Ktl-icon-tai-lieu

Robot công nghiệp - Chương 9 Truyền động và điều khiển robot

Được đăng lên bởi kakatv1605
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
99

robot c«ng nghiÖp

Ch−¬ng 9
TruyÒn ®éng vµ ®iÒu khiÓn robot.
9.1. TruyÒn ®éng ®iÖn trong robot:
TruyÒn ®éng ®iÖn ®−îc dïng kh¸ nhiÒu trong kü thuËt robot, v× cã nhiÒu
−u ®iÓm nh− lµ ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n kh«ng ph¶i dïng c¸c bé biÕn ®æi phô, kh«ng
g©y bÈn m«i tr−êng, c¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖn hiÖn ®¹i cã thÓ l¾p trùc tiÕp trªn c¸c
khíp quay...
Tuy nhiªn so víi truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc thuû khÝ th× truyÒn ®éng ®iÖn
cã c«ng suÊt thÊp vµ th«ng th−êng ph¶i cÇn thªm hép gi¶m tèc v× th−êng c¸c
kh©u cña robot chuyÓn ®éng víi tèc ®é thÊp.
Trong kü thuËt robot, vÒ nguyªn t¾c cã thÓ dïng ®éng c¬ ®iÖn c¸c lo¹i
kh¸c nhau, nh−ng trong thùc tÕ chØ cã hai lo¹i ®−îc dïng nhiÒu h¬n c¶. §ã lµ
®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu vµ ®éng c¬ b−íc.
Ngµy nay, do nh÷ng thµnh tùu míi trong nghiªn cøu ®iÒu khiÓn ®éng c¬
®iÖn xoay chiÒu, nªn còng cã xu h−íng chuyÓn sang sö dông ®éng c¬ ®iÖn xoay
chiÒu ®Ó tr¸nh ph¶i trang bÞ thªm bé nguån ®iÖn mét chiÒu. Ngoµi ra, lo¹i ®éng
c¬ ®iÖn mét chiÒu kh«ng chæi gãp (DC brushless motor) còng b¾t ®Çu ®−îc øng
dông vµo kü thuËt robot.
9.1.1. §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu :
§éng c¬ ®iÖn mét chiÒu gåm cã hai phÇn :
+ Stato cè ®Þnh víi c¸c cuén d©y cã dßng ®iÖn c¶m hoÆc dïng nam ch©m
vÜnh c÷u. PhÇn nÇy cßn ®−îc gäi lµ phÇn c¶m. PhÇn c¶m t¹o nªn tõ th«ng trong
khe hë kh«ng khÝ.
+ Roto víi c¸c thanh dÉn. Khi cã dßng ®iÖn mét chiÒu ch¹y qua vµ víi
dßng tõ th«ng x¸c ®Þnh, roto sÏ quay. PhÇn nÇy gäi lµ phÇn øng.
Tuú c¸ch ®Êu d©y gi÷a phÇn c¶m so víi phÇn øng, ta cã nh÷ng lo¹i ®éng
c¬ ®iÖn mét chiÒu kh¸c nhau :
+ §éng c¬ kÝch tõ nèi tiÕp (H×nh 9.1.a);
+ §éng c¬ kÝch tõ song song (H×nh 9.1.b);
+ §éng c¬ kÝch tõ hæn hîp (H×nh 9.1.c).

a/

b/
H×nh 9.1. C¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.

