Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sữa chữa nguồn PC

Được đăng lên bởi chipset7
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 1700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH......................4

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................ 4
1.1.1. Phạm vi áp dụng.................................................................................4
1.1.2. Quy định về an toàn............................................................................4
1.1.3. Dụng cụ cần thiết cho bảo dưỡng..................................................4
1.1.4. Điều kiện làm việc.............................................................................4
1.1.5. Sơ đồ tổng thể quá trình bảo dưỡng...............................................4
1.2. TIẾP NHẬN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG................................................. 5
1.3. MỘT VÀI ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI TIẾN HÀNH THÁO LẮP.............6
1.4. TIẾN HÀNH BẢO DƯỠNG .................................................................... 7
1.4.1. Sao lưu dữ liệu, diệt virus.................................................................7
1.4.2. Tiến hành bảo dưỡng phần cứng..................................................20
1.4.3. Tiến hành lắp ráp và hiệu chỉnh....................................................26
1.4.4. Dùng trình tiện ích để tối ưu hoá hệ thống.................................29
1.4.5. Yêu cầu kỹ thuật cần đạt được sau khi bảo dưỡng....................39

CHƯƠNG 2. PHÁT HIỆN, THAY THẾ CÁC BỘ PHẬN HƯ HỎNG
TRONG KHỐI HỆ THỐNG MÁY TÍNH........................................... 40

2.1. PHÁT HIỆN CÁC BỘ PHẬN HƯNG HỎNG....................................... 40
2.1.1. Lưu đồ xử lý lỗi nguồn...................................................................40
2.1.2. Lưu đồ xử lý lỗi card màn hình......................................................42
2.1.3. Lưu đồ xử lý lỗi thiết bị IDE..........................................................43
2.1.4. Lưu đồ xử lý lỗi ổ đĩa cứng............................................................45
2.1.5. Lưu đồ xử lý lỗi ổ đĩa CDRom.......................................................46
2.1.6. Lưu đồ xử lý lỗi bo mạch chủ, vi xử lý, bộ nhớ..........................47
2.1.7. Lưu đồ xử lý lỗi khi vận hành của bo mạch chủ, vi xử lý, bộ
nhớ...............................................................................................................48
2.1.8. Lưu đồ xử lý lỗi card âm thanh......................................................50
2.1.9. Lưu đồ xử lý lỗi ổ đĩa mềm............................................................5...
M C L C
   ƯƠ ƯỠ   
1.1 GI I THI U CHUNG ................................................................................ 4
1.1.1. Ph m vi áp d ng ................................................................................. 4
1.1.2. Quy đ nh v an toàn ............................................................................ 4
1.1.3. D ng c c n thi t cho b o d ng ế ưỡ .................................................. 4
1.1.4. Đi u ki n làm vi c ............................................................................. 4
1.1.5. S đ t ng th quá trình b o d ngơ ưỡ ............................................... 4
1.2. TI P NH N ĐÁNH GTÌNH TR NG ................................................. 5
1.3. M TI ĐI U C N L U Ý KHI TI N HÀNH THÁO L P Ư ............. 6
1.4. TI N HÀNH B O D NG ƯỠ .................................................................... 7
1.4.1. Sao l u d li u, di t virusư ................................................................. 7
1.4.2. Ti n hành b o d ng ph n c ngế ưỡ .................................................. 20
1.4.3. Ti n hành l p ráphi u ch nhế .................................................... 26
1.4.4. Dùng trình ti n ích đ t i u hoá h th ng ư ................................. 29
1.4.5. Yêu c u k thu t c n đ t đ c sau khi b o d ng. ư ưỡ ................... 39
       ƯƠ Ư
      
2.1. PHÁT HI N CÁC B PH N H NG H NG Ư ....................................... 40
2.1.1. L u đ x lý l i ngu nư ................................................................... 40
2.1.2. L u đ x lý l i card màn hìnhư ...................................................... 42
2.1.3. L u đ x lý l i thi t b IDEư ế .......................................................... 43
2.1.4. L u đ x lý l i đĩa c ngư ............................................................ 45
2.1.5. L u đ x lý l i đĩa CDRomư ....................................................... 46
2.1.6. L u đ x lý l i bo m ch ch , vi x , b như .......................... 47
2.1.7. L u đ x lý l i khi v n hành c a bo m ch ch , vi x , bư
nh . .............................................................................................................. 48
2.1.8. L u đ x lý l i card âm thanhư ...................................................... 50
2.1.9. L u đ x lý l i đĩa m mư ............................................................ 51
2.1.10. L u đ x l i bàn phímư ............................................................. 52
2.1.10. L u đ x l i chu tư .................................................................. 52
2.1.11. L u đ x xung đ tư ................................................................... 53
2.2. THAY TH C B PH N H H NG Ư .............................................. 54
2.2.1. Thay th ngu nế ................................................................................. 54
2.2.2.Thay th card màn hìnhế ..................................................................... 54
2.2.3. Thay th đĩa IDEế ........................................................................... 54
2.2.4. Thay th RAMế ................................................................................... 55
2.2.5. Thay th CPUế .................................................................................... 55
2.2.6. Thay th bo m ch chế ..................................................................... 55
2.2.7. Thay th đĩa m mế ......................................................................... 55
2.2.8. Thay th n phím, chu tế ................................................................ 55
   ƯƠ   
3.1. T NG QUAN NGU N MÁY TÍNH ....................................................... 56
Quy trình sữa chữa nguồn PC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sữa chữa nguồn PC - Người đăng: chipset7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Quy trình sữa chữa nguồn PC 9 10 893