Ktl-icon-tai-lieu

Robot công nghiệp - Chương IV Giải phương trình động học robot hay phương trình động học ngược (Invers Kinematic Equations)

Được đăng lên bởi kakatv1605
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
42

Robot c«ng nghiÖp

Ch−¬ng IV

Gi¶i ph−¬ng tr×nh ®éng häc robot
hay ph−¬ng tr×nh ®éng häc ng−îc
(Invers Kinematic Equations)

Trong ch−¬ng 3, ta ®· nghiªn cøu viÖc thiÕt lËp hÖ ph−¬ng tr×nh ®éng häc cña
robot th«ng qua ma trËn T6 b»ng ph−¬ng ph¸p g¾n c¸c hÖ to¹ ®é lªn c¸c kh©u vµ x¸c
®Þnh c¸c th«ng sè DH. Ta còng ®· xÐt tíi c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó m« t¶ h−íng
cña kh©u chÊp hµnh cuèi nh− c¸c phÐp quay Euler, phÐp quay Roll-Pitch vµ Yaw
.v.v...Trong ch−¬ng nÇy chóng ta sÏ tiÕn hµnh gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ®éng häc ®· thiÕt
lËp ë ch−¬ng tr−íc nh»m x¸c ®Þnh c¸c biÕn trong bé th«ng sè Denavit - Hartenberg khi
®· biÕt ma trËn vect¬ cuèi T6. KÕt qu¶ cña viÖc gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ®éng häc ®ãng
vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc ®iÒu khiÓn robot. Th«ng th−êng, ®iÒu ta biÕt lµ c¸c
vÞ trÝ vµ h−íng mµ ta muèn robot ph¶i dÞch chuyÓn tíi vµ ®iÒu ta cÇn biÕt lµ mèi quan
hÖ gi÷a c¸c hÖ to¹ ®é trung gian ®Ó phèi hîp t¹o ra chuyÓn ®éng cña robot, hay nãi
c¸ch kh¸c ®ã chÝnh lµ gi¸ trÞ cña c¸c biÕn khíp øng víi mçi to¹ ®é vµ h−íng cña kh©u
chÊp hµnh cuèi hoÆc c«ng cô g¾n lªn kh©u chÊp hµnh cuèi, muèn vËy ta ph¶i gi¶i hÖ
ph−¬ng tr×nh ®éng häc cña robot. ViÖc nhËn ®−îc lêi gi¶i cña bµi to¸n ®éng häc ng−îc
lµ vÊn ®Ò khã mµ ta sÏ nghiªn cøu trong ch−¬ng nÇy. NhiÖm vô cña bµi to¸n lµ x¸c
®Þnh tÖp nghiÖm (θ1, θ2, ...,θ6,di*) khi ®· biÕt h×nh thÓ cña robot th«ng qua vect¬ cuèi
T6 (kh¸i niÖm “h×nh thÓ” cña robot bao gåm kh¸i niÖm vÒ vÞ trÝ vµ h−íng cña kh©u
chÊp hµnh cuèi : Configuration = Position + Orientation).
Còng cÇn l−u ý r»ng, ®a sè c¸c robot cã bé Teach pendant lµ thiÕt bÞ d¹y häc,
cã nhiÖm vô ®iÒu khiÓn robot ®Õn c¸c vÞ trÝ mong muèn trong ®éng tr×nh ®Çu tiªn (®iÒu
khiÓn ®iÓm : Point to point ), c¸c chuyÓn ®éng nÇy sÏ ®−îc ghi l¹i vµo bé nhí trung
t©m (CPU) cña robot hoÆc m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn robot, sau ®ã robot cã thÓ thùc hiÖn l¹i
®óng c¸c ®éng t¸c ®· ®−îc häc. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña robot, nÕu d¹ng quÜ ®¹o
®−êng ®i kh«ng quan träng th× kh«ng cÇn lêi gi¶i cña bµi to¸n ®éng häc ng−îc.
4.1. C¸c ®iÒu kiÖn cña bµi to¸n ®éng häc ng−îc :

