Ktl-icon-tai-lieu

Radio - Máy thu thanh

Được đăng lên bởi bethuyqt-0707
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
RADIO – MÁY THU THANH


Đối với hầu hết chúng ta, radio được dùng để nghe các chương trình. Chúng ta xoay
một cái nút để đưa một cái nút khác để được nghe một chương trình đặc biệt mà ta
muốn. Có thể nó là một bản báo cáo tin tức từ bên kia đại dương.
Có thể nó chỉ là một cuộc thi đấu bóng chày chỉ cách đó vài dặm. Chúng ta nghe lời
nói của phóng viên rõ ràng như thể chúng ta đang đứng bên cạnh anh ta. Chúng ta
biết về một cuộc chạy đua ở địa phương ngay khi nó đang diễn ra trên sân chơi.

Những radio hữu ích ở nhiều phương diện khác ngoài việc mang đến các chương
trình cho chúng ta. Tàu thủy dùng radio để tìm ra chính xác họ đang ở đâu và xin
giúp đỡ nếu cần thiết. Phi công dùng radio để nói chuyện với nhân viên ở đài kiểm
soát không lưu. Các nhà thám hiểm dùng radio để tiếp xúc với con người. Các cuộc
gọi của cảnh sát được gởi tới xe cảnh sát bằng radio. Các công ty điện thoại xuyên
đại dương. Vệ tinh sẽ ít hữu dụng nếu các lời nhắn không thể đưa xuống bằng radio.

Một số người tin rằng âm thanh đi thẳng từ bộ phận phát tới bộ phận nhận. Nhưng
ý tưởng này sai. Chỉ có các sóng radio đi trực tiếp từ bộ phận gửi tới bộ phận nhận.
Âm thanh đến từ một máy radio được thực hiện trong chính máy bay. Ở máy phát,
các sóng âm thanh phát các làn sóng radio. Những sóng radio không gian theo mọi
hướng. Khi các sóng tới máy nhận, chúng có thể được sắp xếp để tạo ra các sóng âm
thanh chính xác sóng ở trạm phát sóng.

Không có người nào được gọi là nhà duy nhất phát minh ra radio. Nhiều nhà khoa
học đã nối tiếp nhau nghiên cứu ra radio ngày nay. Trong số các nhà khoa học đóng
góp nhiều công sức là một người Đức Heirich Hertz, người Ý Guglielmo Marconi tìm ra
phương pháp gởi lời nhắn. Cách này trở nên nổi tiếng như máy điện báo không dây.
Các lời nhắn được gởi bằng mã số gồm các dấu chấm và các gạch ngang.

Ống điện tử được gọi là triôt (triode) hoặc ống ba cực được De Forest phát minh, là
một phát triễn radio hiện đại. Ống điện tử bây giờ là điểm mấu chốt của các máy
phát và máy nhận.

Ở đài phát thanh, các ống điện tử đặc biệt ở máy phát (transmitter) sản sinh ra
một tin hiểu truyền tải. Tín lần trong một giây, thật đáng kinh ngạc. Cùng lúc tín hiệu
truyền tải đang được tạo ra, âm thanh được tạo phía trước một micro đang mang
dòng điện xoay chiều như một máy phát điện thoại thực hiện. Lúc đó dòng điện được
làm cho mạnh hơn, gọi là khuếch đại. Dòng điện khuếch đại này được gọi là tín hiệu
âm thanh, đi qua dây điện tới máy phát. Ở đó tín hiệu âm thanh được hòa vào tín

...
RADIO MÁY THU THANH
i v i h u h t chúng ta, radio c dùng nghe các ch ng trình. Chúng ta xoay Đố ế đượ để ươ
m t cái nút a m t cái nút khác c nghe m t ch ng trình c bi t mà ta để đư để đượ ươ đặ
mu n. Có th nó là m t b n báo cáo tin t c t bên kia i d ng. đạ ươ
Có th nó ch là m t cu c thi u bóng chày ch cách ó vài d m. Chúng ta nghe l i đ đ
nói c a phóng viên rõ ràng nh th chúng ta ang ng bên c nh anh ta. Chúng ta ư đ đứ
bi t v m t cu c ch y ua a ph ng ngay khi nó ang di n ra trên sân ch i. ế đ đị ươ đ ơ
Nh ng radio h u ích nhi u ph ng di n khác ngoài vi c mang n các ch ng ươ đế ươ
trình cho chúng ta. Tàu th y dùng radio tìm ra chính xác h ang âu và xin để đ đ
giúp n u c n thi t. Phi công dùng radio nói chuy n v i nhân viên ài ki m đỡ ế ế để đ
soát không l u. Các nhà thám hi m dùng radio ti p xúc v i con ng i. Các cu c ư để ế ườ
g i c a c nh sát c g i t i xe c nh sát b ng radio. Các công ty i n tho i xuyên đượ đ
i d ng. V tinh s ít h u d ng n u các l i nh n không th a xu ng b ng radio. đạ ươ ế đư
M t s ng i tin r ng âm thanh i th ng t b ph n phát t i b ph n nh n. Nh ng ư đ ư
ý t ng này sai. Ch có các sóng radio i tr c ti p t b ph n g i t i b ph n nh n. ưở đ ế
Âm thanh n t m t máy radio c th c hi n trong chính máy bay. máy phát, đế đượ
các sóng âm thanh phát các làn sóng radio. Nh ng sóng radio không gian theo m i
h ng. Khi các sóng t i máy nh n, chúng có th c s p x p t o ra các sóng âm ướ đượ ế để
thanh chính xác sóng tr m phát sóng.
Không có ng i nào c g i là nhà duy nh t phát minh ra radio. Nhi u nhà khoa ườ đượ
h c ã n i ti p nhau nghiên c u ra radio ngày nay. Trong s các nhà khoa h c óng đ ế đ
góp nhi u công s c là m t ng i c Heirich Hertz, ng i Ý Guglielmo Marconi tìm ra ườ Đứ ườ
ph ng pháp g i l i nh n. Cách này tr nên n i ti ng nh máy i n báo không dây. ươ ế ư đ
Các l i nh n c g i b ng mã s g m các d u ch m và các g ch ngang. đượ
ng i n t c g i là triôt (triode) ho c ng ba c c c De Forest phát minh, là đ đượ đượ
m t phát tri n radio hi n i. ng i n t bây gi i m m u ch t c a các máy đạ đ đ
phát và máy nh n.
ài phát thanh, các ng i n t c bi t máy phát (transmitter) s n sinh ra đ đ đặ
m t tin hi u truy n t i. Tín l n trong m t giây, th t áng kinh ng c. Cùng lúc tín hi u đ
truy n t i ang c t o ra, âm thanh c t o phía tr c m t micro ang mang đ đượ đượ ướ đ
dòng i n xoay chi u nh m t máy phát i n tho i th c hi n. Lúc ó dòng i n c đ ư đ đ đ đượ
làm cho m nh h n, g i là khu ch i. Dòng i n khu ch i này c g i là tín hi u ơ ế đạ đ ế đạ đượ
âm thanh, i qua dây i n t i máy phát. ó tín hi u âm thanh c hòa vào tín đ đ đ đư
Radio - Máy thu thanh - Trang 2
Radio - Máy thu thanh - Người đăng: bethuyqt-0707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Radio - Máy thu thanh 9 10 251