Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sử dụng inventor

Được đăng lên bởi lengoccong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B.QuytrìnhthiếtkếsảnphẩmsửdụngphầnmềmIVENTOR
Dạngkhối(Part)
MôhìnhhóaSPsửd
Chọnlọc

Xâydựng3D chitiết

ụnginventor

Kimloạitấm(Sheet metal)
Xâydựngtrong

Dạngkhối

Asembly

Kimloạitấm

LắprápSP
Lắpráp

Content center
Design

LắprápSPhàn
Ýtưởng

Sửađổi
Kiểmnghiệm(Stessanalysis, Frame analysis)
Môphỏngđộnghọc
(Dynamic simulation)

Môphỏng

Môphỏngcơcấu

Nhucầu

TrongAsembly
TrongPhânrã

Phânrã(Presentation)

(Presentation)
TrongStudio

Kếtxuấtbảnvẽ(Drawing)

Hồsơ

Sảnxuất

...
B.QuytrìnhthiếtkếsảnphẩmsửdụngphầnmềmIVENTOR
Nhucầu
Ýtưởn g
Chọnlọc
MôhìnhhóaSPsửd
ụnginventor
Xâydựng3D chitiết
Dạngkhối(Part)
Kimloạitấm(Sheet metal)
Xâydựngtrong
Asembly
Dạngkhối
Kimloạitấm
Content center
DesignLắpráp
LắprápSP
LắprápSPhàn
Kiểmnghiệm(Stessanalysis, Frame analysis)
Môphỏng
Môphỏngđộnghọc
(Dynamic simulation)
Môphỏngcơcấu TrongAsembly
TrongPhânrã
(Presentation)
TrongStudio
Phânrã(Presentation)
Kếtxuấtbảnvẽ(Drawing)
Sửađổi
Hồsơ Sảnxuất
Quy trình sử dụng inventor - Trang 2
Quy trình sử dụng inventor - Người đăng: lengoccong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quy trình sử dụng inventor 9 10 456