Ktl-icon-tai-lieu

Robot Công nghiệp - Chương I Giới thiệu chung về robot công nghiệp

Được đăng lên bởi kakatv1605
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3767 lần   |   Lượt tải: 20 lần
1

Robot Công nghiệp

Chương I
Giới thiệu chung về robot công nghiệp
1.1. Sơ l−ợt quá trình phát triển của robot công nghiệp (IR : Industrial Robot) :
Thuật ngữ “Robot” xuất phát từ tiếng Sec (Czech) “Robota” có nghĩa là công việc tạp
dịch trong vở kịch Rossum’s Universal Robots của Karel Capek, vào năm 1921. Trong vở kịch
nầy, Rossum và con trai của ông ta đã chế tạo ra những chiếc máy gần giống với con ng−ời để
phục vụ con ng−ời. Có lẽ đó là một gợi ý ban đầu cho các nhà sáng chế kỹ thuật về những cơ
cấu, máy móc bắt ch−ớc các hoạt động cơ bắp của con ng−ời.
Đầu thập kỷ 60, công ty Mỹ AMF (American Machine and Foundry Company) quảng
cáo một loại máy tự động vạn năng và gọi là “Ng−ời máy công nghiệp” (Industrial Robot).
Ngày nay ng−ời ta đặt tên ng−ời máy công nghiệp (hay robot công nghiệp) cho những loại thiết
bị có dáng dấp và một vài chức năng nh− tay ng−ời đ−ợc điều khiển tự động để thực hiện một số
thao tác sản xuất.
Về mặt kỹ thuật, những robot công nghiệp ngày nay, có nguồn gốc từ hai lĩnh vực kỹ
thuật ra đời sớm hơn đó là các cơ cấu điều khiển từ xa (Teleoperators) và các máy công cụ điều
khiển số (NC - Numerically Controlled machine tool).
Các cơ cấu điều khiển từ xa (hay các thiết bị kiểu chủ-tớ) đã phát triển mạnh trong chiến
tranh thế giới lần thứ hai nhằm nghiên cứu các vật liệu phóng xạ. Ng−ời thao tác đ−ợc tách biệt
khỏi khu vực phóng xạ bởi một bức t−ờng có một hoặc vài cửa quan sát để có thể nhìn thấy
đ−ợc công việc bên trong. Các cơ cấu điều khiển từ xa thay thế cho cánh tay của ng−ời thao tác;
nó gồm có một bộ kẹp ở bên trong (tớ) và hai tay cầm ở bên ngoài (chủ). Cả hai, tay cầm và bộ
kẹp, đ−ợc nối với nhau bằng một cơ cấu sáu bậc tự do để tạo ra các vị trí và h−ớng tuỳ ý của tay
cầm và bộ kẹp. Cơ cấu dùng để điều khiển bộ kẹp theo chuyển động của tay cầm.
Vào khoảng năm 1949, các máy công cụ điều khiển số ra đời, nhằm đáp ứng yêu cầu
gia công các chi tiết trong ngành chế tạo máy bay. Những robot đầu tiên thực chất là sự nối kết
giữa các khâu cơ khí của cơ cấu điều khiển từ xa với khả năng lập trình của máy công cụ điều
khiển số.
D−ới đây chúng ta sẽ điểm qua một số thời điểm lịch sử phát triển của ng−ời máy công
nghiệp. Một trong những robot công nghiệp đầu tiên đ−ợc chế tạo là robot Versatran của công
ty AMF, Mỹ. Cũng vào khoảng thời gian nầy ở Mỹ xuất hiện loại robot Unimate -1900 đ−ợc
dùng đầu tiên trong kỹ nghệ ôtô.
Tiếp theo Mỹ, các n−ớc khác bắt đầu sản xuất robot công nghiệp : Anh -1967, Thuỵ
Điển và Nhật -1968 theo bản quyền c...
Robot C«ng nghiÖp
1
Ch¬ng I
Giíi thiÖu chung vÒ robot c«ng nghiÖp
1.1. S¬ lît qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña robot c«ng nghiÖp (IR : Industrial Robot) :
ThuËt ng÷ “Robot” xuÊt ph¸t tõ tiÕng Sec (Czech) “Robota” cã nghÜa lµ c«ng viÖc t¹p
dÞch trong vë kÞch Rossums Universal Robots cña Karel Capek, vµo n¨m 1921. Trong vë kÞch
nÇy, Rossum vµ con trai cña «ng ta ®· chÕ t¹o ra nh÷ng chiÕc m¸y gÇn gièng víi con ngêi ®Ó
phôc vô con ngêi. Cã lÏ ®ã lµ mét gîi ý ban ®Çu cho c¸c nhµ s¸ng chÕ kü thuËt vÒ nh÷ng c¬
cÊu, m¸y mãc b¾t chíc c¸c ho¹t ®éng c¬ b¾p cña con ngêi.
§Çu thËp kû 60, c«ng ty Mü AMF (American Machine and Foundry Company) qu¶ng
c¸o mét lo¹i m¸y tù ®éng v¹n n¨ng vµ gäi lµ “Ngêi m¸y c«ng nghiÖp” (Industrial Robot).
