Ktl-icon-tai-lieu

Rơ le kỹ thuật số

Được đăng lên bởi caohocpcnd
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1. Giới thiệu chung về rơ bảo vệ

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỀU CHUNG VỀ RƠLE BẢO VỆ
1.1. Giới thiệu chung
Rơle là một trong những thiết bị quan trọng trong số các thiết bị tự động hoá dùng trong
ngành điện. Rơle có nhiệm vụ bảo vệ các phần tử của hệ thống điệntrong các điều
kiện làm việc không bình thường bằng cách cô lập các sự cố mộtcách nhanh chóng
thông qua các thiết bị đóng cắt. Trước đây các rơle bảo vệ trong hệ thống điện ở nước ta
chủ yếu do các nước XHCN sản xuất, thường là các rơle điện cơ. Trong quá trình sử
dụng các rơle điện cơ này có một số nhược điểm sau:
• Chi phí sử dụng cao: bao gồm chi phí để duy trì điều kiện làm việc
(chiếmdiện tích lớn…), chi phí kiểm tra,chỉnh định lại các thông số bảo vệ
với tầnsuất lớn, do đó ảnh hưởng đến việc cung cấp điện liên tục gây thiệt
hại vềkinh tế.
• Độ nhạ y v à đ ộ c h í n h x á c k hô ng c a o , d ễ b ị ả nh hư ở n g c ủ a n hi ễ u
l o ạ n b ê n ngoài do phương thức truyền và xử lý tín hiệu tương tự.
• C á c p h ầ n t ử đ ượ c b ả o vệ đ ượ c nố i c ứ ng nê n k hả nă n g t ha y đ ổ i c ấu
hì nh cũng như các tham số bảo vệ không linh hoạt.
• Khả năng cung cấp thông tin về hệ thống điện trong chế độ làm việc
bìnhthường và khi sự cố không cao (không có bản ghi thông tin sự cố, vị trí
sựcố…) nên khó xác định nguyên nhân và vị trí sự cố một cách chính xác.
• Tốc độ phát hiện và cách ly sự cố chưa cao. Làm ảnh hưởng đến sự làm việc ổn định
của hệ thống (hệ số trở về thấp, thời gian trễ lớn..)
Đ ể kh ắ c p hụ c c á c nh ư ợ c đ iể m nà y, ng ư ờ i t a s ử d ụ ng c á c r ơ l e số
mộ t cá c hđ ồ n g b ộ , đ ư ợ c t í c h hợ p nh iề u t í nh nă ng, c á c r ơ l e s ố ngà y c à n g
đ ượ c c ả i t i ế n và khắc phục được hầu hết các hạn chế của rơle điện–cơ và rơle
tĩnh điện. Những ưu việt lớn của Rơle số là:
• Tích hợp được nhiều tính năng vào một bộ bảo vệ như tự động đóng lại, kết hợp
với các bảo vệ phía sau như cầu chì, SI, Reclosed, có kích thước nhỏ gọn,
giảm diện tích phòng máy, tiết kiệm chi phí.
• Khả năng bảo vệ tinh vi, sát với ngưỡng chịu đựng của đối tượng bảo
vệ.Thí dụ có thể chọn các đặc tuyến bảo vệ quá dòng với thời gian phụ thuộc có các
độ nghiêng khác nhau sao cho phù hợp với đối tượng bảo vệ
• Độ tin cậy cao, chính xác và độ sẵn sàng cao, giảm được tần suất thí nghiệm định
kỳ (thời gian thí nghiệm định kỳ từ 3 đến 6 năm), do vậy cung cấp điện được ổn định
và liên tục.
• Công suất tiêu thụ bé: khoảng 0.5VA (Rơle cơ là 10VA)

1/21

Chương 1. Giới thiệu chung về rơ bảo vệ

• Thực hiện các chức năn...
Chương 1. Giới thiệu chung về rơ bảo vệ
1/21
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỀU CHUNG VỀ RƠLE BẢO VỆ
1.1. Giới thiệu chung
Rơle là một trong những thiết bị quan trọng trong số c thiết bị tự động hoá dùng trong
ngành đin. Rơle có nhim v bo v các phn t ca h thng đintrong các điu
kin làm vic không bình thưng bng cách cô lp các s c mtcách nhanh chóng
thông qua các thiết bị đóng cắt. Trước đây các le bảo vệ trong h thống đin nưc ta
ch yếu do các nưc XHCN sn xut, tng là c rơle điện cơ. Trong quá trình s
dụng các rơle điện cơ này có một số nhược điểm sau:
• Chi phí s dng cao: bao gm chi p đ duy trì điu kin làm vic
(chiếmdin tích ln), chi phí kim tra,chnh đnh li c thông s bảo v
vi tnsut ln, do đó nh ng đến vic cung cp đin liên tc gây thit
hi vkinh tế.
Đ nh y và đ chính xác khô ng cao, d b nh hư ng c a nhiu
lon bên ngoài do phương thức truyền và xử lý tín hiệu tương tự.
• Các p hn t đưc bo v đư c n i cng nê n kh nă ng thay đ i cu
hì nh ng như các tham số bo vệ không linh hoạt.
Kh năng cung cp thông tin v h thng đin trong chế đ làm vic
bìnhthưng và khi s c không cao (không có bn ghi thông tin s c, v trí
scố…) n khó xác định nguyên nhân và v trí sự cố một cách chính xác.
• Tốc độ phát hiện và cách ly sự cố chưa cao. Làm nh hưởng đến sự làm việc ổn định
của hệ thống (hệ số trở về thấp, thời gian trễ lớn..)
Đ khc p hc các nhưc đi m này, ngưi ta s dng các rơ le s
m t cáchđ ng b, đưc tích h p nhiu t í nh nă ng, các rơ le s ngày càng
đư c ci tiến vàkhc phc đưc hu hết c hạn chế ca rơle đincơ và le
tĩnh đin. Những ưu việt lớn của Rơle số là:
Tích hợp được nhiều tính năng vào một bộ bảo vệ như tự động đóng lại, kết hp
vi các bo v phía sau như cu chì, SI, Reclosed, có kích tc nh gọn,
giảm diện tích phòng máy, tiết kiệm chi phí.
Kh năng bo vệ tinh vi, sát vi nng chu đng ca đi tưng bo
v.Thí dụ thể chọn các đặc tuyến bảo vệ quá dòng với thời gian phụ thuộc các
độ nghiêng khác nhau sao cho phù hợp với đối tượng bảo v
Độ tin cậy cao, chính xác và độ sẵn ng cao, giảm được tần suất thí nghiệm định
kỳ (thời gian thí nghiệm định k từ 3 đến 6 năm), do vy cung cấp điện được ổn định
liên tục.
• Công suất tiêu thụ bé: khoảng 0.5VA (Rơle cơ 10VA)
Rơ le kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rơ le kỹ thuật số - Người đăng: caohocpcnd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Rơ le kỹ thuật số 9 10 255