Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sử dụng cầu trục đối với CN buộc móc và làm tín hiệu

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DISOCO
ISO 9001:2008
ISO
14001:2004

Quy tr×nh sö dông cÇu
trôc ®èi víi CN buéc
mãc vµ lµm tÝn hiÖu

M· sè : QT - 00 - 23
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/2
LÇn söa ®æi:

0

Dùng huấn luyện cho người lao động

Tuìy theo cäng viãûc mçnh phuû traïch, ngæåìi cäng
nhán phaíi tuán theo nhæîng quy âënh sau âáy:
1. Chè âæåüc sæí duûng nhæîng bäü pháûn phæång tiãûn truûc taíi
khi âaî biãút roî taíi troüng cho pheïp.
2. Træåïc khi laìm viãûc phaíi kiãøm tra caïc bäü pháûn truûc taíi
troüng, nãúu an toaìn måïi âæåüc sæí duûng.
3. Phaíi choün chiãöu daìi dáy treo âãø khi moïc vaìo taíi troüng goïc
xiãn cuía dáy treo theo quy âënh sau âáy:
− Nãúu buäüc 2 dáy treo xiãn, thç goïc håüp båíi 2 dáy naìy khäng
âæåüc låïn hån 90 o
− Nãúu buäüc tæì 3 dáy treo tråí lãn thç goïc håüp båíi mäùi dáy
treo naìy våïi âæåìng thàóng âæïng khäng låïn hån 45 o .
− Nãúu chiãöu cao náng bë giåïi haûn thç âæåüc pheïp tàng âäü låïn
cuía caïc goïc âoï, nhæng phaíi coï biãûn phaïp khäng âãø dáy
buäüc, dáy treo træåüt trãn taíi troüng vaì træåüt ra ngoaìi moïc.
4. Phaíi tuán theo nhæîng quy âënh vãö buäüc, moïc khäng âãø dáy
træåüt trãn taíi troüng vaì bë væåïng räúi, chäù taíi troüng coï
caûnh sàõc tyì vaìo dáy phaíi âæåüc âãûm âãø dáy khäng bë
hoíng.
5. Nguyãn váût liãûu råìi phaíi âæåüc âæûng trong thiãút bë chàõc
chàõn vaì khäng âæåüc xãúp cao quaï thaình thiãút bë âæûng.
6. Caïc cháút loíng (axêt, nhæûa âæåìng noïng chaíy... ) phaíi âæåüc
âæûng trong váût chæïa phuì håüp vaì khäng cao quaï 2/3 dung
têch váût chæïa.
7. Khi truûc caïc váût daìi, cäöng kãönh phaíi coï biãûn phaïp khäng
âãø caïc váût âoï âu âæa va chaûm vaìo kãút cáúu hoàûc caïc
cäng trçnh xung quanh.
8. Nãúu duìng moïc coï 2 moí thç phaíi moïc âãöu vaìo caí 2 moí.
9. Khäng âæåüc duìng dáy coï cáúu taûo hoàûc coï âæåìng kênh
khaïc nhau âãø moïc, buäüc cuìng mäüt taíi troüng.
10. Khäng âæåüc âãø váût liãûu khaïc liãn kãút våïi taíi troüng,
khäng âæåüc náng taíi troüng bë váût nàûng khaïc âeì lãn.
11.

Khi náng taíi troüng:

DISOCO
ISO 9001:2008
ISO
14001:2004

Quy tr×nh sö dông cÇu
trôc ®èi víi CN buéc
mãc vµ lµm tÝn hiÖu

M· sè : QT - 00 - 23
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 2/2
LÇn söa ®æi:

0

Dùng huấn luyện cho người lao động

a) Ngæåìi laìm tên hiãûu cuìng nhæîng ngæåìi coï màût phaíi âæïng
caïch xa taíi troüng êt nháút laì 01 m, räöi måïi âæåüc baïo cho
ngæåìi âiãöu khiãøn truûc taíi troüng lãn.
b) Nãúu taíi troüng coï troüng læåüng tæì 80 ÷ 100% taíi troüng cho
pheïp thç náng nhêch lãn cao tåïi 100mm phaíi baïo ...
DISOCO
Quy tr×nh dông cÇu
trôc ®èi víi CN buéc
mãc vµ lµm tÝn hiÖu
Dùng huấn luyện cho người lao động
M· sè : QT - 00 - 23
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2 008
ISO
14001:2004
Trang sè: 1/2
LÇn söa ®æi: 0
Tuìy theo cäng viãûc mçnh phuû traïch, ngæåìi cäng
nhán phaíi tuán theo nhæîng quy âënh sau âáy:
1. Chè âæåüc sæí duûng nhæîng bäü pháûn phæång tiãûn truûc taíi
khi âaî biãút roî taíi troüng cho pheïp.
2. Træåïc khi laìm viãûc phaíi kiãøm tra caïc ü pháûn truûc taíi
troüng, nãúu an toaìn måïi âæåüc í duûng.
3. Phaíi choün chiãöu daìi dáy treo âãø khi moïc vaìo taíi troüng goïc
xiãn cuía dáy treo theo quy âënh sau âáy:
úu buäüc 2 dáy treo xiãn, thç gc håüp båíi 2 dáy naìy khäng
âæåüc ïn hån 90
o
úu buäüc tæì 3 dáy treo tråí lãn thç goïc håüp båíi mäùi y
treo naìy våïi âæåìng thàóng âæïng khäng låïn hån 45
o
.
úu chiãöu cao náng bë giåïi haûn thç âæåüc pheïp tàng âäü låïn
cuía caïc goïc âoï, nhæng phaíi coï biãûn php khäng âãø dáy
buäüc, dáy treo træåüt trãn taíi troüng vaì træåüt ra ngoaìi moïc.
4. Phaíi tuán theo nhæîng quy âënh vãö buäüc, moïc khäng âãø dáy
træåüt trãn taíi troüng vaì bë åïng räúi, chäù taíi troüng coï
caûnh õc tyì vaìo y phaíi âæåüc âãûm âãø y khäng bë
hoíng.
5. Nguyãn váût liãûu råìi phaíi âæåüc âæûng trong thiãút bë chàõc
chàõn vaì khäng âæåüc xãúp cao qu thaình thiãút bë âæûng.
6. Caïc cháút loíng (axêt, nhæûa âæåìng noïng chaíy... ) phaíi âæåüc
âæûng trong váût chæïa phuì håüp vaì khäng cao quaï 2/3 dung
têch váût chæïa.
7. Khi truûc caïc váût di, cäöng kãönh phaíi c biãûn phaïp khäng
âãø caïc ût â âu âæa va chaûm vaìo út cáúu hoàûc caïc
cäng trçnh xung quanh.
8. úu duìng moïc coï 2 moí thç phaíi moïc âãöu vaìo c 2 moí.
9. Khäng âæåüc duìng y coï úu taûo hoàûc coï âæåìng nh
khaïc nhau âãø moïc, buäüc cng mäüt taíi troüng.
10. Khäng âæåüc âãø váût liãûu khaïc liãn út ïi taíi troüng,
khäng âæåüc náng taíi troüng bë váût nàûng khaïc â lãn.
11. Khi náng taíi troüng:
Quy trình sử dụng cầu trục đối với CN buộc móc và làm tín hiệu - Trang 2
Quy trình sử dụng cầu trục đối với CN buộc móc và làm tín hiệu - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quy trình sử dụng cầu trục đối với CN buộc móc và làm tín hiệu 9 10 605