Ktl-icon-tai-lieu

Robot công nghiệp - chương 5

Được đăng lên bởi Le Tran Hieu
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 921 lần   |   Lượt tải: 2 lần
58

Robot c«ng nghiÖp

Ch−¬ng V
ng«n ng÷ lËp tr×nh robot
(Robot Programming Languages )

5.1. Giíi thiÖu chung vÒ lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot :
LËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ng−êi ®iÒu khiÓn vµ
robot c«ng nghiÖp. TÝnh phøc t¹p cña viÖc lËp tr×nh cµng t¨ng khi c¸c øng dông c«ng
nghiÖp ®ßi hái sö dông ®ång thêi nhiÒu robot víi c¸c m¸y tù ®éng kh¶ lËp tr×nh kh¸c
t¹o nªn hÖ thèng s¶n xuÊt tù ®éng linh ho¹t.
Robot kh¸c víi c¸c m¸y tù ®éng cè ®Þnh ë tÝnh “linh ho¹t”, nghÜa lµ cã thÓ lËp
tr×nh ®−îc (Programmable : kh¶ lËp tr×nh). Kh«ng nh÷ng chØ cã c¸c chuyÓn ®éng cña
robot mµ ngay c¶ viÖc sö dông c¸c c¶m biÕn còng nh− nh÷ng th«ng tin quan hÖ víi
m¸y tù ®éng kh¸c trong ph©n x−ëng còng cã thÓ lËp tr×nh. Robot cã thÓ dÔ dµng thÝch
nghi víi sù thay ®æi cña nhiÖm vô s¶n xuÊt b»ng c¸ch thay ®æi ch−¬ng tr×nh ®iÒu
khiÓn nã.
Khi xem xÐt vÊn ®Ò lËp tr×nh cho robot, chóng ta nªn nhí r»ng robot lµ mét
thµnh phÇn cña mét qu¸ tr×nh ®−îc tù ®éng ho¸. ThuËt ng÷, workcell ®−îc dïng ®Ó
m« t¶ mét tËp hîp c¸c thiÕt bÞ mµ nã bao gåm mét hoÆc nhiÒu robot, hÖ thèng b¨ng
chuyÒn, c¸c c¬ cÊu cÊp ph«i vµ ®å g¸. ë møc cao h¬n, Workcell cã thÓ ®−îc liªn kÕt
trong m¹ng l−íi c¸c ph©n x−ëng v× thÕ m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn trung t©m cã thÓ ®iÒu
khiÓn toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña ph©n x−ëng. V× vËy, viÖc lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot
trong thùc tÕ s¶n xuÊt cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt trong mèi quan hÖ réng h¬n.
§Ó b−íc ®Çu lµm quen víi viÖc lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot, ch−¬ng nÇy còng
giíi thiÖu tãm t¾t ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot TERGAN-45 th«ng qua
ng«n ng÷ ASPECT cña phÇn mÒm Procomm Plus for Window
5.2. C¸c møc lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot :
Ng−êi sö dông cã thÓ cã nhiÒu kiÓu giao diÖn lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot.
Tr−íc sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c lo¹i m¸y vi tÝnh dïng trong c«ng nghiÖp vµ
c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh ngµy cµng cã nhiÒu tiÖn Ých cao, viÖc lËp tr×nh ®iÒu khiÓn
robot ngµy cµng dÔ dµng vµ thuËn tiÖn h¬n.

