Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH THIẾT KẾ KÊNH BIỂN

Được đăng lên bởi quocson2812-gmail-com
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn
http://www.ebook.edu.vn
Trang: 1
Lêi më ®Çu
Quy tr×nh nµy ®îc dÞch tõ hai quy tr×nh
ΦMM
7019BCH
ΦMM
7124BCM
cña
Liªn X« vµ do "ViÖn thiÕt kÕ giao th«ng Bé giao th«ng vËn t¶i dÞch vµ ®· ¸p dông trong
néi bé ViÖn tõ n¨m 1973. Qua thùc tiÔn ¸p dông vµ qua trao dæi ý kiÕn thèng nhÊt gi÷a
ViÖn thiÕt kÕ vµ Vô kü thuËt , Quy tr×nh nµy ®· ®îc ®iÒu chØnh vµ vµ bá mét sè chi
tiÕt kh«ng phï hîp víi thùc tÕ cña ta, ®ång thêi ®îc hîp nhÊt thµnh mét quy tr×nh cho
tiÖn sö dông. PhÇn A t¬ng øng víi quy tr×nh
ΦMM
7019BCH
vµ phÇn B t¬ng øng víi
quy tr×nh
ΦMM
7124BCM
.
Trong qu¸ tr×nh ¸p dông, c¸c ®¬n vÞ liªn quan cÇn chó ý theo dâi, rót kinh
nghiÖm, ph¶n ¸nh víi Bé nh÷ng vÊn ®Ò cßn thiÕu, cha s¸t thùc tÕ ... (th«ng qua ViÖn
thiÕt kÕ vµ Vô kü thuËt) ®Ó Bé kÞp thêi nghiªn cøu söa ®æi cho phï hîp víi yªu cÇu sö
dông cña ta.
Quy ®Þnh vÒ ph¹m vi ¸p dông
Quy tr×nh thiÕt kÕ nµy dïng ®Ó thiÕt kÕ míi hoÆc c¶i t¹o c¸c kªnh vËn t¶i ven biÓn
vµ c¸c kªnh biÓn ra vµo c¶ng. Quy tr×nh khong dïng cho c¸c kªnh cã m¸i dèc gia cè vµ
kh«ng thÓ lÊy lµm c¬ së ®Ó h¹n chÕ ®iÒu kiÖn ch¹y tµu trªn c¸c kªnh ®ang khai th¸c mµ
kÝch thíc kh«ng hoµn toµn phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña quy tr×nh nµy. Trong nh÷ng
trêng hîp nh vËy cã thÓ lµm cho dÇn dÇn ®¹t tíi c¸c kÝch thíc phï hîp víi nh÷ng
yªu cÇu b»ng c¸ch tiÕn hµnh n¹o vÐt theo kÕ ho¹ch.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ KÊNH BIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH THIẾT KẾ KÊNH BIỂN - Người đăng: quocson2812-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
QUY TRÌNH THIẾT KẾ KÊNH BIỂN 9 10 483