TS. Ph¹m §¨ng Ph−íc

c/

100

robot c«ng nghiÖp

C¸c th«ng sè chñ yÕu quyÕt ®Þnh tÝnh n¨ng lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iÖn mét
chiÒu lµ :
U : §iÖn ¸p cung cÊp cho phÇn øng;
I : C−êng ®é dßng ®iÖn cña phÇn øng;
r : §iÖn trë trong cña phÇn øng;
Φ : Tõ th«ng;
E : Søc ph¶n ®iÖn ®éng phÇn øng.
C¸c quan hÖ c¬ b¶n cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu lµ :
E = U - rI = knΦ
k lµ hÖ sè phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña d©y cuèn vµ sè thanh dÉn cña phÇn
øng.
U − Ir
Sè vßng quay cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu : n =
kΦ
M«men ®éng C x¸c ®Þnh tõ ph−¬ng tr×nh c©n b»ng c«ng suÊt :
EI = 2πnC
kΦ I
C=2
Hay :
π
Muèn ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã thÓ thùc hiÖn b»ng
c¸ch :
- Thay ®æi tõ th«ng Φ, th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p dßng kÝch tõ.
Trong tr−êng hîp gi÷ nguyªn ®iÖn ¸p phÇn øng U, t¨ng tèc ®é tõ 0 ®Õn tèc ®é
®Þnh møc, th× ...
robot c«ng nghiÖp
99
Ch¬ng 9
TruyÒn ®éng vµ ®iÒu khiÓn robot.
9.1. TruyÒn ®éng ®iÖn trong robot:
TruyÒn ®éng ®iÖn ®îc dïng kh¸ nhiÒu trong kü thuËt robot, v× cã nhiÒu
u ®iÓm nh lµ ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n kh«ng ph¶i dïng c¸c bé biÕn ®æi phô, kh«ng
g©y bÈn m«i trêng, c¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖn hiÖn ®¹i cã thÓ l¾p trùc tiÕp trªn c¸c
khíp quay...
Tuy nhiªn so víi truyÒn ®éng thuû lùc hoÆc thuû khÝ th× truyÒn ®éng ®iÖn
cã c«ng suÊt thÊp vµ th«ng thêng ph¶i cÇn thªm hép gi¶m tèc v× thêng c¸c
kh©u cña robot chuyÓn ®éng víi tèc ®é thÊp.
Trong kü thuËt robot, vÒ nguyªn t¾c cã thÓ dïng ®éng c¬ ®iÖn c¸c lo¹i
kh¸c nhau, nhng trong thùc tÕ chØ cã hai lo¹i ®îc dïng nhiÒu h¬n c¶. §ã lµ
®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu vµ ®éng c¬ bíc.
Ngµy nay, do nh÷ng thµnh tùu míi trong nghiªn cøu ®iÒu khiÓn ®éng c¬
®iÖn xoay chiÒu, nªn còng cã xu híng chuyÓn sang sö dông ®éng c¬ ®iÖn xoay
chiÒu ®Ó tr¸nh ph¶i trang bÞ thªm bé nguån ®iÖn mét chiÒu. Ngoµi ra, lo¹i ®éng
c¬ ®iÖn mét chiÒu kh«ng chæi gãp (DC brushless motor) còng b¾t ®Çu ®îc øng
dông vµo kü thuËt robot.
9.1.1. §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu :
§éng c¬ ®iÖn mét chiÒu gåm cã hai phÇn :
+ Stato cè ®Þnh víi c¸c cuén d©y cã dßng ®iÖn c¶m hoÆc dïng nam ch©m
vÜnh c÷u. PhÇn nÇy cßn ®îc gäi lµ phÇn c¶m. PhÇn c¶m t¹o nªn tõ th«ng trong
khe hë kh«ng khÝ.
+ Roto víi c¸c thanh dÉn. Khi cã dßng ®iÖn mét chiÒu ch¹y qua vµ víi
dßng tõ th«ng x¸c ®Þnh, roto sÏ quay. PhÇn nÇy gäi lµ phÇn øng.
Tuú c¸ch ®Êu d©y gi÷a phÇn c¶m so víi phÇn øng, ta cã nh÷ng lo¹i ®éng
c¬ ®iÖn mét chiÒu kh¸c nhau :
+ §éng c¬ kÝch tõ nèi tiÕp (H×nh 9.1.a);
+ §éng c¬ kÝch tõ song song (H×nh 9.1.b);
+ §éng c¬ kÝch tõ hæn hîp (H×nh 9.1.c).
a
/
b/
c
/
H×nh 9.1. C¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu.
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Robot công nghiệp - Chương 9 Truyền động và điều khiển robot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot công nghiệp - Chương 9 Truyền động và điều khiển robot - Người đăng: kakatv1605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Robot công nghiệp - Chương 9 Truyền động và điều khiển robot 9 10 86