TS. Ph¹m §¨ng Ph−íc

43

Robot c«ng nghiÖp

ViÖc gi¶i bµi to¸n ®éng häc ng−îc cña robot cÇn tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau :
4.1.1. §iÒu kiÖn tån t¹i nghiªm :
§iÒu kiÖn nÇy nh»m kh¼ng ®Þnh : Cã Ýt nhÊt mét tÖp nghiÖm (θ1,θ2, ...,θ6,di*)
sao cho robot cã h×nh thÓ cho tr−íc.
(“H×nh thÓ” lµ kh¸i niÖm m« t¶ t−êng minh cña vect¬ cuèi T6 c¶ vÒ vÞ trÝ vµ
h−íng).
4.1.2. §iÒu kiÖn duy nhÊt cña tÖp nghiÖm :
Trong khi x¸c ®Þnh c¸c tÖp nghiÖm c...
Robot c«ng nghiÖp
42
Ch¬ng IV
Gi¶i ph¬ng tr×nh ®éng häc robot
hay ph¬ng tr×nh ®éng häc ngîc
(Invers Kinematic Equations)
Trong ch¬ng 3, ta ®· nghiªn cøu viÖc thiÕt lËp hÖ ph¬ng tr×nh ®éng häc cña
robot th«ng qua ma trËn T
6
b»ng ph¬ng ph¸p g¾n c¸c hÖ to¹ ®é lªn c¸c kh©u vµ x¸c
®Þnh c¸c th«ng sè DH. Ta còng ®· xÐt tíi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó m« t¶ híng
cña kh©u chÊp hµnh cuèi nh c¸c phÐp quay Euler, phÐp quay Roll-Pitch vµ Yaw
.v.v...Trong ch¬ng nÇy chóng ta sÏ tiÕn hµnh gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh ®éng häc ®· thiÕt
lËp ë ch¬ng tríc nh»m x¸c ®Þnh c¸c biÕn trong bé th«ng sè Denavit - Hartenberg khi
®· biÕt ma trËn vect¬ cuèi T
6
. KÕt qu¶ cña viÖc gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh ®éng häc ®ãng
vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc ®iÒu khiÓn robot. Th«ng thêng, ®iÒu ta biÕt lµ c¸c
vÞ trÝ vµ híng mµ ta muèn robot ph¶i dÞch chuyÓn tíi vµ ®iÒu ta cÇn biÕt lµ mèi quan
hÖ gi÷a c¸c hÖ to¹ ®é trung gian ®Ó phèi hîp t¹o ra chuyÓn ®éng cña robot, hay nãi
c¸ch kh¸c ®ã chÝnh lµ gi¸ trÞ cña c¸c biÕn khíp øng víi mçi to¹ ®é vµ híng cña kh©u
chÊp hµnh cuèi hoÆc c«ng cô g¾n lªn kh©u chÊp hµnh cuèi, muèn vËy ta ph¶i gi¶i hÖ
ph¬ng tr×nh ®éng häc cña robot. ViÖc nhËn ®îc lêi gi¶i cña bµi to¸n ®éng häc ngîc
lµ vÊn ®Ò khã mµ ta sÏ nghiªn cøu trong ch¬ng nÇy. NhiÖm vô cña bµi to¸n lµ x¸c
®Þnh tÖp nghiÖm (θ
1
, θ
2
, ...,θ
6
,d
i
*) khi ®· biÕt h×nh thÓ cña robot th«ng qua vect¬ cuèi
T
6
(kh¸i niÖm “h×nh thÓ” cña robot bao gåm kh¸i niÖm vÒ vÞ trÝ vµ híng cña kh©u
chÊp hµnh cuèi : Configuration = Position + Orientation).
Còng cÇn lu ý r»ng, ®a sè c¸c robot cã bé Teach pendant lµ thiÕt bÞ d¹y häc,
cã nhiÖm vô ®iÒu khiÓn robot ®Õn c¸c vÞ trÝ mong muèn trong ®éng tr×nh ®Çu tiªn (®iÒu
khiÓn ®iÓm : Point to point ), c¸c chuyÓn ®éng nÇy sÏ ®îc ghi l¹i vµo bé nhí trung
t©m (CPU) cña robot hoÆc m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn robot, sau ®ã robot cã thÓ thùc hiÖn l¹i
®óng c¸c ®éng t¸c ®· ®îc häc. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña robot, nÕu d¹ng quÜ ®¹o
®êng ®i kh«ng quan träng th× kh«ng cÇn lêi gi¶i cña bµi to¸n ®éng häc ngîc.
4.1. C¸c ®iÒu kiÖn cña bµi to¸n ®éng häc ngîc :
TS. Ph¹m §¨ng Phíc
Robot công nghiệp - Chương IV Giải phương trình động học robot hay phương trình động học ngược (Invers Kinematic Equations) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot công nghiệp - Chương IV Giải phương trình động học robot hay phương trình động học ngược (Invers Kinematic Equations) - Người đăng: kakatv1605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Robot công nghiệp - Chương IV Giải phương trình động học robot hay phương trình động học ngược (Invers Kinematic Equations) 9 10 680