TS. Ph¹m §¨ng Ph−íc

Robot c«ng nghiÖp

59

5.2.1. LËp tr×nh kiÓu “D¹y - Häc” :
C¸c robot thÕ hÖ ®Çu tiªn ®· ®−îc lËp tr×nh b»ng mét ph−¬ng ph¸p mµ chóng
ta gäi lµ : d¹y b»ng chØ dÉn (Teach by showing), robot ®−îc ®iÒu khiÓn ®Ó di chuyÓn
®Õn c¸c ®iÓm mong muèn vµ c¸c vÞ trÝ ®ã ®−îc ghi l¹i trong bé nhí cña m¸y tÝnh,
sau ®ã c¸c d÷ liÖu sÏ ®−îc ®äc tuÇn tù vµ robot thùc hiÖn l¹i c¸c ®éng t¸c ®· ®−îc
häc. §Ó d¹y robot, ng−êi sö dông cã thÓ h−íng dÉn robot b»ng tay hoÆc th«ng qua
mét thiÕt bÞ d¹y häc gäi lµ Teach pendant. ThiÕt bÞ d¹y häc gåm mét hép nhá cÇm
tay (teac...
Robot c«ng nghiÖp
58
Ch¬ng V
ng«n ng÷ lËp tr×nh robot
(Robot Programming Languages )
5.1. Giíi thiÖu chung vÒ lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot :
LËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ngêi ®iÒu khiÓn vµ
robot c«ng nghiÖp. TÝnh phøc t¹p cña viÖc lËp tr×nh cµng t¨ng khi c¸c øng dông c«ng
nghiÖp ®ßi hái sö dông ®ång thêi nhiÒu robot víi c¸c m¸y tù ®éng kh¶ lËp tr×nh kh¸c
t¹o nªn hÖ thèng s¶n xuÊt tù ®éng linh ho¹t.
Robot kh¸c víi c¸c m¸y tù ®éng cè ®Þnh ë tÝnh “linh ho¹t”, nghÜa lµ cã thÓ lËp
tr×nh ®îc (Programmable : kh¶ lËp tr×nh). Kh«ng nh÷ng chØ cã c¸c chuyÓn ®éng cña
robot mµ ngay c¶ viÖc sö dông c¸c c¶m biÕn còng nh nh÷ng th«ng tin quan hÖ víi
m¸y tù ®éng kh¸c trong ph©n xëng còng cã thÓ lËp tr×nh. Robot cã thÓ dÔ dµng thÝch
nghi víi sù thay ®æi cña nhiÖm vô s¶n xuÊt b»ng c¸ch thay ®æi ch¬ng tr×nh ®iÒu
khiÓn nã.
Khi xem xÐt vÊn ®Ò lËp tr×nh cho robot, chóng ta nªn nhí r»ng robot lµ mét
thµnh phÇn cña mét qu¸ tr×nh ®îc tù ®éng ho¸. ThuËt ng÷, workcell ®îc dïng ®Ó
m« t¶ mét tËp hîp c¸c thiÕt bÞ mµ nã bao gåm mét hoÆc nhiÒu robot, hÖ thèng b¨ng
chuyÒn, c¸c c¬ cÊu cÊp ph«i vµ ®å g¸. ë møc cao h¬n, Workcell cã thÓ ®îc liªn kÕt
trong m¹ng líi c¸c ph©n xëng v× thÕ m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn trung t©m cã thÓ ®iÒu
khiÓn toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña ph©n xëng. V× vËy, viÖc lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot
trong thùc tÕ s¶n xuÊt cÇn ph¶i ®îc xem xÐt trong mèi quan hÖ réng h¬n.
§Ó bíc ®Çu lµm quen víi viÖc lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot, ch¬ng nÇy còng
giíi thiÖu tãm t¾t ph¬ng ph¸p lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot TERGAN-45 th«ng qua
ng«n ng÷ ASPECT cña phÇn mÒm Procomm Plus for Window
5.2. C¸c møc lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot :
Ngêi sö dông cã thÓ cã nhiÒu kiÓu giao diÖn lËp tr×nh ®iÒu khiÓn robot.
Tríc sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c lo¹i m¸y vi tÝnh dïng trong c«ng nghiÖp vµ
c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh ngµy cµng cã nhiÒu tiÖn Ých cao, viÖc lËp tr×nh ®iÒu khiÓn
robot ngµy cµng dÔ dµng vµ thuËn tiÖn h¬n.
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Robot công nghiệp - chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot công nghiệp - chương 5 - Người đăng: Le Tran Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Robot công nghiệp - chương 5 9 10 113