Ktl-icon-tai-lieu

răng thẳng

Được đăng lên bởi Thế Hưng
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BAØI 15
• PHAY THANH RAÊNG THAÚNG

TRÖÔØNG ÑHSPKT
KHOA CTM
BM:Thöïc haønh ngheà

THÖÏC HAØNH PHAY
PHAY THANH RAÊNG THAÚNG

Moân hoïc:
Maõ MH :
Tín chæ :
Baøi taäp :

Phay

16

24

module 2

16

100

m

m

2,167m

40°
20°

0,167m

Pc=m. π

1

THANH RAÊNG THAÚNG

SL

Teân goïi

40°

C45
Baûn veõ soá

Vaät lieäu

THANH RAÊNG

1

 30 x 105

STT Kích thöôùc phoâi

Ghi chuù
Tæ leä: 1:1

PHAY THANH RANG THANG
1. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA THANH RĂNG THẲNG

PC = m.π

Bước răng

:

Bánh răng mô đun

:α = 20°  góc đỉnh răng 40°

Chiều cao đỉnh răng

:h’ = m

Chiều cao chân răng

:h” = 1,167.m

Chiều cao răng

:h = h’ +h” = 2,167.m

Bán kính góc lượn chân răng :

R ≤ 0,4.m

CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP GIA COÂNG THANH RAÊNG
 TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG NGẮN
TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG DÀI

TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH CHUYỂN 1 B

TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH CHUYỂN 1 B

Phay thanh răng trên máy phay vạn năng.
Chọn Dao Phay:
Dao số 8 (đối với bộ dao phay Môđun 8 con)
Dao số 1 (đối với bộ dao phay Pitch 8 con)

TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG NGẮN
Phay bằng cánh dịch chuyển bàn máy ngang
Dùng trong trường hợp phay những thanh răng ngắn, độ chính xác không
cao. Thanh răng được giá trên Êtô hay trên bàn máy của máy phay
ngang. Sau mỗi răng cần dịch chuyển bàn máyđi một bước răng Pc để
chuẩn bị phay răng kế tiếp.
Thí dụ:

m = 3  Pc = 3x3.1416 = 9,424

Vạch du xích chỉ đến 0,05 nên có thể xảy ra sai số.
hạn chế của phương pháp này là không gia công những thanh răng dày
được (do hành trình ngang hạn chế và chiều dài trục dao ngắn).

Tr×nh Tù Gia C«ng

TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG DÀI
Phay thanh răng bằng đầu phay vạn năng:
Trên một số máy phay vạn năng có trang bị đầu phay vạn năng dùng để
phay các thanh răng dài.
Phôi được giá dọc theo bàn máy phay, dịch chuyển bước răng bằng tay
quay bàn dao dọc.

TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH
CHUYỂN 1 BƯỚC RĂNG
Bằng cách lắp thêm bộ bánh răng thay thế ở đầu visme bàn máy dọc(ở một số
máy có lắp sẳn cơ cáu này).
Khi quay một số vòng chẳn (1,2 vòng) của bánh răng thay thế thông qua tỷ số
truyền của bộ bánh răng lắp ngoài đế vísme bàn máy để được 1 bước răng
tương đối chính xác.
Công thức tính bộ bánh răng thay thế:
Với

a c
.
b d

P
a c
.
= c
b d
n.t x

là số răng của bánh răng thay thế

Pc : bước răng cần gia công
n : số vòng tay quay (bánh răng a)
tx : bước visme bàn máy.
khi chọn bánh răng a,b,c,d khi phay thanh răng có m = 3 biết tx = 6 Chọn n = 1:
P
a c
.
= c
b d
n.t x

m.22
44 60
=
=
.
1.6.7
56 30

TRƯỜNG HỢP TĂNG ...
BAØI 15
PHAY THANH RAÊNG THAÚNG
PHAY THANH RAÊNG THAÚNG
răng thẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
răng thẳng - Người đăng: Thế Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
răng thẳng 9 10 706