Ktl-icon-tai-lieu

Robot công nghiệp - chuơng 2

Được đăng lên bởi Le Tran Hieu
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9

Robot c«ng nghiÖp

Ch−¬ng II
C¸c phÐp biÕn ®æi thuÇn nhÊt
(Homogeneous Transformation)
Khi xem xÐt, nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a robot vµ vËt thÓ ta kh«ng nh÷ng cÇn quan
t©m ®Õn vÞ trÝ (Position) tuyÖt ®èi cña ®iÓm, ®−êng, mÆt cña vËt thÓ so víi ®iÓm t¸c ®éng cuèi
(End effector) cña robot mµ cßn cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®Þnh h−íng (Orientation) cña kh©u
chÊp hµnh cuèi khi vËn ®éng hoÆc ®Þnh vÞ taÞ mét vÞ trÝ.
§Ó m« t¶ quan hÖ vÒ vÞ trÝ vµ h−íng gi÷a robot vµ vËt thÓ ta ph¶i dïng ®Õn c¸c phÐp
biÕn ®æi thuÇn nhÊt.
Ch−¬ng nÇy cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tr−íc khi ®i vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò
liªn quan tíi ®éng häc vµ ®éng lùc häc robot.
2.1. HÖ täa ®é thuÇn nhÊt :
§Ó biÓu diÔn mét ®iÓm trong kh«ng gian ba chiÒu, ng−êi ta dïng Vect¬ ®iÓm (Point
vector). Vect¬ ®iÓm th−êng ®−îc ký hiÖu b»ng c¸c ch÷ viÕt th−êng nh− u, v, x1 . . . ®Ó m« t¶ vÞ
trÝ cña ®iÓm U, V, X1 ,. . .
Tïy thuéc vµo hÖ qui chiÕu ®−îc chän, trong kh«ng gian 3 chiÒu, mét ®iÓm V cã thÓ
®−îc biÓu diÔn b»ng nhiÒu vect¬ ®iÓm kh¸c nhau :
V
vE
vF
E
F

H×nh 2.2 : BiÓu diÔn 1 ®iÓm trong kh«ng gian
vE vµ vF lµ hai vect¬ kh¸c nhau mÆc dï c¶ hai vect¬ cïng m« t¶ ®iÓm V. NÕu i, j, k lµ
c¸c vec t¬ ®¬n vÞ cña mét hÖ to¹ ®é nµo ®ã, ch¼ng h¹n trong E, ta cã :
r
r
r
r
v = ai + bj + ck
víi a, b, c lµ to¹ ®é vÞ trÝ cña ®iÓm V trong hÖ ®ã.
NÕu quan t©m ®ång thêi vÊn ®Ò ®Þnh vÞ vµ ®Þnh h−íng, ta ph¶i biÓu diÔn vect¬ v trong
kh«ng gian bèn chiÒu víi suÊt vect¬ lµ mét ma trËn cét :
v

=

x
y
z
w

Trong ®ã

x/w = a
y/w = b
z/w = c

víi w lµ mét h»ng sè thùc nµo ®ã.
w cßn ®−îc gäi lµ hÖ sè tØ lÖ, biÓu thÞ cho chiÒu thø t− ngÇm ®Þnh, NÕu w = 1 dÔ thÊy :

x x
y y
z z
= = x=a;
= = y =b;
= =z=a
w 1
w 1
w 1

TS. Ph¹m §¨ng Ph−íc

10

Robot c«ng nghiÖp

Trong tr−êng hîp nÇy th× c¸c to¹ ®é biÓu diÔn b»ng víi to¹ ®é vËt lý cña ®iÓm trong
kh«ng gian 3 chiÒu, hÖ to¹ ®é sö dông w=1 ®−îc gäi lµ hÖ to¹ ®é thuÇn nhÊt.
Víi w = 0

x y z
= = =∞
w w w

ta cã :

