Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sản xuất Phomat

Được đăng lên bởi Le Khoitp
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 7219 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
KHOA CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM

…♦…

BÁO CÁO
CHUYÊN ĐỀ: QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHOMAT
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

LÊ VĂN KIÊN NHẪN

Nhóm thực hiện:
1 LÊ HOÀNG KHỞI
2 HUỲNH THANH HƯNG
3 PHẠM TRUNG HIẾU
4 PHẠM THANH HẰNG
5 TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG
6 NGUYỄN KIM HỒNG
7 HUỲNH MINH HIỀN

Vĩnh Long, tháng 01 năm 2013
1

MỤC LỤC
◊
CHƯƠNG I GIỚI THIỆU........................................................................5
1. Lời Mở Đầu..........................................................................................................5
2. Lịch Sử Phomat....................................................................................................5
Hình. 1.1 tranh làm phomat thời cổ.........................................................................5
3. Phân Loại Phomat................................................................................................6
Bảng. 3.1 phân loại phomat theo độ ẩm..................................................................6
Bảng. 3.2 phân loại phomat theo lượng béo............................................................6
4. Một Số Loại Phomat............................................................................................7

CHƯƠNG II QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHOMAT...............................8
1. Sơ Đồ Quy Trình...............................................................................................8
2. Giải Thích Quy Trình.................................................................................................9
2.1. Nguyên Liệu......................................................................................................9
Hình.2.1.sữa (nguyên liệu).......................................................................................9
2.2. Xử Lý .................................................................................................................9
22.1. Mục đích...........................................................................................................9
2.2.2. Cách tiến hành................................................................................................9
2.3. Chuần Hóa.........................................................................................................9
2.3.1. Mục đích.........................................................................................................9
2.3.2. Cách tiến hành...........................................................................................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
KHOA CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
BÁO CÁO
CHUYÊN ĐỀ: QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHOMAT
1
Nhóm thực hiện:
1 LÊ HOÀNG KHỞI
2 HUỲNH THANH HƯNG
3 PHẠM TRUNG HIẾU
4 PHẠM THANH HẰNG
5 TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG
6 NGUYỄN KIM HỒNG
7 HUỲNH MINH HIỀN
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
LÊ VĂN KIÊN NHẪN
Vĩnh Long, tháng 01 năm 2013
Quy trình sản xuất Phomat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sản xuất Phomat - Người đăng: Le Khoitp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quy trình sản xuất Phomat 9 10 398