Ngµy nay ngêi ta ®Æt tªn ngêi m¸y c«ng nghiÖp (hay robot c«ng nghiÖp) cho nh÷ng lo¹i thiÕt
bÞ cã d¸ng dÊp vµ mét vµi chøc n¨ng nh tay ngêi ®îc ®iÒu khiÓn tù ®éng ®Ó thùc hiÖn mét sè
thao t¸c s¶n xuÊt.
VÒ mÆt kü thuËt, nh÷ng robot c«ng nghiÖp ngµy nay, cã nguån gèc tõ hai lÜnh vùc kü
thuËt ra ®êi sím h¬n ®ã lµ c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa (Teleoperators) vµ c¸c m¸y c«ng cô ®iÒu
khiÓn sè (NC - Numerically Controlled machine tool).
C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa (hay c¸c thiÕt bÞ kiÓu chñ-tí) ®· ph¸t triÓn m¹nh trong chiÕn
tranh thÕ giíi lÇn thø hai nh»m nghiªn cøu c¸c vËt liÖu phãng x¹. Ngêi thao t¸c ®îc t¸ch biÖt
khái khu vùc phãng x¹ bëi mét bøc têng cã mét hoÆc vµi cöa quan s¸t ®Ó cã thÓ nh×n thÊy
®îc c«ng viÖc bªn trong. C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa thay thÕ cho c¸nh tay cña ngêi thao t¸c;
nã gåm cã mét bé kÑp ë bªn trong (tí) vµ hai tay cÇm ë bªn ngoµi (chñ). C¶ hai, tay cÇm vµ bé
kÑp, ®îc nèi víi nhau b»ng mét c¬ cÊu s¸u bËc tù do ®Ó t¹o ra c¸c vÞ trÝ vµ híng tuú ý cña tay
cÇm vµ bé kÑp. C¬ cÊu dïng ®Ó ®iÒu khiÓn bé kÑp theo chuyÓn ®éng cña tay cÇm.
Vµo kho¶ng n¨m 1949, c¸c m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn sè ra ®êi, nh»m ®¸p øng yªu cÇu
gia c«ng c¸c chi tiÕt trong ngµnh chÕ t¹o m¸y bay. Nh÷ng robot ®Çu tiªn thùc chÊt lµ sù nèi kÕt
gi÷a c¸c kh©u c¬ khÝ cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa víi kh¶ n¨ng lËp tr×nh cña m¸y c«ng cô ®iÒu
khiÓn sè.
Díi ®©y chóng ta sÏ ®iÓm qua mét sè thêi ®iÓm lÞch sö ph¸t triÓn cña ngêi m¸y c«ng
nghiÖp. Mét trong nh÷ng robot c«ng nghiÖp ®Çu tiªn ®îc chÕ t¹o lµ robot Versatran cña c«ng
ty AMF, Mü. Còng vµo kho¶ng thêi gian nÇy ë Mü xuÊt hiÖn lo¹i robot Unimate -1900 ®
îc
dïng ®Çu tiªn trong kü nghÖ «t«.
TiÕp theo Mü, c¸c níc kh¸c b¾t ®Çu s¶n xuÊt robot c«ng nghiÖp : Anh -1967, Thuþ
§iÓn vµ NhËt -1968 theo b¶n quyÒn cña Mü; CHLB §øc -1971; Ph¸p - 1972; ë ý - 1973. . .
TÝnh n¨ng lµm viÖc cña robot ngµy cµng ®îc n©ng cao, nhÊt lµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ
xö lý. N¨m 1967 ë trêng §¹i häc tæng hîp Stanford (Mü) ®· chÕ t¹o ra mÉu robot ho¹t ®éng
theo m« h×nh “m¾t-tay”, cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ ®Þnh híng bµn kÑp theo vÞ trÝ vËt kÑp nhê
c¸c c¶m biÕn. N¨m 1974 C«ng ty Mü Cincinnati ®a ra lo¹i robot ®îc ®iÒu khiÓn b»ng m¸y vi
tÝnh, gäi lµ robot T3 (The Tomorrow Tool : C«ng cô cña t¬ng lai). Robot nÇy cã thÓ n©ng ®îc
vËt cã khèi lîng ®Õn 40 KG.
Cã thÓ nãi, Robot lµ sù tæ hîp kh¶ n¨ng ho¹t ®éng linh ho¹t cña c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ
xa víi møc ®é “tri thøc” ngµy cµng phong phó cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn theo ch¬ng tr×nh sè
còng nh kü thuËt chÕ t¹o c¸c bé c¶m biÕn, c«ng nghÖ lËp tr×nh vµ c¸c ph¸t triÓn cña trÝ kh«n
nh©n t¹o, hÖ chuyªn gia ...
Trong nh÷ng n¨m sau nÇy, viÖc n©ng cao tÝnh n¨ng ho¹t ®éng cña robot kh«ng ngõng
ph¸t triÓn. C¸c robot ®îc trang bÞ thªm c¸c lo¹i c¶m biÕn kh¸c nhau ®Ó nhËn biÕt m«i trêng
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Robot Công nghiệp - Chương I Giới thiệu chung về robot công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot Công nghiệp - Chương I Giới thiệu chung về robot công nghiệp - Người đăng: kakatv1605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Robot Công nghiệp - Chương I Giới thiệu chung về robot công nghiệp 9 10 284