Ktl-icon-tai-lieu

R&D và ứng dụng một số công nghệ tiết kiệm năng lượng và dò tìm thông minh cho các tàu đánh cá

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 269 trang   |   Lượt xem: 1872 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ
CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ DÒ TÌM THÔNG MINH
CHO CÁC TÀU ðÁNH CÁ
Nguyễn Hải Nam1, Nguyễn Văn ðức1
Nguyễn Việt Dũng1, Phạm Thành Huy1
1. Giới thiệu
Với sự phát triển kinh tế của ñất nước, hiện nay tại các tỉnh ven biển số lượng tàu ñánh
bắt cá trọng tải trung bình và lớn ngày càng tăng. Nhằm tăng hiệu quả ñánh bắt, thời gian gần
ñây nhiều trong số những tàu này ñược trang bị hệ thống ñèn chiếu sáng nhằm thu hút, dẫn dụ
cá và các loại thủy sản khác, cũng như hệ thống bảo quản lạnh nhằm duy trì nhiệt ñộ các hầm cá
(bảo quản bằng ñá xay). Các tàu ñánh cá, sử dụng nguyên liệu chính là xăng hoặc dầu, và việc
sử dụng hiệu quả lượng xăng dầu sử dụng chính là bài toán luôn ñược ñặt ra ñối với các chủ
tàu, và ñây cũng chính là yếu tố quyết ñịnh sự thành công của mỗi chuyến ra khơi trong khi giá
cả xăng, dầu ngày càng tăng. Hơn nữa ñể tăng hiệu quả ñánh cá, một số công nghệ dò tìm hiện
ñại như công nghệ dò cá sử dụng sonar cho phép dò, hiển thị và tính toán khoảng cách tới các
ñàn cá trên màn hình hiện sóng ñã bắt ñầu ñược nghiên cứu và áp dụng trong nước.
ðối với hệ thống chiếu sáng, cho ñến nay, hầu hết các tàu ñánh cá trong nước sử dụng
các loại ñèn Metal Halide (MH) công suất lớn cho các dàn ñèn chiếu sáng trên tàu. ðây là các
thiết bị chiếu sáng có hiệu suất chiếu sáng cao nhưng ñòi hỏi năng lượng tiêu hao lớn. Một số
kết quả nghiên cứu thực tế cho thấy, lượng xăng dầu sử dụng cho hệ thống tàu ñánh bắt cá ra
khơi một ñợt là khoảng 10.000 lít với các tàu trên 90 mã lực trở lên trong ñó trên 50% [1-3] là
sử dụng cho hệ thống chiếu sáng dẫn dụ ñể ñánh bắt cá. Nhằm tiết kiệm nguyên, nhiên liệu sử
dụng cho các tàu ñánh cá, ở một số nước tiên tiến trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản…ñã
nghiên cứu xây dựng những hệ thống chiếu sáng trên tàu ñánh cá dùng ñiốt phát quang (LED)
tiết kiệm ñiện. Do ñược phát triển trên công nghệ bán dẫn, hệ thống chiếu sáng dùng LED có
ưu ñiểm là gọn nhẹ, thời gian hoạt ñộng kéo dài, có thể chủ ñộng thay ñổi bước sóng ánh sáng
nhằm thu hút các loại thủy sản khác nhau, và hơn hết có thể tiết kiệm ñược lượng xăng dầu
tiêu thụ từ 50-75%.
ðối với hệ thống bảo quản lạnh, do nguồn kinh phí ñầu tư hạn hẹp, việc bảo quản lạnh trên
các tàu ñánh cá xa bờ hiện nay rất thô sơ, sử dụng công nghệ lạnh không ñúng và kém hiệu quả, dẫn
tới không ñảm bảo chất lượng sản phẩm, lãng phí về mặt năng lượng, tăng giá thành sản phẩm.
Trong báo cáo này chúng tôi giới thiệu phương án xây dựng hệ thống ñèn chiếu sáng
ch...
