Ktl-icon-tai-lieu

rang buộc quản lý thư viện

Được đăng lên bởi dunglv12406
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 2 lần
RÀNG BUỘC TOÀN VẸN
1. RÀNG BUỘC TRÊN MỘT QUAN HỆ
a. Rang buộc liên bộ

R1: "Trong quan hệ TheThuVien, mỗi thẻ thư viện phải có một giá trị duy nhất tại
thuộc tính mã thẻ, để phân biệt với các thẻ khác."
Bối cảnh: TheThuVien
Biểu diễn:



t1, t2 ϵ TheThuVien, t1 ≠ t2 → t1.MaThe ≠ t2.MaThe

Bảng tầm ảnh hưởng:
R1
TheThuVien

Thêm
+

Xóa
-

Sửa
+(MaThe)

R2: "Trong quan hệ PhieuMuonSach, mỗi phiếu mượn phải có giá trị duy nhất tại
thuộc tính mã phiếu mượn, để phân biệt với các phiếu mượn khác."
Bối cảnh: PhieuMuonSach
Biểu diễn:



t1, t2 ϵ PhieuMuonSach, t1 ≠ t2 → t1.MaPhieuMuon ≠ t2.MaPhieuMuon

Bảng tầm ảnh hưởng:
R2
PhieuMuonSach

Thêm
+

Xóa
-

Sửa
+(MaPhieuMuon)

R3: "Trong quan hệ DocGia, mỗi sinh viên phải có một giá trị duy nhất tại thuộc tính mã
độc giả, để phân biết với các sinh viên khác."
Bối cảnh: DocGia
Biểu diễn:



t1, t2 ϵ DocGia, t1 ≠ t2 → t1.MaDocGia ≠ t2.MaDocGia

Bảng tầm ảnh hưởng:
R3
DocGia

Thêm
+

Xóa
-

Sửa
+(MaDocGia)

R4: "Trong quan hệ Sach, mỗi giá trị tại thuộc tính mã sách phải là duy nhất."
Bối cảnh: Sach

Biểu diễn:



t1, t2 ϵ Sach, t1 ≠ t2 → t1.Sach ≠ t2.Sach

Bảng tầm ảnh hưởng:
R4
Sach

Thêm
+

Xóa
-

Sửa
+(MaSach)

R5: "Trong quan hệ NhaXuatBan, mỗi nhà xuất bản phải có giá trị duy nhất tại thuộc tính
mã nhà xuất bản, để phân biệt với các nhà xuất bản khác."
Bối cảnh: NhaXuatBan
Biểu diễn:



t1, t2 ϵ NhaXuatBan, t1 ≠ t2 → t1.NhaXuatBan ≠ t2.NhaXuatBan

Bảng tầm ảnh hưởng:

R5
NhaXuatban

Thêm
+

Xóa
-

Sửa
+(MaNXB)

R6: "Trong quan hệ NgonNgu, mỗi ngôn ngữ phải có giá trị duy nhất tại thuộc tính mã
ngôn ngữ để phân biết với các ngôn ngữ khác."
Bối cảnh: NgonNgu
Biểu diễn:



t1, t2 ϵ NgonNgu, t1 ≠ t2 → t1.MaNgonNgu ≠ t2.MaNgonNgu

Bảng tầm ảnh hưởng:
R6
NgonNgu

Thêm
+

Xóa
-

Sửa
+(MaNgonNgu)

R7: "Trong quan hệ NhanVien, mỗi nhân viên phải có giá trị duy nhất tại thuộc tính mã
nhân viên, để phân biệt với các nhân viên khác."
Bối cảnh: NhanVien
Biểu diễn:



t1, t2 ϵ Nhanvien, t1 ≠ t2 → t1.MaNV ≠ t2.MaNV

Bảng tầm ảnh hưởng:
R7
NhanVien

Thêm
+

Xóa
-

Sửa
+(MaNV)

R8: "Trong quan hệ LoaiTaiLieu, mỗi loại tài liệu phải có giá trị duy nhất tại thuộc tính
mã mã thể loại, để phân biệt với các thể loại khác."
Bối cảnh: LoaiTaiLieu
Biểu diễn:



t1, t2 ϵ LoaiTaiLieu, t1 ≠ t2 → t1.MaTheLoai ≠ t2.MaTheLoai

Bảng tầm ảnh hưởng:
R8
LoaiTaiLieu

Thêm
+

Xóa
-

Sửa
+(MaTheLoai)

R9: "Trong quan hệ tác giả, mỗi tác giả phải có giá trị duy nhất tại thuộc tính mã tác giả,
để phân biệt với các tác giả khác."
Bối cảnh: TacG...
RÀNG BUỘC TOÀN VẸN
1. RÀNG BUỘC TRÊN MỘT QUAN HỆ
a. Rang buộc liên bộ
R1: "Trong quan hệ TheThuVien, mỗi thẻ thư viện phải có một giá trị duy nhất tại
thuộc tính mã thẻ, để phân biệt với các thẻ khác."
Bối cảnh: TheThuVien
Biểu diễn:
t
1
, t
2
ϵ TheThuVien, t
1
≠ t
2
→ t
1
.MaThe t
2
.MaThe
Bảng tầm ảnh hưởng:
R1 Thêm Xóa Sửa
TheThuVien + - +(MaThe)
R2: "Trong quan hệ PhieuMuonSach, mỗi phiếu mượn phải có giá trị duy nhất tại
thuộc tính mã phiếu mượn, để phân biệt với các phiếu mượn khác."
Bối cảnh: PhieuMuonSach
Biểu diễn:
t
1
, t
2
ϵ PhieuMuonSach, t
1
≠ t
2
→ t
1
.MaPhieuMuon t
2
.MaPhieuMuon
Bảng tầm ảnh hưởng:
R2 Thêm Xóa Sửa
PhieuMuonSach + - +(MaPhieuMuon)
R3: "Trong quan hệ DocGia, mỗi sinh viên phải có một giá trị duy nhất tại thuộc tính mã
độc giả, để phân biết với các sinh viên khác."
Bối cảnh: DocGia
Biểu diễn:
t
1
, t
2
ϵ DocGia, t
1
≠ t
2
→ t
1
.MaDocGia t
2
.MaDocGia
Bảng tầm ảnh hưởng:
R3 Thêm Xóa Sửa
DocGia + - +(MaDocGia)
R4: "Trong quan hệ Sach, mỗi giá trị tại thuộc tính mã sách phải là duy nhất."
Bối cảnh: Sach
rang buộc quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rang buộc quản lý thư viện - Người đăng: dunglv12406
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
rang buộc quản lý thư viện 9 10 747