Ktl-icon-tai-lieu

rãnh tròn

Được đăng lên bởi Thế Hưng
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moân hoïc Phay
BAØI TAÄP 5
PHAY RAÕNH TROØN
TREÂN MAÙY PHAY VAÏN NAÊNG NAÈM NGANG

PHAY RAÕNH TROØN
I.
II.

III.

Khaùi nieäm veà maët ñònh hình
Ñaëc ñieåmCaáu taïo cuûa caùc loaïi dao phay ñònh hình
Phöông phaùp phay ñònh hình

V.

Caùc loaïi dao phay cung troøn
Duïng cuï ño vaø kieåm tra

VI.

Caùc böôùc chuaãn bò

VII.

Trình töï gia coâng

VIII.

Caùc daïng sai hoûng

IX.

An toaøn lao ñoäng

IV.

khaùi nieäm veà maët ñònh
ñònh hình
Maët ñònh hình kín

ôû
h
h
ìn
h
h
n
ñò
t
ë
a
M

Phöông phaùp phay ñònh hình
1. Phay maët ñònh hình kín:
* Ñieàu khieån baèng tay theo ñöôøng laáy daáu
* Duøng maâm quay
* Duøng maãu cheùp hình
* Duøng maùy phay cheùp hình

2. Phay maët ñònh hình hôû:
* Duøng dao phay ñònh hình

DAO PHAY DUØNG ÑEÅ GIA COÂNG
CUNG troøn
1.

2.

Khaùi nieäm: Ñaây laø moät loaïi Dao duøng ñeå

gia coâng caùc maët ñònh hình hôû coù ñöôøng sinh
vaø ñöôøng chuaån thaúng, thoâng thöôøng ñöôïc
cheá taïo baèng theùp gío. Ñoä chính xaùc veà hình
daùng cuûa chi tieát gia coâng tuyø thuoäc vaøo ñoä
chính xaùc veà hình daùng cuûa Dao

Phaân loaïi:
* Dao phay cung troøn loài

* Dao phay cung troøn loõm

Duïng cuï ño vaø kieåm tra
1.

2

DUÏNG CUÏ ÑO
* Thöôùc keïp
* Thöôùc ño saâu
DUÏNG CUÏ KIEÅM TRA
* Raäp ño cung

CAÙC BÖÔÙC CHUAÅN BÒ
1.

ÑOÏC BAÛN VEÕ

2.

CHUAÃN BÒ PHOÂI

3.

CHUAÃN BÒ MAÙY

4.

CHUAÃN BÒ DAO

5.

CHUAÃN BÒ ÑOÀ GAÙ

6.

CHUAÃN BÒ DUÏNG CUÏ ÑO & KIEÅM TRA

7.

CHUAÃN BÒ DUÏNG CUÏ PHUÏ

TRÌNH TÖÏ GIA COÂNG
1. LAÉP ÑOÀ GAÙ LEÂN BAØN MAÙY
2. LAÉP DAO VAØO TRUÏC CHÍNH
3. GAÙ CHI TIEÁT LEÂN ÑOÀ GAÙ
4. ÑIEÀU CHÆNH MAÙY
5. CHÆNH DAO NGAY TAÂM CHI TIEÁT GIA COÂNG
6. PHAY THOÂ RAÕNH SAÂU 4,5mm
7. ÑO VAØ KIEÅM TRA RAÕNH
8. GIA COÂNG TINH RAÕNH ÑUÙNG KÍCH THÖÔÙC &
YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT
9. KIEÅM TRA, THAÙO CHI TIEÁT, LAÙY BA VÔÙ

CAÙC DaïNG SAI HOÛNG
1. RAÕNH KHOÂNG ÑUÙNG KÍCH THÖÔÙC
 2. RAÕNH KHOÂNG ÑAÏT YEÂU CAÀU VEÀ


ÑOÄ BOÙNG
 3. RAÕNH KHOÂNG SONG SONG
 4. RAÕNH KHOÂNG NGAY TAÂM CHI TIEÁT

AN TOAØN LAO ÑOÄNG
1. KHOÂNG ÑÖÔÏC DUØNG TAY HAY GIEÕ ÑEÃ PHUÛI
PHOI TREÂN BEÀ MAËT CHI TIEÁT ÑANG GIA
COÂNG
2. KHOÂNG ÑÖÔÏC ÑO HOAËC KIEÅM TRA CHI TIEÁT
KHI MAÙY ÑANG HOAÏT ÑOÄNG
3. KHOÂNG ÑÖÔÏC THAY ÑOÅI TOÁC CAÉT GOÏT KHI
MAÙY ÑANG HOAÏT ÑOÄNG

NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT










1. TRÖÔÙC KHI TIEÁN HAØNH GIA COÂNG CAÀN
PHAÛI KIEÅM TRA XEM HEÄ THOÁNG COÂNG NGHEÄ
COÙ CÖÙNG VÖÕNG CHÖA.
2. NHÔÙ ÑAËT MIEÁNG GIAÁY MOÛNG VAØO GIÖÕA
DAO VAØ CHI TIEÁT KHI CANH CHÆNH TAÂM
3. ÑEÅ ÑIEÀU CHÆNH CHIEÀU SAÂU CAÉT PHAÛI DI
CHUYEÃN CHI TIEÁT TÖØ TÖØ LEÂN KH...
Moân hoïc Phay
BAØI TAÄP 5
PHAY RAÕNH TROØN
TREÂN MAÙY PHAY VAÏN NAÊNG NAÈM NGANG
rãnh tròn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rãnh tròn - Người đăng: Thế Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
rãnh tròn 9 10 434