Ktl-icon-tai-lieu

Robot 3 bậc tự do

Được đăng lên bởi Chuyên Phá Đám
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1933 lần   |   Lượt tải: 4 lần
I, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CẤU TRÚC
a,Số bậc tự docần thiết và một số phương án thiết kế cấu trúc các khâu khớp
Đế bài ra không yêu cầu về hướng khâu cuối mà chỉ tập trung vào điểm tác động cuối
cho lên ta chỉ cần thiết kế cấu hình robot chuỗi hở 3 bậc tự do chở lên.
Dưới đây là một số cấu trúc robot đề ra

Cấu trúc 1
Cấu trúc 2

Cấu trúc 3

Cấu truc 4
truc 5

Cấu
Cấu truc 6

a,Phân tích, chọn, thiết kế cấu
trúc được chọn
Qua đó nhóm chọn cấu trúc 3 là tốt
nhất để thiết kế tính toán và mô
phỏng
Do không gian làm việc 35cm x
35cm x 35cm để cho robot với tới
đỉnh xa nhất của hình hộp kích thước trên thì tổng chiểu dài robot lớn hơn căn bậc hai các
cạnh hình chữ nhật đó lên ta thiết kế : d1=9cm, a1=10cm,a2=30cm,a3=30cm
Ta có mô hình tổng thể như hình dưới :

Hình 1.1 Mô hình robot hàn điểm 3 bậc RRR
Các khâu khớp cụ thể như sau :
Khâu để :

Hình 1.2 Khâu đế

Hình 1.3 Khâu 1

Hình 1.4 Khâu 2

Hình 1.5 Khâu 3

Hình 1.6 Mỏ hàn điểm ( Ta coi như gắn cứng với khâu 3 )

II, GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC
Ta thiết lập phương trình động học theo phương pháp ma trận Denavit Hartenberg
2.1 Xây dựng cấu trúc, thiết lập hệ phương trình động học của robot

Hình 2.1 Hệ tọa độ robot hàn cấu hình RRR
a. Thiết lập hệ tọa độ theo quy tắc Denavit Hartenberg
Khâu 0: đế ta chọn hệ tọa độ XoYoZo có trục Zo chọn trùng với khớp 1, trục Xo chọn tùy ý
sao cho phù hợp nhất như hình vẽ , trục Yo chọn theo quay tắc tam diện thuận.
Khâu 1: ta chọn hệ tọa độ X1Y1Z1 có trục Z1 trùng với khớp 2, trục X1 ta chọn theohướng Zo
x Z1, trục Y1 chọn theo quay tắc tam diện thuận.
Khâu 2: ta chọn hệ tọa độ X2Y2Z2 có trục Z2trùng với khớp 3,X2 chọn theo đường vuông góc
chung Z1 và Z2, Y2 chọn theo quy tắc tam diện thuận.
Khâu 3: Ta chọn hẹ X3Y3Z3 có trục Z3 song song Z2 X2 chọn theo đường vuông góc
chung Z2 và Z3, Y3 chọn theo quy tắn tam diện thuận.
b.Thiết lập hệ phương trình động học của robot
Từ việc chọn hệ tọa độ ta có bảng DH sau:
Khâu

di

θi

ai

αi

1
2
3

d1
0
0

 cos(q1 )
 sin(q )
1


0

A

1

0

=





0



0



A

3

=



A

0
2

=

A A
1

.

2

=

 S1 S2



S2

C2



0

0



1

C1 S2

 C1C23
 SC
 1 23



0

A (q )
3

0

a2
a3

sin( q1 )

 C1C2
 SC
 1 2
0

π/2
0
0

 cos( q2 )
 sin(q )
2

1

,

A



0



0


2

=

 sin(q2 ) 0 a2 cos( q2 )
cos( q2 ) 0 a2 sin( q2 )

0
1
0

0
0
1


 sin(q3 ) 0 a3 cos( q3 )
cos( q3 ) 0 a3 sin( q3 )

0
1
0

0
0
1


 cos(q3 )
 sin( q )
3

2

a1

q2
q3

a1 cos( q1 )
0 cos( q1 ) a1 sin( q1 )

1
0
d1

0
0
1

0

0


...
I, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CẤU TRÚC
a,Số bậc tự docần thiết và một số phương án thiết kế cấu trúc các khâu khớp
Đế bài ra không yêu cầu về hướng khâu cuối mà chỉ tập trung vào điểm tác động cuối
cho lên ta chỉ cần thiết kế cấu hình robot chuỗi hở 3 bậc tự do chở lên.
Dưới đây là một số cấu trúc robot đề ra
Cấu trúc 1
Cấu trúc 2 Cấu trúc 3
Cấu truc 4 Cấu
truc 5 Cấu truc 6
a,Phân tích, chọn, thiết kế cấu
trúc được chọn
Qua đó nhóm chọn cấu trúc 3 là tốt
nhất để thiết kế tính toán và mô
phỏng
Do không gian làm việc 35cm x
35cm x 35cm để cho robot với tới
đỉnh xa nhất của hình hộp kích thước trên thì tổng chiểu dài robot lớn hơn căn bậc hai các
cạnh hình chữ nhật đó lên ta thiết kế : d
1
=9cm, a
1
=10cm,a
2
=30cm,a
3
=30cm
Ta có mô hình tổng thể như hình dưới :
Robot 3 bậc tự do - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot 3 bậc tự do - Người đăng: Chuyên Phá Đám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Robot 3 bậc tự do 9 10 589