Ktl-icon-tai-lieu

Radial Engine Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Radial Engine Assembly

1

Radial Engine Assembly
In this project, you will create the Radial Engine assembly shown in Figures 1 and 2. The
Radial Engine assembly will be created in two parts, one will be the subassembly and the
other will be the main assembly. The dimensions of the components of the Radial Engine
assembly are shown in Figures 3 through 6.

Figure 1 The Radial Engine assembly

Figure 2 The exploded view of the assembly

Figure 3 Views and dimensions of the Piston

2

Student Project

Figure 4 Views and dimensions of the Articulated Rod

Figure 5 Views and dimensions of the Master Rod

Radial Engine Assembly

Figure 6 Views and dimensions of the Rod Bush Upper, Rod Bush Lower, Piston Pin Plug,
Piston Pin, Piston Rings, and Master Rod Bearing

3

...
Radial Engine Assembly 1
In this project, you will create the Radial Engine assembly shown in Figures 1 and 2. The
Radial Engine assembly will be created in two parts, one will be the subassembly and the
other will be the main assembly. The dimensions of the components of the Radial Engine
assembly are shown in Figures 3 through 6.
Radial Engine Assembly
Figure 1 The Radial Engine assembly
Figure 2 The exploded view of the assembly
Figure 3 Views and dimensions of the Piston
Radial Engine Assembly - Trang 2
Radial Engine Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Radial Engine Assembly 9 10 110