Ktl-icon-tai-lieu

Qyu trình lập kế hoach mạng viễn thông

Được đăng lên bởi ulike2buy
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qui tr×nh LËp kÕ ho¹ch m¹ng ATM
Planning process for ATM networks
NguyÔn Tµi Hng, Ph¹m Minh Hµ
Abstract: In this article we describe the planning process for ATM based broadband
networks and its realization within the planning software ATM-NETDESIGNER. To support
the planning engineer in the complex field of broadband network planning, ATM-
NETDESIGNER consist of various submodules that can be combined due to individual needs.
These submodules form the basic functional steps of the planning process. For all major
planning steps a comprehensive description of the respective solution algorithms is provided.
1. Giíi thiÖu
LËp kÕ ho¹ch vµ thiÕt kÕ c¸c m¹ng b¨ng réng dùa trªn c«ng nghÖ ATM lµ mét vÊn
®Ò hÕt søc khã kh¨n do tÝnh ®a dÞch vô, kh¶ n¨ng ghÐp kªnh thèng kª vµ sù tån t¹i
cña líp m¹ng logic bao gåm c¸c ®êng ¶o (VP). §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu nµy ®ång
thêi t¹o ra mét gi¶i ph¸p m¹ng tèi u trong mét kho¶ng thêi gian hîp lý rÊt cÇn cã
mét c«ng cô hÖ thèng cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thiÕt kÕ m¹ng. Trong khu«n khæ
cña ®Ò tµi khoa häc cÊp nhµ níc KHCN-01-10 nh¸nh ATM, giai ®o¹n 1996-2000,
nhãm ®Ò tµi chóng t«i ®· nghiªn cøu ph¸t ÓntiÓn phÇn mÒm ATM-
NETDESIGNER. Thùc tÕ trªn thÕ giíi còng ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ
lý thuyÕt ph©n tÝch thiÕt kÕ vµ qui ho¹ch m¹ng ATM, tuy nhiªn víi kinh nghiÖm
nhiÒu n¨m nghiªn cøu c«ng nghÖ ATM vµ trªn c¬ së tham kh¶o c¸c ph¬ng ph¸p
còng nh lý thuyÕt trªn chóng t«i cè g¾ng ®a ra mét qui tr×nh thiÕt kÕ qui ho¹ch
m¹ng ATM ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶ phï hîp cho øng dông trong m¹ng viÔn th«ng
ViÖt Nam vµ x©y dùng c«ng cô phÇn mÒm thùc hiÖn qui tr×nh trªn.
2. Qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch m¹ng
ViÖc qui ho¹ch vµ thiÕt kÕ mét m¹ng b¨ng réng ATM rÊt phøc t¹p vµ kh«ng ®ång
nhÊt trong c¸c trêng hîp kh¸c nhau, nªn nã ph¶i ®îc chia thµnh c¸c c«ng viÖc
nhá h¬n hay thµnh tõng khèi chøc n¨ng riªng biÖt cã kh¶ n¨ng liªn kÕt víi nhau.
H×nh 1 tr×nh bµy c¸c khèi chøc n¨ng ®ã. Theo ®ã mçi mét trêng hîp m¹ng cô thÓ
sÏ cã sù kÕt hîp c¸c khèi chøc n¨ng ®ã theo mét qui tr×nh vµ thµnh phÇn kh¸c nhau.
Mçi mét khèi chøc n¨ng trong qui tr×nh nµy sÏ ®îc thùc hiÖn b»ng mét m« ®un
t¬ng øng trong phÇn mÒm ATM-NETDESIGNER.
Qyu trình lập kế hoach mạng viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Qyu trình lập kế hoach mạng viễn thông - Người đăng: ulike2buy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Qyu trình lập kế hoach mạng viễn thông 9 10 681