Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình vẽ nhà

Được đăng lên bởi binhpt69-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy trình vẽ nhà
Tháng 4 12, 2013 // by daotaokientruc // AutoCad // No Comments

Trong các bản vẽ để thể hiện kiến trúc nói chung có 2 loại:
bản vẽ qui hoạch và bản vẽ công trình (bản vẽ nhà).

1. KHÁI NIỆM:
Bản vẽ nhà là bản vẽ biểu diễn hình dạng và cấu tạo của một ngôi nhà. Nó là hình thức thể hiện chủ
yếu trong kiến trúc.
Trong bản vẽ nhà thường sử dụng các loại hình biểu diễn sau:
* Hình chiếu thẳng góc: được sử dụng chính thức trong thể hiện kiến trúc, có cơ sở pháp lý.
* Hình chiếu phối cảnh: dùng để mô tả hình dáng ngôi nhà.
* Hình chiếu trục đo: dùng để mô tả bổ sung các chi tiết của một ngôi nhà.
Phân loại bản vẽ nhà:
- Theo giai đoạn thiết kế
* Bản vẽ thiết kế sơ bộ
* (Bản vẽ thiết kế kĩ thuật)
* Bản vẽ thiết kế thi công
- Theo cấu trúc hồ sơ bản vẽ:
* Bản vẽ mặt bằng tổng thể
* Bản vẽ các hình chiếu của ngôi nhà
* Bản vẽ triển khai các chi tiết cấu tạo của ngôi nhà
- Theo từng bộ môn:
* Bản vẽ về kiến trúc
* Bản vẽ về kết cấu
* Bản vẽ về hệ thống điện
* Bản vẽ cấp thoát nước
* Bản vẽ phòng cháy chữa cháy
* Bản vẽ về thông hơi, cấp nhiệt, cấp gaz …
2. CÁC GIAI ĐOẠN VÀ HỒ SƠ THIẾT KẾ:
* Giai đoạn thiết kế sơ bộ:
Căn cứ vào nhu cầu của bên A, điều kiện địa hình, điều kiện vật liệu và trình độ thi công, người thiết
kế sẽ đưa ra nhiều phương án thích hợp. Các bản vẽ trong giai đoạn này gồm:
* Bản vẽ địa hình khu vực xây dựng: bản vẽ mặt bằng khu vực xây dựng, trên đó thể hiện các đường
đồng mức, đường giao thông, hệ thống điện, sông ngòi và chỉ ra vị trí công trình sẽ xây dựng.
* Bản vẽ mặt cắt địa chất công trình: thể hiện các tầng địa chất, mực nước ngầm, bảng kết quả thí
nghiệm sức chịu tải của đất nền.
* Bản vẽ tổng mặt bằng công trình: là hình chiếu bằng hay bản vẽ mặt bằng của toàn bộ công trình
chính và phụ trợ được vẽ với tỉ lệ lớn hơn so với bản vẽ địa hình khu vực xây dựng.
* Giai đoạn thiết kế thi công:

Trên cơ sở của phương án thiết kế đã được chọn ở giai đoạn thiết kế sơ bộ, người thiết kế sẽ đi sâu về
các mặt kiến trúc và kết cấu cho toàn bộ công trình. Các bản vẽ trong giai đoạn này gồm:
* Bản vẽ về kiến trúc (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh, chi tiết thang, chi tiết vệ sinh, chi tiết
cửa, chi tiết trang trí)
* Bản vẽ về kết cấu (móng, khung, sàn, mái, ô văng, cầu thang, sê nô)
* Bản vẽ về hệ thống điện (sơ đồ nguyên lý phân phối điện, mặt bằng điện các tầng, thống kê vật liệu
điện)
* Bản vẽ cấp thoát nước (mặt bằng cấp thoát nước các tầng, sơ đồ cấp thoát nước các khu vực vệ
sinh, toàn nhà, thống kê vật liệu nước)
* Ngoài r...
Quy trình v nhà
Tháng 4 12, 2013 // by daotaokientruc // AutoCad // No Comments
Trong các bản vẽ để thể hiện kiến trúc nói chung có 2 loại:
bản vẽ qui hoạch và bản vẽ công trình (bản vẽ nhà).
1. KHÁI NIỆM:
Bản vẽ nhà là bản vẽ biểu diễn hình dạng và cấu tạo của một ngôi nhà. Nó là hình thức thể hiện chủ
yếu trong kiến trúc.
Trong bản vẽ nhà thường sử dụng các loại hình biểu diễn sau:
* Hình chiếu thẳng góc: được sử dụng chính thức trong thể hiện kiến trúc, có cơ sở pháp lý.
* Hình chiếu phối cảnh: dùng để mô tả hình dáng ngôi nhà.
* Hình chiếu trục đo: dùng để mô tả bổ sung các chi tiết của một ngôi nhà.
Phân loại bản vẽ nhà:
- Theo giai đon thiết kế
* Bn v thiết kế sơ b
* (Bn v thiết kế kĩ thut)
* Bn v thiết kế thi công
- Theo cu trúc h sơ bn v:
* Bn v mt bng tng th
* Bn v các hình chiếu ca ngôi nhà
* Bn v trin khai các chi tiết cu to ca ngôi nhà
- Theo tng b môn:
* Bn v v kiến trúc
* Bn v v kết cu
* Bn v v h thng đin
* Bn v cp thoát nước
* Bn v phòng cháy cha cháy
* Bn v v thông hơi, cp nhit, cp gaz …
2. CÁC GIAI ĐOẠN VÀ HỒ SƠ THIẾT KẾ:
* Giai đoạn thiết kế sơ bộ:
Căn cứ vào nhu cầu của bên A, điều kiện địa hình, điều kiện vật liệu và trình độ thi công, người thiết
kế sẽ đưa ra nhiều phương án thích hợp. Các bản vẽ trong giai đoạn này gồm:
* Bản vẽ địa hình khu vực xây dựng: bản vẽ mặt bằng khu vực xây dựng, trên đó thể hiện các đường
đồng mức, đường giao thông, hệ thống điện, sông ngòi và chỉ ra vị trí công trình sẽ xây dựng.
* Bản vẽ mặt cắt địa chất công trình: thể hiện các tầng địa chất, mực nước ngầm, bảng kết quả thí
nghiệm sức chịu tải của đất nền.
* Bản vẽ tổng mặt bằng công trình: là hình chiếu bằng hay bản vẽ mặt bằng của toàn bộ công trình
chính và phụ trợ được vẽ với tỉ lệ lớn hơn so với bản vẽ địa hình khu vực xây dựng.
* Giai đoạn thiết kế thi công:
Quy trình vẽ nhà - Trang 2
Quy trình vẽ nhà - Người đăng: binhpt69-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy trình vẽ nhà 9 10 499