Ktl-icon-tai-lieu

Relay Releco

Được đăng lên bởi Tuấn Caro
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Relays

• Full Featured Industrial Plug-In Relays
• Single Pole Interface to Four Pole Power Switching
• Low Level Signal to High Power DC Switching
• Latching & Low Consumption Coil Options
• Plug In Timer Cube Options

38

CONTENTS

Relays
Selection Guide & Part No Key

40

General Information

41

General Information

42

General Information

43

MRC 8 Pin C2 Relays

44

MRC 11 Pin C3 Relays

45

MRC 11 Pin C3 Relays

46

MRC 11 Pin C3 Relays

47

MRC 14 Pin C4 Relays

48

MRC 11 Pin C5 Relays

49

MRC 11 Pin C5 Relays

50

QRC 8 Pin Miniature C7 Relays

51

QRC 8 Pin Miniature C7 Relays

52

QRC 14 Pin Miniature C9 Relays

53

IRC Single Pole Interface C10 Relays

54

Time Cubes

55

Sockets For C2 Relays

56

Sockets For C3 Relays

57

Module Sockets & Modules for C3 Relays

58

Sockets For C4 & C5 Relays

59

Sockets For C7 Relays

60

Sockets For C9 & C10 Relays

61

39

RELAYS

MRC, QRC & IRC SERIES
Application

Types

Poles

General purpose

C2-A20
C3-A30
C4-A40
C5-A20
C5-A30
C7-A10
C7-A20
C9-A41
C10-A10

8 pin
11 pin
14 pin flat blade
11 pin flat blade
11 pin flat blade
8 pin miniature flat blade
8 pin miniature flat blade
14 pin miniature flat blade
5 pin flat blade

2
3
4
2
3
1
2
4
1

C
C
C
C
C
C
C
C
C

C2-T21
C3-T31
C7-T21
C10-T13

8 pin
11 pin
8 pin miniature flat blade
5 pin flat blade

2
3
2
1

C
C
C
C

C2-G20
C3-G30
C5-G30
C7-G20

8 pin
11 pin
11 pin flat blade
8 pin miniature flat blade

2
3
3
2

C3-X10
C4-X20
C5-X10
C7-X10

AC ratings
10A / 250V
10A / 250V
10A / 250V
16A / 500V
16A / 500V
16A / 250V
10A / 250V
3A / 250V
10A / 400V

DC ratings
0,5A
0,5A
0,5A
0,5A
0,5A
0,5A
0,5A
0,5A
0,5A

@
@
@
@
@
@
@
@
@

110V
110V
110V
110V
110V
110V
110V
110V
110V

Sockets

Page

44
45
48
49
49
51
51
53
54

S2
S3
S4
S5
S5
S7
S7
S9
S10

56
57
59
59
59
60
60
61
61

44
45
51
54

S2
S3
S7
S10

56
57
60
61

6A
6A
6A
6A

/
/
/
/

250V
250V
250V
400V

NO
NO
NO
NO

10A
10A
16A
10A

/
/
/
/

250V
250V
500V
250V

1,2A
1,2A
1,2A
0,8A

@
@
@
@

110V
110V
110V
110V

44
45
49
52

S2
S3
S5
S7

56
57
59
60

11 pin
14 pin flat blade
11 pin flat blade
8 pin miniature flat blade

1 DM
2 DM
1 DM
1 DM

10A
10A
10A
10A

/
/
/
/

250V
250V
250V
250V

7A
7A
7A
6A

@
@
@
@

110V
110V
110V
110V

46
48
50
52

S3
S4
S5
S7

57
59
59
60

C3-M10
C5-M10

11 pin
11 pin flat blade

1 DM
1 DM

10A / 250V
16A / 500V

10A @ 220V
10A @ 220V

46
50

S3
S5

57
59

C3-R20
C4-R30
C5-R20
C9-R21

11
14
11
14

pin
pin flat blade
pin flat blade
pin miniature flat blade

2
3
2
2

C
C
C
C

10A / ...
38
Full Featured Industrial Plug-In Relays
Single Pole Interface to Four Pole Power Switching
Low Level Signal to High Power DC Switching
Latching & Low Consumption Coil Options
Plug In Timer Cube Options
Relays
Relay Releco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Relay Releco - Người đăng: Tuấn Caro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Relay Releco 9 10 283