Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình Sử dụng máy cắt thép

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Quy tr×nh
Sö dông m¸y c¾t thÐp
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè : QT - 00 - 08
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0

Nh÷ng ngêi ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ hoÆc ®îc kÌm cÆp t¹i c«ng
ty nhng cÇn cã ®ñ tr×nh ®é hiÓu biÕt kü thuËt, tay nghÒ vµ sö dông ®îc m¸y c¾t, ®·
qua huÊn luyÖn vÒ BHL§ míi ®îc vËn hµnh m¸y c¾t thÐp vµ ph¶i thùc hiÖn néi
quy sau ®©y:
I.

tríc khi lµm viÖc:

1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ vµ ®óng nh÷ng trang bÞ BHL§ ®· ®îc cÊp ph¸t.
2. Ph¶i kiÓm tra vÞ trÝ lµm viÖc ®¶m b¶o gän gµng, s¹ch sÏ, ®ñ ¸nh s¸ng.
3. KiÓm tra: c¬ cÊu an toµn, dao c¾t, bé phËn ®iÒu khiÓn ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc
tèt. NÕu cã sai háng kh«ng ®îc lµm viÖc, b¸o phô tr¸ch ca sö lý.
II. trong khi lµm viÖc:
1. Sö dông ®óng quy c¸ch vËt liÖu theo quy ®Þnh.
2. Th¸o, l¾p, chØnh khe hë dao c¾t theo ®óng yªu cÇu.
3. Khi c¾t lu«n tu©n thñ c¸c bíc c«ng nghÖ vµ quy t¾c sö dông m¸y.
4. CÊm ®a tay vµo vïng c¾t khi m¸y ®ang lµm viÖc.
5. Khi m¸y bÞ kÑt, cã sù cè hoÆc dao háng ph¶i dõng m¸y ®Ó söa ch÷a.
6. Trong khi ®ang lµm viÖc ë m¸y c¾t cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy an
toµn vÒ cÇu trôc,vËn chuyÓn bèc dì thÐp vµ c¸c néi quy kh¸c.
III. kÕt thóc c«ng viÖc:
1. Khi hÕt ca lµm viÖc ph¶i c¾t nguån ®iÖn vµo m¸y, vÖ sinh m¸y vµ s¾p sÕp
ph«i, thÐp theo quy ®Þnh.
2. Bµn giao ca, ghi râ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ.
GI¸m §èc

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
Quy tr×nh
Sö dông m¸y c¾t thÐp
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè : QT - 00 - 08
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Nh÷ng ngêi ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ hoÆc ®îc kÌm cÆp t¹i c«ng
ty nhng cÇn ®ñ tr×nh ®é hiÓu biÕt thuËt, tay nghÒ dông ®îc m¸y c¾t, ®·
qua huÊn luyÖn BHL§ míi ®îc vËn hµnh m¸y c¾t thÐp ph¶i thùc hiÖn néi
quy sau ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ vµ ®óng nh÷ng trang bÞ BHL§ ®· ®îc cÊp ph¸t.
2. Ph¶i kiÓm tra vÞ trÝ lµm viÖc ®¶m b¶o gän gµng, s¹ch sÏ, ®ñ ¸nh s¸ng.
3. KiÓm tra: c¬ cÊu an toµn, dao c¾t, bé phËn ®iÒu khiÓn ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc
tèt. NÕu cã sai háng kh«ng ®îc lµm viÖc, b¸o phô tr¸ch ca sö lý.
II. trong khi lµm viÖc:
1. Sö dông ®óng quy c¸ch vËt liÖu theo quy ®Þnh.
2. Th¸o, l¾p, chØnh khe hë dao c¾t theo ®óng yªu cÇu.
3. Khi c¾t lu«n tu©n thñ c¸c bíc c«ng nghÖ vµ quy t¾c sö dông m¸y.
4. CÊm ®a tay vµo vïng c¾t khi m¸y ®ang lµm viÖc.
5. Khi m¸y bÞ kÑt, cã sù cè hoÆc dao háng ph¶i dõng m¸y ®Ó söa ch÷a.
6. Trong khi ®ang lµm viÖc ë m¸y c¾t cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy an
toµn vÒ cÇu trôc,vËn chuyÓn bèc dì thÐp vµ c¸c néi quy kh¸c.
III. kÕt thóc c«ng viÖc:
1. Khi hÕt ca lµm viÖc ph¶i c¾t nguån ®iÖn vµo m¸y, vÖ sinh m¸y vµ s¾p sÕp
ph«i, thÐp theo quy ®Þnh.
2. Bµn giao ca, ghi râ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ.
GI¸m §èc
Ng« V¨n TuyÓn
Quy trình Sử dụng máy cắt thép - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy trình Sử dụng máy cắt thép 9 10 67