Ktl-icon-tai-lieu

Rèn tự do

Được đăng lên bởi nguyenduythongptntc57
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 4 lần
. Rèn tự do
3.4.1. Thực chất, đặc điểm và dụng cụ rèn tự do
Rèn tự do là một phương pháp gia công áp lực mà kim loại biến dạng không bị
khống chế bởi một mặt nào khác ngoài bề mặt tiếp xúc giữa phôi kim loại với dụng
cụ gia công (búa và đe).
Dưới tác động của lực P do búa (1) gây ra và phản lực N từ đe (3), khối kim loại
(2) biến dạng, sự biến dạng chỉ bị khống chế bởi hai mặt trên và dưới, còn các mặt
xung quanh hoàn toàn tự do.

1
P
2
3
N

H.3.10. S

rèn t do

a/ Đặc điểm
Độ chính xác, độ bóng bề mặt chi tiết không cao. Năng suất thấp
Chất lượng và tính chất kim loại từng phần của chi tiết khó đảm bảo giống
nhau nên chỉ gia công các chi tiết đơn giản hay các bề mặt không định hình.
Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào tay nghề của công nhân.
Thiết bị và dụng cụ rèn tự do đơn giản.
b/ Dụng cụ
Nhóm 1: Là những dụng cụ công nghệ cơ bản như các loại đe, búa, bàn là, bàn
tóp, sấn, chặt, mủi đột.
Nhóm 2: Là những dụng cụ kẹp chặt như các loại kềm, êtô và các cơ cấu kẹp chặt
khác.
Nhóm 3: Là những dụng cụ kiểm tra và đo lường: êke, thước cặp (đo trong đo
ngoài, đo chiều sâu, các loại compa.
c/ Công dụng: Rèn tự do được dùng rộng rãi trong sản xuất đơn chiếc hay hàng loạt
nhỏ. Chủ yếu dùng cho sửa chữa, thay thế.

Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa - 2008

18

Gi¸o tr×nh: c«ng nghÖ kim lo¹i 1

l−u ®øc hßa

3.4.2. Thiết bị rèn tự do
Thiết bị rèn tự do bao gồm: Thiết bị gây lực, thiết bị nung, máy cắt phôi, máy
nắn thẳng, máy vận chuyển.v.v... Rèn tự do có thể tiến hành bằng tay hoặc bằng máy.
Rèn tay chủ yếu dùng trong sản xuất sửa chữa, trong các phân xưởng cơ khí chủ yếu
là rèn máy.
Theo đặc tính tác dụng lực, các máy dùng để rèn tự do được chia ra: máy tác
dụng lực va đập (máy búa), máy tác dụng lực tĩnh (máy ép). Trong đó, máy búa hơi là
thiết bị được sử dụng nhiều nhất. Máy búa hơi có hai xi lanh, một xi lanh khí (5) và
một xi lanh búa (9). Giữa hai xi lanh có van phân phối khí (7) để điều khiển sự cấp
khí nén từ xi lanh nén sang xi lanh đầu búa.
7
6

8
59
10
11
12
13

4
3

2
1

14

H.3.11. S
nguyên lý máy búa h i
1- ng c i n 2- B truy n ai 3- Tr c khu u 4- Tay biên 5- Xi lanh ép 6Pistông ép 7- Van phân ph i khí 8- Pistông búa 9- Xi lanh búa 10- e
trên 11- e d i 12- g i e 13-B e 14- bàn p i u khi n

Nguyên lý làm việc của máy búa: Động cơ 1 truyền động cho trục khuỷu 3 qua
bộ truyền đai 2. Thông qua biên truyền động 4 làm cho pittông ép 6 chuyển động tịnh
tiến tạo ra khí ép ở buồng trên hoặc buồng dưới trong xi lanh búa 9. Tuỳ theo vị trí
của bàn đạp điều khiển 14 mà hệ...
. Rèn t do
3.4.1. Thc cht, đặc đim và dng c rèn t do
Rèn t do mt phương pháp gia ng áp lc kim loi biến dng không b
khng chế bi mt mt nào khác ngoài b mt tiếp xúc gia phôi kim loi vi dng
c gia công (búa và đe).
Dưới tác động ca lc P do búa (1) gây ra và phn lc N từ đe (3), khi kim loi
(2) biến dng, s biến dng ch b khng chế bi hai mt trên dưới, còn các mt
xung quanh hoàn toàn t do.
1
P
2
3
N
H.3.10. S rèn t do
a/ Đặc đim
- Độ chính xác, độ bóng bmt chi tiết không cao. Năng sut thp
- Cht lượng tính cht kim loi tng phn ca chi tiết khó đảm bo ging
nhau nên ch gia công các chi tiết đơn gin hay các b mt không định hình.
- Cht lượng sn phm ph thuc vào tay ngh ca công nhân.
- Thiết b và dng c rèn t do đơn gin.
b/ Dng c
- Nhóm 1: nhng dng c công ngh cơ bn như các loi đe, búa,n là, bàn
tóp, sn, cht, mi đột.
- Nhóm 2: Là nhng dng c kp cht như các loi km, êtô và các cơ cu kp cht
khác.
- Nhóm 3: nhng dng c kim tra đo lường: êke, thước cp (đo trong đo
ngoài, đo chiu sâu, các loi compa.
c/ Công dng: Rèn t do được dùng rng rãi trong sn xut đơn chiếc hay hàng lot
nh. Ch yếu dùng cho sa cha, thay thế.
Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa - 2008 18
Rèn tự do - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rèn tự do - Người đăng: nguyenduythongptntc57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Rèn tự do 9 10 609