Ktl-icon-tai-lieu

quy trình xếp dỡ

Được đăng lên bởi vanhoavndcdhkh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quy Trình Công Nghệ Xếp Dỡ- 2012

Quyển số 1-Nhóm Hàng Rời
QTCNXD
SỐ 8

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ
NHẬP XUẤT HÀNG BAO TRONG KHO SỬ DỤNG XE NÂNG
I. LOẠI HÀNG: Bao gồm các loại hàng ngũ cốc và thức ăn gia súc, các loại phân bón, hoá chất
chứa trong bao PP có trọng lƣợng từ 25-50kg hoặc hơn.
Hàng bao thông qua cảng trên các tàu hàng rời.

(Phân bón bao)

II. CÔNG CỤ XẾP DỠ:
Xe xúc: hỗ trợ trong thao tác nâng hạ và vận chuyển hàng. Tuỳ theo loại hàng và trọng lƣợng mà sử
dụng xe xúc phù hợp.
Công suất
: từ 52- 190 HP.
Sức nâng
: 2.8 – 25 tấn

Mâm nâng: hỗ trợ chất xếp hàng để xe xúc vận chuyển hàng từ cầu tàu vào kho bãi và ngƣợc lại. Hỗ
trợ vận chuyển và nâng hạ hàng, hỗ trợ các
thao tác chất xếp…

42

Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ

Quy Trình Công Nghệ Xếp Dỡ - 2012

Quyển số 1-Nhóm Hàng Rời

III. PHƢƠNG ÁN XẾP DỠ:
1. XE VẬN CHUYỂN – XE NÂNG – KHO/BÃI

CTM FD 250 - CSG.KH

2. KHO/BÃI – XE NÂNG – XE VẬN TẢI GIAO THẲNG

CTM FD 250 - CSG.KH

IV. CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC:
Phƣơng
án

1

2

Phƣơng tiện
Xe vận chuyển
Xe xúc
Kho, bãi
Kho, bãi
Xe xúc
Xe vận tải giao thẳng

Loại
hàng

CHỈ TIÊU KHAI THÁC
Công nhân
Công nhân
cơ giới/đánh
tín hiệu
2
1
2
2
1
2

Tổng số
công nhân

Năng suất
(Tấn/máng/giờ)

5

22

5

24

CHỈ TIÊU TRỌNG LƢỢNG HÀNG
Trọng lƣợng
Số lƣợng bao
mã hàng
trong 01 mâm hàng
(tấn)
(bao)
Bao 25 kg
Bao 50 kg
Bao 25 kg
Bao 50 kg

Phân bón

2-2,5

40-50

Lƣơng thực thực
phẩm
Nông sản

2-2,5

40-50

2-2,5

40-50

Thức ăn gia súc

2-2,5

40-50

Hoá chất

2-2,5

45-50

Hạt nhựa

Cảng Sài Gòn

1-1,2

Ghi
chú

40-50

43

Quy Trình Công Nghệ Xếp Dỡ- 2012

Quyển số 1-Nhóm Hàng Rời

V. DIỄN TẢ QUY TRÌNH:
Nhập hàng:
- Xe tải lấy hàng từ cầu tàu di chuyển vào trƣớc cửa kho để chất xếp. Xe nâng xúc mâm có lắp
lan can di chuyển đặt trên sàn xe (chiều sâu gác mâm trên sàn xe từ 20cm đến 40cm) , để công nhân
dỡ hàng từ sàn xe xếp lên mâm. Xe nâng xúc mâm hàng di chuyển vào kho.
- Khi xe nâng vào kho đến vị trí quy định, công nhân lắp lan can lên mâm sau khi hoàn tất xe
nâng tiến hàng nâng mâm lên độ cao cần thiết để chất cây, khi hàng đã đƣợc nâng đến độ cao cần
thiết, cần gác mâm xe nâng vào nơi ổn định nhất trên đống hàng chiều sâu gác từ 20 đến 40cm. Khi
mâm xe đã đƣợc kê ổn định công nhân tiến hành chất xếp bao từ mâm xe lên cây hàng. Chú ý khi
tiến hàng lấy hàng ra khỏi mâm xe tiến hành lấy từ ngoài vào trong không lấy hết một bên gây mất
ổn định cho đống hàng. Sau khi dỡ hàng xong xe nâng hạ mâm xuống vị trí ban đầu công nhân tháo
lan can lắp sang mâm tiếp theo rồi tiếp...
Quy Trình Công Nghệ Xếp Dỡ- 2012 Quyển số 1-Nhóm Hàng Rời
42 Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ
NHẬP XUẤT HÀNG BAO TRONG KHO SỬ DỤNG XE NÂNG
I. LOẠI HÀNG: Bao gồm các loại ng ngũ cốc thức ăn gia súc, các loại phân bón, hoá chất
chứa trong bao PP có trọng lƣợng từ 25-50kg hoặc hơn.
Hàng bao thông qua cảng trên các tàu hàng rời.
(Phân bón bao)
II. CÔNG CỤ XẾP DỠ:
Xe xúc: hỗ trợ trong thao tác nâng hạ vận chuyển hàng. Tuỳ theo loại hàng và trọng lƣợng mà sử
dụng xe xúc phù hợp.
Công suất : từ 52- 190 HP.
Sức nâng : 2.8 25 tấn
Mâm nâng: hỗ trợ chất xếp hàng để xe xúc vận chuyểnng từ cầu tàu vào kho bãi và ngƣợc lại. H
trợ vận chuyển ng hạ hàng, hỗ trợ các
thao tác chất xếp…
QTCNXD
SỐ 8
(Lúa mì)
quy trình xếp dỡ - Trang 2
quy trình xếp dỡ - Người đăng: vanhoavndcdhkh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
quy trình xếp dỡ 9 10 595