Ktl-icon-tai-lieu

Quy Trình SX Ethanol

Được đăng lên bởi Lovely Beach
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 4379 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đồ án tốt nghiệp

Trang 1

MỤC LỤC.
MỤC LỤC..................................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................5
Chương I: NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ NHIÊN LIỆU ETHANOL
(XĂNG PHA CỒN, GASOHOL).............................................................................6
I. Vài nét về lịch sử sử dụng nhiên liệu ethanol. .....................................................6
II. Lợi ích và hạn chế khi sử dụng nhiên liệu Ethanol. ...........................................7
II.1. Lợi ích. .........................................................................................................7
II.1.1. Lợi ích về kinh tế...................................................................................7
II.1.2. Lợi ích về môi trường............................................................................7
II.2. Hạn chế khi sử dụng nhiên liệu ethanol.......................................................8
III. Tình hình sản xuất và sử dụng nhiên liệu ethanol hiện nay trên thế giới..........8
IV. Một số thông tin về giá cả ethanol nhiên liệu. ..................................................9
V. Tình hình sản xuất và khả năng sử dụng ethanol nhiên liệu ở nước ta. ...........10
Chương II: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU. ..13
I. Sản xuất ethanol từ nguyên liệu chứa tinh bột (sắn, ngô)..................................13
I.1. Tổng quan về nguyên liệu. ..........................................................................13
I.1.1. Thành phần quan trọng và chủ yếu đối với nguyên liệu chứa tinh bột để
sản xuất ethanol..............................................................................................13
I.1.2. Nguyên liệu chứa tinh bột để sản xuất ethanol.....................................14
I.1.2.1. Sắn..................................................................................................14
I.1.2.2. Ngô................................................................................................15
I.2. Các công đoạn chính trong quá trình sản xuất ethanol từ tinh bột..............16
I.3. Thuyết minh các công đoạn sản xuất ethanol từ tinh bột............................18
I.3.1. Làm sạch. ..............................................................................................18
I.3.2. Nghiền nguyên liệu..........................................................
Đồ án tt nghip Trang 1
MC LC.
MC LC..................................................................................................................1
LI M ĐẦU............................................................................................................5
Chương I: NHNG HIU BIT CƠ BN V NHIÊN LIU ETHANOL
(XĂNG PHA CN, GASOHOL).............................................................................6
I. Vài nét v lch s s dng nhiên liu ethanol. .....................................................6
II. Li ích và hn chế khi s dng nhiên liu Ethanol. ...........................................7
II.1. Li ích. .........................................................................................................7
II.1.1. Li ích v kinh tế...................................................................................7
II.1.2. Li ích v môi trường............................................................................7
II.2. Hn chế khi s dng nhiên liu ethanol.......................................................8
III. Tình hình sn xut và s dng nhiên liu ethanol hin nay trên thế gii..........8
IV. Mt s thông tin v giá c ethanol nhiên liu. ..................................................9
V. Tình hình sn xut và kh năng s dng ethanol nhiên liu nước ta. ...........10
Chương II: CÁC PHƯƠNG PHÁP SN XUT ETHANOL NHIÊN LIU. ..13
I. Sn xut ethanol t nguyên liu cha tinh bt (sn, ngô)..................................13
I.1. Tng quan v nguyên liu. ..........................................................................13
I.1.1. Thành phn quan trng và ch yếu đối vi nguyên liu cha tinh bt để
sn xut ethanol..............................................................................................13
I.1.2. Nguyên liu cha tinh bt để sn xut ethanol.....................................14
I.1.2.1. Sn..................................................................................................14
I.1.2.2. Ngô................................................................................................15
I.2. Các công đon chính trong quá trình sn xut ethanol t tinh bt..............16
I.3. Thuyết minh các công đon sn xut ethanol t tinh bt............................18
I.3.1. Làm sch...............................................................................................18
I.3.2. Nghin nguyên liu...............................................................................18
I.3.3. Nu nguyên liu....................................................................................18
I.3.4. Đường hoá. ...........................................................................................19
I.3.5. Lên men. ...............................................................................................21
I.3.6. Chưng ct và tinh chế rượu...................................................................26
II. Sn xut ethanol t r đường.............................................................................30
II.1. Tng quan v nguyên liu..........................................................................30
II.1.1. Gii thiu nguyên liu.........................................................................30
II.1.2. Bo qun nguyên liu..........................................................................31
II.2. Các công đon chính ca vic sn xut ethanol t r đường......................32
II.2.1. Chun b dch lên men.........................................................................34
II.2.1.1. Pha loãng. .....................................................................................34
II.2.1.2. Acide hóa......................................................................................34
GVHD: Ths. Trương Hu Trì SVTH: Nguyn Văn Chín
Quy Trình SX Ethanol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy Trình SX Ethanol - Người đăng: Lovely Beach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Quy Trình SX Ethanol 9 10 493