Ktl-icon-tai-lieu

Real-time PCR

Được đăng lên bởi Vân Ngô
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2919 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Real-time PCR
Các vấn đề cơ bản
Real-time PCR là gì?
Trong kỹ thuật PCR, sau khi hoàn tất khuếch đại đoạn DNA đích, người làm thí
nghiệm phải tiếp tục làm một số bước thí nghiệm để đọc kết quả xác định có sản phẩm
khuếch đại mong muốn trong ống phản ứng hay không, và giai đoạn này gọi là giai đoạn
thí nghiệm sau PCR. Trong giai đoạn này, người làm thí nghiệm có thể thực hiện điện di
sản phẩm PCR trên gel agarose để xem có vạch sản phẩm khuếch đại đúng kích thước
mong muốn hay không, cũng có thể thực hiện thí nghiệm lai với các đoạn dò đặc hiệu
(trên màng, trên giếng hay phiến nhựa...) để xem sản phẩm khuếch đại có trình tự mong
muốn hay không. Kỹ thuật PCR mà cần phải có giai đoạn thí nghiệm để đọc và phân tích
sau khi hoàn tất phản ứng khuếch đại, ngày hôm nay được gọi là PCR cổ điển (classical
PCR).
Real-time PCR là kỹ thuật PCR mà kết quả khuếch đại DNA đích hiển thị được ngay
sau mỗi chu kỳ nhiệt của phản ứng, chính vì vậy nên được gọi là real-time; và do đặc
điểm này nên với real-time PCR người làm thí nghiệm không cần thiết phải làm tiếp các
thí nghiệm để đọc và phân tích kết quả để xác định có sản phẩm khuếch đại đích hay
không vì kết quả cuối cùng của phản ứng khuếch đại cũng được hiển thị ngay sau khi
hoàn tất phản ứng khuếch đại. Như vậy, nên có thể nói real-time PCR là kỹ thuật nhân
bản DNA đích trong ống nghiệm thành hàng tỷ bản sao dựa vào các chu kỳ nhiệt và kết
quả khuếch đại trong ống phản ứng được hiển thị cùng lúc với phản ứng khuếch đại xảy
ra để người làm thí nghiệm có thể thấy được.
Các vấn đề kỹ thuật cơ bản cần biết của real-time PCR
1.

Biểu đồ khuếch đại của real-time PCR
Trong real-time PCR, hiển thị cơ bản để người làm thí nghiệm có thể quan sát

được trong quá trình nhân bản DNA của các ống phản ứng là một biểu đồ khuếch đại
(amplification graph). Biểu đồ này có trục tung (Y) là cường độ huỳnh quang phát ra từ
các ống phản ứng khi nhận ánh sáng kích thích, còn trục hoành (X) là các chu kỳ nhiệt.
Trên biểu đồ khuếch đại này (biểu đồ 1), người làm thí nghiệm sẽ thấy đối với từng
34

ống phản ứng, cường độ huỳnh quang mà máy ghi nhận được trong những chu kỳ đầu
sẽ rất thấp và hầu như không thay đổi, hiển thị bằng một đường thẳng nằm ngang,
chúng ta có thể gọi đây là “giai đoạn ủ” hay “giai đoạn tiềm phục”, vì trong giai đoạn
này dù DNA đích đã có thể được nhân bản thành các bản sao nhưng do số lượng chưa
đủ để giúp cho chất phát huỳnh quang nhận được ánh sáng kích thích phát ra ánh sáng
huỳnh quang đủ cường độ để máy ghi nhận. Như...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Real-time PCR - Người đăng: Vân Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Real-time PCR 9 10 438