1
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ
CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ DÒ TÌM THÔNG MINH
CHO CÁC TÀU ðÁNH CÁ
Nguyễn Hải Nam
1
, Nguyễn Văn ðức
1
Nguyễn Việt Dũng
1
, Phạm Thành Huy
1
1. Giới thiệu
Với sự phát triển kinh tế của đất ớc, hiện nay tại các tỉnh ven biển số lượng tàu đánh
bắt trọng tải trung bình lớn ngày càng tăng. Nhằm tăng hiệu quả đánh bắt, thời gian gần
đây nhiều trong số những tàu này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng nhằm thu hút, dẫn dụ
cá và các loại thủy sản khác, cũng như hệ thống bảo quản lạnh nhằm duy trì nhiệt độ các hầm
(bảo quản bằng đá xay). Các tàu đánh cá, sử dụng nguyên liệu chính xăng hoặc dầu, việc
sử dụng hiệu quả ợng xăng dầu sử dụng chính bài toán luôn được đặt ra đối với các chủ
tàu, đây cũng chính là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi chuyến ra khơi trong khi giá
cả ng, dầu ngày càng tăng. Hơn nữa để tăng hiệu quả đánh cá, một số công nghệ dò tìm hiện
đại như công nghệ sử dụng sonar cho phép dò, hiển thị tính toán khoảng cách tới các
đàn cá trên màn hình hiện sóng đã bắt đầu được nghiên cứu và áp dụng trongớc.
Đối với hệ thống chiếu sáng, cho đến nay, hầu hết các tàu đánh trong nước sử dụng
các loại đèn Metal Halide (MH) công suất lớn cho các dàn đèn chiếu sáng trên tàu. Đây là các
thiết bị chiếu ng có hiệu suất chiếu sáng cao nhưng đòi hỏi năng ợng tiêu hao lớn. Một số
kết quả nghiên cứu thực tế cho thấy, lượng xăng dầu sử dụng cho hệ thống tàu đánh bắt ra
khơi một đợt là khoảng 10.000 lít với các tàu trên 90 mã lực trở lên trong đó trên 50% [1-3]
sử dụng cho hệ thống chiếu sáng dẫn dụ để đánh bắt cá. Nhằm tiết kiệm nguyên, nhiên liệu sử
dụng cho các tàu đánh cá, một số nước tiên tiến trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản…đã
nghiên cứu xây dựng những hệ thống chiếu sáng trên tàu đánh cá dùng điốt phát quang (LED)
tiết kiệm điện. Do được phát triển trên công nghệ bán dẫn, hệ thống chiếu sáng dùng LED
ưu điểm là gọn nhẹ, thời gian hoạt động kéo dài, có thể chủ động thay đổi bước sóng ánh sáng
nhằm thu hút các loại thủy sản khác nhau, hơn hết thể tiết kiệm được lượng ng dầu
tiêu thụ từ 50-75%.
Đối vi hệ thng bảo quản lnh, do ngun kinh phí đầu tư hạn hp, vic bảo quản lnh trên
các tàu đánh cá xa b hiện nay rt thô sơ, s dng ng ngh lạnh không đúng kém hiu qu, dẫn
ti không đảm bo cht lượng sn phm, lãng phí v mt năng lưng, tăng giá thành sn phm.
Trong báo cáo này chúng tôi giới thiệu phương án xây dựng hệ thống đèn chiếu ng
cho tàu đánh cá dùng điốt phát quang (LED). Chúng tôi cũng đề cập đến khả năng tích hợp hệ
thống tìm dùng công nghệ sóng siêu âm, ng như khả năng lắp đặt hệ thống bảo quản
lạnh, bảo đảm nhiệt độ cho các hầm trữ trên tàu. Các lợi ích của việc thay thế hệ thống
chiếu sáng thông thường hiện tại trên các thuyền đánh bắt bằng hệ thống chiếu sáng sử
dụng đèn LED sẽ được làm sáng tỏ qua các đánh giá cụ thể.
1
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
R&D và ứng dụng một số công nghệ tiết kiệm năng lượng và dò tìm thông minh cho các tàu đánh cá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
R&D và ứng dụng một số công nghệ tiết kiệm năng lượng và dò tìm thông minh cho các tàu đánh cá - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
269 Vietnamese
R&D và ứng dụng một số công nghệ tiết kiệm năng lượng và dò tìm thông minh cho các tàu đánh cá 9 10 154