Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÉO CẮT DÂY THUỶ LỰC S-24

Được đăng lên bởi quange47
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiến thức an toàn và kỹ năng thực hành trên đường dây truyền tải điện

JE-TRL-MRP-01

QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
KÉO CẮT DÂY THUỶ LỰC S-24
PHẦN 1: KỸ THUẬT AN TOÀN
Trước khi sử dụng thiết bị nên đọc kỹ nội dung của tài liệu này và sử dụng
dụng cụ đúng như những hướng dẫn trong hướng dẫn này.
1. Dụng cụ này không cách điện vì vậy có thể bị điện giật nếu sử dụng dụng cụ
trong khu vực có điện trường.
2. Phạm vi sử dụng của dụng cụ: Dụng cụ chỉ được cắt các vật liệu có đường
kính tối đa như trong bảng sau:
Tªn dông cô
Lùc ra (kN)
Träng l−îng m¸y kg)

Thanh trßn

D©y c¸p

VËt liÖu
D©y c¸p (6x7)

(mm)

D©y c¸p (6x12) (mm)
D©y c¸p (6x19) (mm)
Thanh ®ång trßn mÒm (mm)
Thanh nh«m trßn mÒm (mm)
S¾t mÒm (nhá h¬n ss41) (mm)
ThÐp dïng cho bª t«ng cèt thÐp ( nhá h¬n SD30)
(mm)

C¸p ®iÖn

D©y bÖn

D©y ®ång cøng bÖn

(mm)

D©y nh«m trÇn bÖn (HAL)

(mm)

D©y nh«m
D©y nh«m lâi thÐp (ACSR) (mm)
D©y
thÐp Lo¹i (1x7) sîi (mm)
m¹ kÏm bÖn Lo¹i (1x19) sîi (mm)
D©y c¸p ®ång (mm)
D©y c¸p ch× (mm)
D©y c¸p ngÇm (mm)

S-24
76
4.0
Φ18
φ24
φ24
φ24
φ18
φ20
φ16

φ24.0
(325mm2)
φ24.0
(325mm2)
φ24.0
(290mm2)
φ20
φ20
φ24
φ24
φ24

22
Dự án đào tạo giáo viên / hướng dẫn viên ngành điện (JICA-EVN)

Kiến thức an toàn và kỹ năng thực hành trên đường dây truyền tải điện

JE-TRL-MRP-01

3. Lưỡi cắt rất sắc, không đụng đến lưỡi cắt và lấy nó khi không cần thiết, không
quay phần lưỡi cắt và phần đầu của dụng cụ đến người khác khi sử dụng vì nó
có thể vỡ và văn mảnh đi mọi hướng.
4. Cầm dụng cụ chắc chắn trong quá trình sử dụng, tránh để rơi.
5. Nơi làm việc phải có đủ ánh sáng
6. Trong thời gian làm việc phải mang kính bảo hộ, đề phòng những mảnh nhỏ văn
vào mắt hay mũi của bạn.
7. Khi làm việc trên cao phải xác nhận là không có người phía dưới vị trí công tác.
Những vật được cắt hay kéo cắt có thể rơi xuống là nguyên nhân gây tai nạn.
8. Trước khi sử dụng dụng cụ cần phải kiểm tra sự nguyên vẹn, không có vết nứt
của dụng cụ.
9. Luôn luôn giữ nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàn.
10. Không cho trẻ em đến nơi làm việc. Không để người khác sử dụng dụng cụ.
11. Sau khi sử dụng cất dụng cụ vào kho nơi khô ráo, tránh xa trẻ em.
12. Trang phục cho công nhân:
- Quần áo gọn gàn, không đeo chuỗi ( ngọc hay vàng).
- Mang găng tay và giày không trượt.
- Người công nhân không được để tóc dài.
13. Vị trí làm việc:
- Vị trí đứng của người công nhân phải chắc chắn, cân bằng, an toàn trong thời gian
sử dụng thiết bị.
14. Bảo dưỡng dụng cụ.
- Khi thay thế bộ phận nào của dụng cụ phải theo tài liệu hướng dẫn.
- Giữ tay c...
Kiến thc an toàn và k năng thc hành trên đường dây truyn ti đin
JE-TRL-MRP-01
22
D án đào to giáo viên / hướng dn viên ngành đin (JICA-EVN)
QUY TRÌNH S DNG VÀ BO QUN
KÉO CT DÂY THU LC S-24
PHN 1: K THUT AN TOÀN
Trưc khi s dng thiết b nên đọc k ni dung ca tài liu này s dng
dng c đúng như nhng hướng dn trong hướng dn này.
1. Dng c này không cách đin vy th b đin git nếu s dng dng c
trong khu vc có đin trưng.
2. Phm vi s dng ca dng c: Dng c ch được ct các vt liu đường
kính ti đa như trong bng sau:
S-24
76
Tªn dông cô
Lùc ra (kN)
VËt liÖu Träng l−îng m¸y kg)
4.0
D©y c¸p (6x7) (mm)
Φ18
D©y c¸p (6x12) (mm)
φ
24
D©y c¸p
D©y c¸p (6x19) (mm)
φ24
Thanh ®ång trßn mÒm (mm)
φ24
Thanh nh«m trßn mÒm (mm)
φ18
S¾t mÒm (nhá h¬n ss41) (mm)
φ
20
Thanh trßn
ThÐp dïng cho bª t«ng cèt thÐp ( nhá h¬n SD30)
(mm)
φ16
D©y ®ång cøng bÖn (mm)
φ 24.0
(325mm
2
)
D©y nh«m trÇn bÖn (HAL) (mm)
φ 24.0
(325mm
2
)
D©y nh«m
D©y nh«m lâi thÐp (ACSR) (mm)
φ
24.0
(290mm
2
)
Lo¹i (1x7) sîi (mm)
φ20
D©y bÖn
D©y thÐp
m¹ kÏm bÖn
Lo¹i (1x19) sîi (mm)
φ20
D©y c¸p ®ång (mm)
φ24
D©y c¸p ch× (mm)
φ
24
p ®iÖn
D©y c¸p ngÇm (mm)
φ24
QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÉO CẮT DÂY THUỶ LỰC S-24 - Trang 2
QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÉO CẮT DÂY THUỶ LỰC S-24 - Người đăng: quange47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÉO CẮT DÂY THUỶ LỰC S-24 9 10 913