Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sản xuất sơn

Được đăng lên bởi nick.dtq
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu hướng dẫn
Sản xuất sạch hơn
Ngành: Sản xuất sơn
Phiên bản: 07.2009

Cơ quan biên soạn
Hợp phần Sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp
Chƣơng trình hợp tác phát triển
Việt nam – Đan mạch về môi trƣờng

BỘ CÔNG THƢƠNG

Mục lục
Mục lục .............................................................................................................. 2
Mở đầu .............................................................................................................. 4
1 Giới thiệu chung ......................................................................................... 5
1.1
Sản xuất sạch hơn .............................................................................. 5
1.2
Mô tả ngành công nghiệp sản xuất sơn ở Việt Nam .......................... 6
1.2.1
Về quy mô ................................................................................... 6
1.2.2
Về nguyên liệu ............................................................................. 8
1.2.3
Về máy móc thiết bị và trình độ công nghệ ................................. 8
1.2.4
Về sản phẩm ............................................................................... 9
1.3
Quá trình sản xuất sơn ..................................................................... 10
1.3.1
Sơn dung môi hữu cơ................................................................ 10
1.3.2
Sơn bột ...................................................................................... 13
1.3.3
Sơn nhũ tƣơng gốc nƣớc .......................................................... 15
1.3.4
Các quá trình phụ trợ ................................................................ 16
2 Sử dụng tài nguyên, tác động đến môi trƣờng và an toàn sản xuất ........ 17
2.1
Tiêu thụ tài nguyên ........................................................................... 18
2.2
Tác động đến môi trƣờng ................................................................. 20
2.2.1
Nƣớc thải ................................................................................... 22
2.2.2
Khí thải ...................................................................................... 23
2.2.3
Chất thải rắn .............................................................................. 23
2.3
An toàn sản xuất ............................................................................... 23
2.4
Tiềm năng sản xuất sạch hơn của ngành sơn ................................. 24
3 Cơ hội sản xuất sạch hơn ..............................................................
Tài liệu hướng dẫn
Sản xuất sạch hơn
Ngành: Sản xuất sơn
Phiên bản: 07.2009
Cơ quan biên soạn
Hợp phần Sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp
Chƣơng trình hợp tác phát triển
Việt nam – Đan mạch về môi trƣờng
BỘ CÔNG THƢƠNG
Quy trình sản xuất sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sản xuất sơn - Người đăng: nick.dtq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Quy trình sản xuất sơn 9 10 199