Giíi h¹n ∞ thÓ hiÖn h−íng cña c¸c trôc to¹ ®é.
NÕu w lµ mét h»ng sè nµo ®ã ≠ 0 vµ 1 th× viÖc biÓu diÔn ®iÓm trong kh«ng gian t−¬ng
øng víi hÖ sè tØ lÖ w :
r
r
r
r
VÝ dô :
v = 3i + 4 j + 5k
víi w = 1 (tr−êng hîp thuÇn nhÊt) :
v = [3 4 5 1]T
víi w=-10 biÓu diÔn t−¬ng øng sÏ lµ :
v = [-30 -40 -50 -10]T
T
Ký hiÖu [ . . . . ] (Ch÷ T viÕt cao lªn trªn ®Ó chØ phÐp chuyÓn ®æi vect¬ hµng thµnh vect¬
cét).
Theo c¸ch biÓu diÔn trªn ®©y, ta qui −íc :
[0 0 0 0]T lµ vect¬ kh«ng x¸c ®Þnh
[0 0 0 n]T víi n ≠ 0 lµ vect¬ kh«ng, trïng víi gèc to¹ ®é
[x y z 0]T lµ vect¬ chØ h−íng
[x y z 1]T lµ v...
Robot c«ng nghiÖp
9
Ch¬ng II
C¸c phÐp biÕn ®æi thuÇn nhÊt
(Homogeneous Transformation)
Khi xem xÐt, nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a robot vµ vËt thÓ ta kh«ng nh÷ng cÇn quan
t©m ®Õn vÞ trÝ (Position) tuyÖt ®èi cña ®iÓm, ®êng, mÆt cña vËt thÓ so víi ®iÓm t¸c ®éng cuèi
(End effector) cña robot mµ cßn cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®Þnh híng (Orientation) cña kh©u
chÊp hµnh cuèi khi vËn ®éng hoÆc ®Þnh vÞ taÞ mét vÞ trÝ.
§Ó m« t¶ quan hÖ vÒ vÞ trÝ vµ híng gi÷a robot vµ vËt thÓ ta ph¶i dïng ®Õn c¸c phÐp
biÕn ®æi thuÇn nhÊt.
Ch¬ng nÇy cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tríc khi ®i vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò
liªn quan tíi ®éng häc vµ ®éng lùc häc robot.
2.1. HÖ täa ®é thuÇn nhÊt :
§Ó biÓu diÔn mét ®iÓm trong kh«ng gian ba chiÒu, ngêi ta dïng Vect¬ ®iÓm (Point
vector). Vect¬ ®iÓm thêng ®îc ký hiÖu b»ng c¸c ch÷ viÕt thêng nh u, v, x
1
. . . ®Ó m« t¶ vÞ
trÝ cña ®iÓm U, V, X
1
,. . .
Tïy thuéc vµo hÖ qui chiÕu ®îc chän, trong kh«ng gian 3 chiÒu, mét ®iÓm V cã thÓ
®îc biÓu diÔn b»ng nhiÒu vect¬ ®iÓm kh¸c nhau :
v
E
V
F
v
F
E
H×nh 2.2 : BiÓu diÔn 1 ®iÓm trong kh«ng gian
v
E
vµ v
F
lµ hai vect¬ kh¸c nhau mÆc dï c¶ hai vect¬ cïng m« t¶ ®iÓm V. NÕu i, j, k lµ
c¸c vec t¬ ®¬n vÞ cña mét hÖ to¹ ®é nµo ®ã, ch¼ng h¹n trong E, ta cã :
r
r
r
r
v = ai + bj + ck
víi a, b, c lµ to¹ ®é vÞ trÝ cña ®iÓm V trong hÖ ®ã.
NÕu quan t©m ®ång thêi vÊn ®Ò ®Þnh vÞ vµ ®Þnh híng, ta ph¶i biÓu diÔn vect¬ v trong
kh«ng gian bèn chiÒu víi suÊt vect¬ lµ mét ma trËn cét :
x x/w = a
v = y Trong ®ã y/w = b
z z/w = c
w
víi w lµ mét h»ng sè thùc nµo ®ã.
w cßn ®îc gäi lµ hÖ sè tØ lÖ, biÓu thÞ cho chiÒu thø t ngÇm ®Þnh, NÕu w = 1 dÔ thÊy :
x
w
x
xa===
1
;
y
w
y
yb===
1
;
z
w
z
za===
1
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Robot công nghiệp - chuơng 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot công nghiệp - chuơng 2 - Người đăng: Le Tran Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Robot công nghiệp - chuơng 2 9 10 302