Ktl-icon-tai-lieu

Robot Công nghiệp 1

Được đăng lên bởi tien-san
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 973 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Robot C«ng nghiÖp
1
Ch¬ng I
Giíi thiÖu chung vÒ robot c«ng nghiÖp
1.1. S¬ lît qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña robot c«ng nghiÖp (IR : Industrial Robot) :
ThuËt ng÷ “Robot” xuÊt ph¸t tõ tiÕng Sec (Czech) “Robota” cã nghÜa lµ c«ng viÖc t¹p
dÞch trong vë kÞch Rossums Universal Robots cña Karel Capek, vµo n¨m 1921. Trong vë kÞch
nÇy, Rossum vµ con trai cña «ng ta ®· chÕ t¹o ra nh÷ng chiÕc m¸y gÇn gièng víi con ngêi ®Ó
phôc vô con ngêi. Cã lÏ ®ã lµ mét gîi ý ban ®Çu cho c¸c nhµ s¸ng chÕ kü thuËt vÒ nh÷ng c¬
cÊu, m¸y mãc b¾t chíc c¸c ho¹t ®éng c¬ b¾p cña con ngêi.
§Çu thËp kû 60, c«ng ty Mü AMF (American Machine and Foundry Company) qu¶ng
c¸o mét lo¹i m¸y tù ®éng v¹n n¨ng vµ gäi lµ “Ngêi m¸y c«ng nghiÖp” (Industrial Robot).
Ngµy nay ngêi ta ®Æt tªn ngêi m¸y c«ng nghiÖp (hay robot c«ng nghiÖp) cho nh÷ng lo¹i thiÕt
bÞ cã d¸ng dÊp vµ mét vµi chøc n¨ng nh tay ngêi ®îc ®iÒu khiÓn tù ®éng ®Ó thùc hiÖn mét sè
thao t¸c s¶n xuÊt.
VÒ mÆt kü thuËt, nh÷ng robot c«ng nghiÖp ngµy nay, cã nguån gèc tõ hai lÜnh vùc kü
thuËt ra ®êi sím h¬n ®ã lµ c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa (Teleoperators) vµ c¸c m¸y c«ng cô ®iÒu
khiÓn sè (NC - Numerically Controlled machine tool).
C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa (hay c¸c thiÕt bÞ kiÓu chñ-tí) ®· ph¸t triÓn m¹nh trong chiÕn
tranh thÕ giíi lÇn thø hai nh»m nghiªn cøu c¸c vËt liÖu phãng x¹. Ngêi thao t¸c ®îc t¸ch biÖt
khái khu vùc phãng x¹ bëi mét bøc têng cã mét hoÆc vµi cöa quan s¸t ®Ó cã thÓ nh×n thÊy
®îc c«ng viÖc bªn trong. C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa thay thÕ cho c¸nh tay cña ngêi thao t¸c;
nã gåm cã mét bé kÑp ë bªn trong (tí) vµ hai tay cÇm ë bªn ngoµi (chñ). C¶ hai, tay cÇm vµ bé
kÑp, ®îc nèi víi nhau b»ng mét c¬ cÊu s¸u bËc tù do ®Ó t¹o ra c¸c vÞ trÝ vµ híng tuú ý cña tay
cÇm vµ bé kÑp. C¬ cÊu dïng ®Ó ®iÒu khiÓn bé kÑp theo chuyÓn ®éng cña tay cÇm.
Vµo kho¶ng n¨m 1949, c¸c m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn sè ra ®êi, nh»m ®¸p øng yªu cÇu
gia c«ng c¸c chi tiÕt trong ngµnh chÕ t¹o m¸y bay. Nh÷ng robot ®Çu tiªn thùc chÊt lµ sù nèi kÕt
gi÷a c¸c kh©u c¬ khÝ cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa víi kh¶ n¨ng lËp tr×nh cña m¸y c«ng cô ®iÒu
khiÓn sè.
Díi ®©y chóng ta sÏ ®iÓm qua mét sè thêi ®iÓm lÞch sö ph¸t triÓn cña ngêi m¸y c«ng
nghiÖp. Mét trong nh÷ng robot c«ng nghiÖp ®Çu tiªn ®îc chÕ t¹o lµ robot Versatran cña c«ng
ty AMF, Mü. Còng vµo kho¶ng thêi gian nÇy ë Mü xuÊt hiÖn lo¹i robot Unimate -1900 ®
îc
dïng ®Çu tiªn trong kü nghÖ «t«.
TiÕp theo Mü, c¸c níc kh¸c b¾t ®Çu s¶n xuÊt robot c«ng nghiÖp : Anh -1967, Thuþ
§iÓn vµ NhËt -1968 theo b¶n quyÒn cña Mü; CHLB §øc -1971; Ph¸p - 1972; ë ý - 1973. . .
TÝnh n¨ng lµm viÖc cña robot ngµy cµng ®îc n©ng cao, nhÊt lµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ
xö lý. N¨m 1967 ë trêng §¹i häc tæng hîp Stanford (Mü) ®· chÕ t¹o ra mÉu robot ho¹t ®éng
theo m« h×nh “m¾t-tay”, cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ ®Þnh híng bµn kÑp theo vÞ trÝ vËt kÑp nhê
c¸c c¶m biÕn. N¨m 1974 C«ng ty Mü Cincinnati ®a ra lo¹i robot ®îc ®iÒu khiÓn b»ng m¸y vi
tÝnh, gäi lµ robot T3 (The Tomorrow Tool : C«ng cô cña t¬ng lai). Robot nÇy cã thÓ n©ng ®îc
vËt cã khèi lîng ®Õn 40 KG.
Cã thÓ nãi, Robot lµ sù tæ hîp kh¶ n¨ng ho¹t ®éng linh ho¹t cña c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ
xa víi møc ®é “tri thøc” ngµy cµng phong phó cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh sè
còng nh kü thuËt chÕ t¹o c¸c bé c¶m biÕn, c«ng nghÖ lËp tr×nh vµ c¸c ph¸t triÓn cña trÝ kh«n
nh©n t¹o, hÖ chuyªn gia ...
Trong nh÷ng n¨m sau nÇy, viÖc n©ng cao tÝnh n¨ng ho¹t ®éng cña robot kh«ng ngõng
ph¸t triÓn. C¸c robot ®îc trang bÞ thªm c¸c lo¹i c¶m biÕn kh¸c nhau ®Ó nhËn biÕt m«i trêng
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Robot Công nghiệp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot Công nghiệp 1 - Người đăng: tien-san
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Robot Công nghiệp 1 9 10 283