Ktl-icon-tai-lieu

quy trình thanh quyết toán

Được đăng lên bởi Diệu Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 62 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỒ SƠ QUYẾT TOÁN GỒM:
I. Hồ sơ quyết toán công trình, theo thứ tự sau:
1. Quyết định chỉ thầu hoặc giao thi công; hợp đồng kinh tế (nếu có);
2. Thuyết minh hồ sơ quyết toán:
- Cơ sở lập hồ sơ;
- Các tài liệu áp dụng tính toán;
- Tổng hợp chi phí quyết toán công trình.
3. Tổng hợp kinh phí
4. Bảng tổng hợp giá trị xây lắp;
5. Bảng chênh lệch vật tư;
6. Bảng tính toán chi tiết (từng hạng lục; và diễn giải: nội dung công việc,
khối lượng, đơn giá, thành tiền);
7. Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng;
8. Biên bản nghiệm thu nội bộ hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng;
9. Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
10. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;
11. Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng;
12. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng;
13. Bảng tổng hợp khối lượng thi công hoàn thành (kèm theo biên bản
nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày … tháng … năm …
; có xác nhận của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đơn vị thi công).
II. Hồ sơ hoàn công (tập bản vẽ hoàn công):
1. Các bản vẽ hoàn công:
Nếu như thi công đúng với thiết kế thì sử dụng lại bản vẽ thiết kế ban đầu do
đơn vị tư vấn thiết kế lập và đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra;
trường hợp nếu thi công không đúng với hồ sơ thiết kế thì phải vẽ theo thực
tế thi công;
2. Bản vẽ hoàn công phải được đơn vị thi công, chủ đầu tư, tư vấn giám sát
ký tên đóng dấu.
III. Nhật ký thi công: ghi chép toàn bộ các công việc thực hiện và phải có
xác nhận của các bên tham gia.
IV. Các tài liệu khác
1. Dự toán + thiết kế ban đầu do đơn vị tư vấn thiết kế lập và đã được cơ
quan có thẩm quyền thẩm tra (bản chính);
2. Thuyết minh thiết kế + báo cáo kinh tế kỹ thuật (do đơn vị tư vấn lập, bản
chính);
3. Các chứng từ liên quan đến chi phí thi công./.

...
HỒ SƠ QUYẾT TOÁN GỒM:
I. Hồ sơ quyết toán công trình, theo thứ tự sau:
1. Quyết định chỉ thầu hoặc giao thi công; hợp đồng kinh tế (nếu có);
2. Thuyết minh hồ sơ quyết toán:
- Cơ sở lập hồ sơ;
- Các tài liệu áp dụng tính toán;
- Tổng hợp chi phí quyết toán công trình.
3. Tổng hợp kinh phí
4. Bảng tổng hợp giá trị xây lắp;
5. Bảng chênh lệch vật tư;
6. Bảng tính toán chi tiết (từng hạng lục; và diễn giải: nội dung công việc,
khối lượng, đơn giá, thành tiền);
7. Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng;
8. Biên bản nghiệm thu nội bộ hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng;
9. Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
10. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;
11. Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng;
12. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng;
13. Bảng tổng hợp khối lượng thi công hoàn thành (kèm theo biên bản
nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày … tháng … năm …
; có xác nhận của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đơn vị thi công).
II. Hồ sơ hoàn công (tập bản vẽ hoàn công):
1. Các bản vẽ hoàn công:
Nếu như thi công đúng với thiết kế thì sử dụng lại bản vẽ thiết kế ban đầu do
đơn vị tư vấn thiết kế lập và đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra;
trường hợp nếu thi công không đúng với hồ sơ thiết kế thì phải vẽ theo thực
tế thi công;
2. Bản vẽ hoàn công phải được đơn vị thi công, chủ đầu tư, tư vấn giám sát
ký tên đóng dấu.
III. Nhật ký thi công: ghi chép toàn bộ các công việc thực hiện và phải có
xác nhận của các bên tham gia.
IV. Các tài liệu khác
1. Dự toán + thiết kế ban đầu do đơn vị tư vấn thiết kế lập và đã được cơ
quan có thẩm quyền thẩm tra (bản chính);
2. Thuyết minh thiết kế + báo cáo kinh tế kỹ thuật (do đơn vị tư vấn lập, bản
chính);
3. Các chứng từ liên quan đến chi phí thi công./.
quy trình thanh quyết toán - Người đăng: Diệu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
quy trình thanh quyết toán 9 10 803