Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình vận hành cầu trục đúc rót

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Quy tr×nh
vËn hµnh cÇu trôc ®óc rãt
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè : QT – 00 -11
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi:

0

Khi vËn hµnh cÇu trôc ®óc rãt, c«ng nh©n ph¶i n¾m v÷ng quy tr×nh vËn hµnh
cÇu trôc th«ng thêng, ngoµi ra cßn ph¶i chó ý thªm mét sè ®iÓm sau:
1. Tríc khi vËn hµnh cÇn chó ý kiÓm tra kü d©y c¸p chÞu lùc, nÕu thÊy d©y an
toµn míi ®îc vËn hµnh.
2. Khi cÈu hµng tõ tÇng díi lªn ph¶i dïng d©y c¸p hoÆc d©y xÝch dµi, cÊm tuyÖt
®èi viÖc h¹ mãc xuèng qu¸ sµn cña tÇng trªn.
3. Khi vËn hµnh n©ng gÇu kim lo¹i láng, Ph¶i ®iÒu khiÓn cho c¸p c¨ng dÇn sau
®ã kiÓm tra l¹i phanh h·m vµ c«ng viÖc mãc, buéc ®· ch¾c ch¾n cha råi míi
mãc cÈu.
4. CÊm n©ng thïng kim lo¹i láng lªn ®Õn giíi h¹n 2 - 3m c¸ch dÇm cÇu trôc.
5. Trong khi di chuyÓn thïng kim lo¹i láng cÊm tuyÖt ®èi ngêi lµm viÖc ë díi.
6. Khi rãt kim lo¹i láng ph¶i thao t¸c cÈn thËn, kh«ng ®Ó kim lo¹i b¾n ra xung
quanh.
7. CÊm kh«ng ®æ kim lo¹i thõa ra ngoµi chç quy ®Þnh.
8. Khi 2 cÇu trôc cïng lµm viÖc, kh«ng ®Ó 2 cÇu trôc ch¹y gÇn nhau, kho¶ng c¸ch
nhá nhÊt kh«ng nhá h¬n 5m, kh«ng dïng 2 cÇu trôc cïng cÈu mét vËt khi ch a
®îc phÐp cña ngêi phô tr¸ch.
9. Khi cÇn ph¶i thay lß 6T (T¶i träng qu¸ t¶i träng cho phÐp cña cÇu trôc) th×
ph¶i dïng 2 cÇu trôc 20/5 ®Êu qua ®ßn g¸nh. Nhng ph¶i b¸o cho trëng ca vµ
ngêi qu¶n lý thiÕt bÞ n©ng biÕt.
10.Khi ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ®Ó mãc ngang tÇm cabin, tr¸nh hiÖn tîng vì kÝnh.

GI¸M §èC

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
Quy tr×nh
vËn hµnh cÇu trôc ®óc rãt
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè : QT 00 -11
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Khi vËn hµnh cÇu trôc ®óc rãt, c«ng nh©n ph¶i n¾m v÷ng quy tr×nh vËn hµnh
cÇu trôc th«ng thêng, ngoµi ra cßn ph¶i chó ý thªm mét sè ®iÓm sau:
1. Tríc khi vËn hµnh n chó ý kiÓm tra d©y c¸p chÞu lùc, nÕu thÊy d©y an
toµn míi ®îc vËn hµnh.
2. Khi cÈu ng tÇng díi lªn ph¶i dïng d©y c¸p hoÆc d©y xÝch dµi, cÊm tuyÖt
®èi viÖc h¹ mãc xuèng qu¸ sµn cña tÇng trªn.
3. Khi n hµnh ng u kim lo¹i láng, Ph¶i ®iÒu khiÓn cho p c¨ng dÇn sau
®ã kiÓm tra l¹i phanh m c«ng viÖc mãc, buéc ®· ch¾c ch¾n cha råi míi
mãc cÈu.
4. CÊm n©ng thïng kim lo¹i láng lªn ®Õn giíi h¹n 2 - 3m c¸ch dÇm cÇu trôc.
5. Trong khi di chuyÓn thïng kim lo¹i láng cÊm tuyÖt ®èi ngêi lµm viÖc ë díi.
6. Khi rãt kim lo¹i láng ph¶i thao t¸c n thËn, kh«ng ®Ó kim lo¹i b¾n ra xung
quanh.
7. CÊm kh«ng ®æ kim lo¹i thõa ra ngoµi chç quy ®Þnh.
8. Khi 2 cÇu trôc cïng lµm viÖc, kh«ng ®Ó 2 cÇu trôc ch¹y gÇn nhau, kho¶ng c¸ch
nhá nhÊt kh«ng nhá h¬n 5m, kh«ng dïng 2 cÇu trôc cïng cÈu mét vËt khi cha
®îc phÐp cña ngêi phô tr¸ch.
9. Khi cÇn ph¶i thay 6T (T¶i träng qu¸ t¶i träng cho phÐp cña cÇu trôc) t
ph¶i dïng 2 u trôc 20/5 ®Êu qua ®ßn g¸nh. Nhng ph¶i o cho trëng ca
ngêi qu¶n lý thiÕt bÞ n©ng biÕt.
10.Khi ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ®Ó mãc ngang tÇm cabin, tr¸nh hiÖn tîng vì kÝnh.
GI¸M §èC
Ng« V¨n TuyÓn
Quy trình vận hành cầu trục đúc rót - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy trình vận hành cầu trục đúc rót 9 10 890