Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH THIẾT KẾ NƯỢC VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT CHẾ TẠO

Được đăng lên bởi Cao Khac Huy
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH THIẾT KẾ NƯỢC
VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN
XUẤT CHẾ TẠO
Presentation to

Truong Hai Group
16 April, 2011

Agenda

1
2
3

Quy trình thieát keá cheá taïo theo phöông phaùp Reverse
Engineering:

Quy trình öùng duïng thieát keá saûn phaåm môùi döôùi söï hoå trôï
cuûa thieát bò Scan 3D vaø phaàn meàm thieát keá ngöôïc:

Quy trình öùng duïng Rapid Prototyping trong thieát
keá vaø cheá taïo

Danh muïc caùc trang thieát bò vaø phaàn meàm caàn thieát:

4

Tổng quan về thiết kế ngược
Thiết kế thuận

Thiết kế ngược
Ý tưởng TK

Chi tiết

TK tổng thể

Quét

Phân tích / Mô phỏng

Xử lý dữ liệu quét

TK chi tiết

Tạo lưới tam giác

Sản xuất

Tạo dữ liệu CAD (đa giác,
bề mặt)

Sản phẩm
Bản sao (NC, RP,…)

1

Quy trình thieát keá cheá taïo theo phöông phaùp Reverse Engineering:

Prototype

2

Quy trình öùng duïng Reverse Engineering trong thieát keá saûn phaåm môùi
döôùi söï hoå trôï cuûa thieát bò Scan 3D vaø phaàn meàm thieát keá ngöôïc:

Solidworks

1

ÖÙng duïng ñieãn hình:

1. Kieåm tra chaát löôïng

2. Queùt maãu 3D

1

ÖÙng duïng ñieãn hình:

3. CMM Touch Probe

ATOS 3D Digitizer laø moät giaûi phaùp chính xaùc vaø hieäu quaû trong moät soá lónh vöïc öùng
duïng khaùc nhau bao goàm:

•
•
•
•

Quaûn lyù chaát löôïng
Thieát keá ngöôïc
Gia coâng nhanh
Taïo maãu nhanh

Töø nhöõng naêm 1995, ATOS 3D Digitizer ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieãn, naâng caáp. Ñeán
nay ñaõ coù hôn 2.500 heä thoáng ATOS 3D Digitizer ñöôïc laép ñaët trong caùc daây chuyeàn
saûn xuaát coâng nghieäp khaép theá giôùi.
Söï tích hôïp cuûa ATOS trong phaùt trieãn coâng nghieäp vaø quy trình saûn xuaát giuùp:

• Toái öu hoaù chaát löôïng saûn phaåm
• Taêng toác ñoä saûn xuaát
• Duy trì möùc ñoä cao ñaûm baûo chaát löôïng trong suoát quaù
trình saûn xuaát toaøn boä.
• Thieát laäp caùc phaân tích xu höôùng ngay töø ñaàu cho quaù trình
saûn xuaát haøng loaït.
• Giaûm pheá phaåm vaø söûa chöõa do ñoù tieác kieäm thôøi gian vaø tieàn baïc
• Töï ñoäng kieåm soaùt chaát löôïng, naâng cao ñaûm baûo chaát löôïng toång theå, do
ñoù giaûm bôùt nhaân coâng vaø taêng hieäu suaát ñaùng keå.

3

Quy trình öùng duïng Rapid Prototyping trong thieát keá vaø cheá taïo:

PRE-PROCESS
CAD DATA

FUNCTIONAL
TESTING

MANUFACTURE
PART

CONCEPTUAL
PROTOTYPES

FINAL
DESIGN

4
STT

DANH MUÏC CAÙC THIEÁT BÒ VAØ PHAÀN MEÀM CAÀN THIEÁT

Vật tư

Chi phí ñầu tư

1

Hệ thống maùy queùt 3D: ATOS II Triple Scan

180.000 USD

2

Thieát bò hoå trôï queùt vaät theå lôùn: Tritop

45.000 USD

3

Phần mềm Thiết kế ngược: Geomagic Studi...
QUY TRÌNH THIT K NƯỢC
VÀ NG DNG TRONG SN
XUT CH TO
Presentation to
Truong Hai Group
16 April, 2011
QUY TRÌNH THIẾT KẾ NƯỢC VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT CHẾ TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH THIẾT KẾ NƯỢC VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT CHẾ TẠO - Người đăng: Cao Khac Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QUY TRÌNH THIẾT KẾ NƯỢC VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT CHẾ TẠO 9 10 510