Ktl-icon-tai-lieu

quy trình sản xuất sạch hơn ngành hoàn tất kim loại

Được đăng lên bởi ngocsangnguyen1992
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
Mục lục ........................................................................................................................... 1
Mở đầu ........................................................................................................................... 5
1 Giới thiệu chung ...................................................................................................... 6
1.1
Ngành hoàn tất sản phẩm kim loại của Việt nam............................................. 6
1.2
Mô tả quy trình sản xuất................................................................................... 7
1.2.1
Chuẩn bị bề mặt và làm sạch các chi tiết.................................................. 8
1.2.2
Mạ ............................................................................................................. 8
1.2.3
Hoàn tất cơ học....................................................................................... 15
1.2.4
Khu vực phụ trợ ...................................................................................... 16
1.3
Các vấn đề môi trường trong hoàn tất sản phẩm kim loạ i ............................ 17
1.3.1
Các vấn đề môi trường trong công đoạn tiền xử lý................................. 18
1.3.2
Các vấn đề môi trường trong công đoạn mạ điện .................................. 19
1.3.3
Các vấn đề môi trường trong phủ phi kim............................................... 21
1.3.4
Các vấn đề môi trường trong hoàn tất bằng sơn .................................... 22
2 Sản xuất sạch hơn – Nguyên tắc, nhu cầu và phương pháp luận ........................ 24
2.1
Giới thiệu về Sản xuất sạch hơn (SXSH)....................................................... 24
2.2
Nhu cầu về SXSH .......................................................................................... 25
2.2.1
Các tác động đến sức khỏe và môi trường............................................. 26
2.2.2
Bảo toàn hóa chất và các chất trợ .......................................................... 26
2.2.3
Kiểm soát ô nhiễm .................................................................................. 27
2.2.4
Sức ép công luận .................................................................................... 27
2.2.5
Các yêu cầu của thị trường xuất khẩu .................................................... 28
2.3
Tiềm năng Sản xuất sạch hơn ....................................................................... 28
2.4
Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn ............
Tài liu hướng dn Sn xut sch hơn trong ngành hoàn tt sn phm kim loi 1
Mc lc
Mc lc ........................................................................................................................... 1
M đầu ........................................................................................................................... 5
1 Gii thiu chung ...................................................................................................... 6
1.1 Ngành hoàn tt sn phm kim loi ca Vit nam............................................. 6
1.2 Mô t quy trình sn xut................................................................................... 7
1.2.1 Chun b b mt và làm sch các chi tiết.................................................. 8
1.2.2 M ............................................................................................................. 8
1.2.3 Hoàn tt cơ hc....................................................................................... 15
1.2.4 Khu vc ph tr ...................................................................................... 16
1.3 Các vn đề môi trường trong hoàn tt sn phm kim lo i ............................ 17
1.3.1 Các vn đề môi trường trong công đon tin x................................. 18
1.3.2 Các vn đề môi trườ
ng trong công đon m đin .................................. 19
1.3.3 Các vn đề môi trường trong ph phi kim............................................... 21
1.3.4 Các vn đề môi trường trong hoàn tt bng sơn.................................... 22
2 Sn xut sch hơn – Nguyên tc, nhu cu và phương pháp lun ........................ 24
2.1 Gii thiu v Sn xut sch hơn (SXSH)....................................................... 24
2.2 Nhu cu v SXSH .......................................................................................... 25
2.2.1 Các tác động đến sc khe và môi trường............................................. 26
2.2.2 Bo toàn hóa cht và các cht tr .......................................................... 26
2.2.3 Kim soát ô nhim .................................................................................. 27
2.2.4 Sc ép công lun.................................................................................... 27
2.2.5 Các yêu c
u ca th trường xut khu.................................................... 28
2.3 Tim năng Sn xut sch hơn ....................................................................... 28
2.4 Phương pháp lun đánh giá sn xut sch hơn ............................................ 31
2.5 Các k thut SXSH......................................................................................... 34
3 Các cơ hi SXSH trong hoàn tt sn phm kim loi ............................................. 38
3.1 Qun lý tt ni vi............................................................................................. 38
3.1.1 Nơi làm vic sch s ngăn np............................................................... 38
3.1.2 Bo dưỡng d phòng.............................................................................. 39
3.1.3 Kim kê qun lý kho................................................................................ 39
3.1.4 Phòng nga và kim soát hin tượng tràn ............................................. 39
3.1.5 Đ
ào to nhân viên................................................................................... 40
3.1.6 Sơ đồ quy trình ....................................................................................... 40
3.1.7 Lp kế hoch và lch sn xut................................................................. 40
3.2 Làm sch và tin x ................................................................................... 42
3.2.1 Tránh các yếu t phát sinh nhu cu làm sch......................................... 43
3.2.2 Các phương pháp làm sch vt lý .......................................................... 43
3.2.3 Kéo dài tui th dung dch làm sch ....................................................... 44
3.2.4 Thiết b làm sch các chi tiết ................................................................... 45
3.2.5 Cht làm sch sinh hc........................................................................... 45
3.2.6 Làm sch siêu âm................................................................................... 45
3.2.7 Nhit phân cho sơn tĩnh đin .................................................................. 45
3.3 Kim soát thông s b x........................................................................... 46
3.3.1 Nng độ hoá cht.................................................................................... 46
3.3.2 Nhi
t độ b.............................................................................................. 46
3.3.3 Ngăn tht thoát nhit và bay hơi............................................................. 46
3.3.4 Chng nhim bn dung dch m ............................................................. 47
quy trình sản xuất sạch hơn ngành hoàn tất kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình sản xuất sạch hơn ngành hoàn tất kim loại - Người đăng: ngocsangnguyen1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
quy trình sản xuất sạch hơn ngành hoàn tất kim loại 9 10 566