
B. Caùc bieán ñoåi.............................................................................................................14
C. Phöông phaùp thöïc hieän............................................................................................14
D. Thieát bò rang lieân tuïc hieäu Burn Thermalo..............................................................15
4. Xay...........................................................................................................................16
A. Muïc ñích............................................................................................................... 16
B. Caùc bieán ñoåi.............................................................................................................16
C. Phöông phaùp thöïc hieän............................................................................................16
D. Thieát bò xay............................................................................................................ 16
5. Trích ly.....................................................................................................................17
A. Muïc ñích............................................................................................................... 18
B. Caùc bieán ñoåi.............................................................................................................18
C. Phöông phaùp thöïc hieän............................................................................................18
D. Thieát bò trích ly boä loïc..............................................................................................18
Trang 1
Quy trình sản xuát cafe hòa tan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sản xuát cafe hòa tan - Người đăng: Lê Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Quy trình sản xuát cafe hòa tan 9 10 98