Ktl-icon-tai-lieu

Robot công nghiệp - Chương II Các phép biến đổi thuần nhất

Được đăng lên bởi kakatv1605
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4571 lần   |   Lượt tải: 11 lần
9

Robot công nghiệp

Chương II
Các phép biến đổi thuần nhất
(Homogeneous Transformation)
Khi xem xét, nghiên cứu mối quan hệ giữa robot và vật thể ta không những cần quan
tâm đến vị trí (Position) tuyệt đối của điểm, đ−ờng, mặt của vật thể so với điểm tác động cuối
(End effector) của robot mà còn cần quan tâm đến vấn đề định h−ớng (Orientation) của khâu
chấp hành cuối khi vận động hoặc định vị taị một vị trí.
Để mô tả quan hệ về vị trí và h−ớng giữa robot và vật thể ta phải dùng đến các phép
biến đổi thuần nhất.
Ch−ơng nầy cung cấp những hiểu biết cần thiết tr−ớc khi đi vào giải quyết các vấn đề
liên quan tới động học và động lực học robot.
2.1. Hệ tọa độ thuần nhất :
Để biểu diễn một điểm trong không gian ba chiều, ng−ời ta dùng Vectơ điểm (Point
vector). Vectơ điểm th−ờng đ−ợc ký hiệu bằng các chữ viết th−ờng nh− u, v, x1 . . . để mô tả vị
trí của điểm U, V, X1 ,. . .
Tùy thuộc vào hệ qui chiếu đ−ợc chọn, trong không gian 3 chiều, một điểm V có thể
đ−ợc biểu diễn bằng nhiều vectơ điểm khác nhau :
V
vE
vF
E
F

Hình 2.2 : Biểu diễn 1 điểm trong không gian
vE và vF là hai vectơ khác nhau mặc dù cả hai vectơ cùng mô tả điểm V. Nếu i, j, k là
các vec tơ đơn vị của một hệ toạ độ nào đó, chẳng hạn trong E, ta có :
r
r
r
r
v = ai + bj + ck
với a, b, c là toạ độ vị trí của điểm V trong hệ đó.
Nếu quan tâm đồng thời vấn đề định vị và định h−ớng, ta phải biểu diễn vectơ v trong
không gian bốn chiều với suất vectơ là một ma trận cột :
v

=

x
y
z
w

Trong đó

x/w = a
y/w = b
z/w = c

với w là một hằng số thực nào đó.
w còn đ−ợc gọi là hệ số tỉ lệ, biểu thị cho chiều thứ t− ngầm định, Nếu w = 1 dễ thấy :

x x
y y
z z
= = x=a;
= = y =b;
= =z=a
w 1
w 1
w 1

TS. Phạm Đăng Ph−ớc

10

Robot công nghiệp

Trong tr−ờng hợp nầy thì các toạ độ biểu diễn bằng với toạ độ vật lý của điểm trong
không gian 3 chiều, hệ toạ độ sử dụng w=1 đ−ợc gọi là hệ toạ độ thuần nhất.
Với w = 0

x y z
= = =∞
w w w

ta có :

Giới hạn ∞ thể hiện h−ớng của các trục toạ độ.
Nếu w là một hằng số nào đó ≠ 0 và 1 thì việc biểu diễn điểm trong không gian t−ơng
ứng với hệ số tỉ lệ w :
r
r
r
r
Ví dụ :
v = 3i + 4 j + 5k
với w = 1 (tr−ờng hợp thuần nhất) :
v = [3 4 5 1]T
với w=-10 biểu diễn t−ơng ứng sẽ là :
v = [-30 -40 -50 -10]T
T
Ký hiệu [ . . . . ] (Chữ T viết cao lên trên để chỉ phép chuyển đổi vectơ hàng thành vectơ
cột).
Theo cách biểu diễn trên đây, ta qui −ớc :
[0 0 0 0]T là vectơ không xác định
[0 0 0 n]T với n ≠ 0 là vectơ không, trùng với gốc toạ độ
[x y z 0]T là vectơ chỉ h−ớng
[x y z 1]T là v...
Robot c«ng nghiÖp
9
Ch¬ng II
C¸c phÐp biÕn ®æi thuÇn nhÊt
(Homogeneous Transformation)
Khi xem xÐt, nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a robot vµ vËt thÓ ta kh«ng nh÷ng cÇn quan
t©m ®Õn vÞ trÝ (Position) tuyÖt ®èi cña ®iÓm, ®êng, mÆt cña vËt thÓ so víi ®iÓm t¸c ®éng cuèi
(End effector) cña robot mµ cßn cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®Þnh híng (Orientation) cña kh©u
chÊp hµnh cuèi khi vËn ®éng hoÆc ®Þnh vÞ taÞ mét vÞ trÝ.
§Ó m« t¶ quan hÖ vÒ vÞ trÝ vµ híng gi÷a robot vµ vËt thÓ ta ph¶i dïng ®Õn c¸c phÐp
biÕn ®æi thuÇn nhÊt.
Ch¬ng nÇy cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tríc khi ®i vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò
liªn quan tíi ®éng häc vµ ®éng lùc häc robot.
2.1. HÖ täa ®é thuÇn nhÊt :
§Ó biÓu diÔn mét ®iÓm trong kh«ng gian ba chiÒu, ngêi ta dïng Vect¬ ®iÓm (Point
vector). Vect¬ ®iÓm thêng ®îc ký hiÖu b»ng c¸c ch÷ viÕt thêng nh u, v, x
1
. . . ®Ó m« t¶ vÞ
trÝ cña ®iÓm U, V, X
1
,. . .
Tïy thuéc vµo hÖ qui chiÕu ®îc chän, trong kh«ng gian 3 chiÒu, mét ®iÓm V cã thÓ
®îc biÓu diÔn b»ng nhiÒu vect¬ ®iÓm kh¸c nhau :
v
E
V
F
v
F
E
H×nh 2.2 : BiÓu diÔn 1 ®iÓm trong kh«ng gian
v
E
vµ v
F
lµ hai vect¬ kh¸c nhau mÆc dï c¶ hai vect¬ cïng m« t¶ ®iÓm V. NÕu i, j, k lµ
c¸c vec t¬ ®¬n vÞ cña mét hÖ to¹ ®é nµo ®ã, ch¼ng h¹n trong E, ta cã :
r
r
r
r
v = ai + bj + ck
víi a, b, c lµ to¹ ®é vÞ trÝ cña ®iÓm V trong hÖ ®ã.
NÕu quan t©m ®ång thêi vÊn ®Ò ®Þnh vÞ vµ ®Þnh híng, ta ph¶i biÓu diÔn vect¬ v trong
kh«ng gian bèn chiÒu víi suÊt vect¬ lµ mét ma trËn cét :
x x/w = a
v = y Trong ®ã y/w = b
z z/w = c
w
víi w lµ mét h»ng sè thùc nµo ®ã.
w cßn ®îc gäi lµ hÖ sè tØ lÖ, biÓu thÞ cho chiÒu thø t ngÇm ®Þnh, NÕu w = 1 dÔ thÊy :
x
w
x
xa===
1
;
y
w
y
yb===
1
;
z
w
z
za===
1
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Robot công nghiệp - Chương II Các phép biến đổi thuần nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot công nghiệp - Chương II Các phép biến đổi thuần nhất - Người đăng: kakatv1605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Robot công nghiệp - Chương II Các phép biến đổi thuần nhất 9 10 855