Ktl-icon-tai-lieu

RBS 3418 Product Description

Được đăng lên bởi kruckuz
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
221 01-FGC 101 0066 Rev D

RBS 3418 Product Description

Commercial Product Description

RRU

Fiber

Main Unit

RBS 3418 Product Description

Contents
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Introduction............................................................................................ 4
Main-Remote: the concept ...................................................................... 4
RBS 3418 Main-Remote: the benefits ..................................................... 5
RBS 3418 SW ......................................................................................... 8
RBS 3418 HW – Main Unit ...................................................................... 9
RBS 3418 HW – Remote Radio Unit ..................................................... 12

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Technical Specification....................................................................... 17
Radio Specification................................................................................ 17
Mechanical Dimensions......................................................................... 18
Weight ................................................................................................... 19
Power Supply ........................................................................................ 19
Power Consumption .............................................................................. 20
Optical fiber lengths ............................................................................... 21
External interfaces ................................................................................. 21
Color ...................................................................................................... 22
Electromagnetic Compatibility (EMC) .................................................... 22
Environmental Specifications................................................................. 23

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Configurations ..................................................................................... 26
RBS configurations ................................................................................ 26
Capacity................................................................................................. 26
Transmission ......................................................................................... 27
GPS ....................................................................................................... 27

4
4.1
4.2
4.3
4...
221 01-FGC 101 0066 Rev D
RBS 3418 Product Description
Commercial Product Description
RRU
Fiber
Main Unit
RBS 3418 Product Description - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RBS 3418 Product Description - Người đăng: kruckuz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
RBS 3418 Product Description 9 10 729