Ktl-icon-tai-lieu

Robot Dò đường

Được đăng lên bởi doantrunghieu1994-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Robot dò vạch đơn giản
Bàiviếtđượcsưutầmvàchỉnhsửa từ: 
----------------------------------------------------------------------------------*Chuẩnbị:
-Linhkiện:
- 1 con Opamp loại 8 chân LM393 (2 kênh) ho ặc lo ại 14 chân (4 kênh) LM324. N ếu không
có
loại
LM
có
thể
xài
loại
khác,
như
HA
chẳng
h ạn.
-2conBJTloạiNPNC1815(hoặcloạikháccũngđược).
-2quangtrở.
-2ledsiusáng(trắng).
6
điện
trở
10k.
- 2 Mô tơ, loại cỡ 5V : tháo ở thiết bị điện hoặc mua ở Nhật T ảo
Nguồn
sử
dụng
9V
hoặc
4.5V
(ở
đây
mình
xài
ngu ồn
9V).
- 2 điện trở hạn dòng cho led phát 1k (nếu xài ngu ồn 9V) và kho ảng 220 ôm n ếu xài ngu ồn
4.5V).
- Và các đồ phụ gia tráng trí khác, chủ yếu là led gắn vào cho đẹp, m ột vài cái dắt c ắm,
công
tắc...
- Đồ dùng khác: mỏ hàn, chì hàn, kéo, băng keo đen (làm v ạch)…
*
Bắ t
đầu
làm:
+ Phần mạch (ta tách riêng thành 2 phần, 1 ph ần cảm bi ến và 1 ph ần mạch chính cho d ễ
lắp
đặt):
1.
Bộ
phận
“cảm
biến”:
-Cách
làm:
Sử dụng 2 quang trở, 2 led phát, 2 trở h ạn dòng cho led phát. Mắc theo s ơ đồ sau:

Ảnh thực tế:
Click this bar to view the full image.

Đặt 2 quang trở cách nhau khoảng 3.5cm-4cm, dùng băng keo đen quấn quanh quang tr ở
để chống nhiễu. Ở đây mình sử dụng thêm 2 công tắc cho led phát để tắc ”khi cần thi ết”.
-Nguyên
lý
hoạt
động:
Khi có ánh sáng thì điện trở của quang trở sẽ giảm và ngược l ại, đi ện trở c ủa nó thay đổi cỡ
từ 5k (khi có ánh sáng) đến 100k (không có ánh sáng), ta s ử d ụng 2 led phát làm ngu ồn
sáng
cho
nó.
=> khi gặp nền trắng, ánh sáng sẽ phản xạ lên quang trở làm điện tr ở nó gi ảm xu ống và
khi gặp vạch đen (băng keo đen) thì ánh sáng sẽ khó ph ản xạ nên quang tr ở nh ận ít ánh
sáng => trở nó tăng. Từ đó dựa vào 2 quang trở, robot có thể phân bi ệt được vạch đen trên
nền
trắng
(dưới
sự
hỗ
trợ
của
opamp
so
sánh).

2.
Sử
Bjt

Mạch
dụng

6

điều
con

trở

khiển
10k,

Opamp,

moto (mạch
nguồn

9V,

2

chính)
con

BJT.
C1815:

Nguyên
Opamp

lý

hoạt

động

của
LM

BJT:

SGK

vật

lý

11
324:

Nguyên
lý
so
sánh
đơn
giản
của
opamp
thế
này:
Nếu cho vào cổng (+) (cổng 3, 5, 10, 12) một đi ện áp l ớn h ơn đi ện áp c ổng (-) (c ổng 2, 6,
9, 13) thì ở cổng ra (cổng 1, 7, 8, 14) sẽ là mức dương, ng ược l ại là m ức 0. Nh ớ c ấp ngu ồn
cho
Opamp
ở
2
cổng
4
và
11.
Ở

đây

mình

chỉ

Sơ đồ:
Click this bar to view the full image.

sử

dụng

2

kênh

là

(1,2,3)

và

(5,6,7).

Ảnh thực tế :
Click this bar to view the full image.

Và đây là mạch hoàn chỉnh (2 mạch trên ”cắm” lại với nh...
Robot dò vạch đơn giản
Bàivi t cs ut mvàch nhs a t :ế đượ ư http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=35646
-----------------------------------------------------------------------------------
*Chu nb :
-Linhki n:
- 1 con Opamp lo i 8 chân LM393 (2 kênh) ho c lo i 14 chân (4 kênh) LM324. N u không ế
lo i LM th xài lo i khác, nh HA ch ng h n. ư
-2conBJTlo iNPNC1815(ho clo ikhácc ng c). ũ đượ
-2quangtr .
-2ledsiusáng(tr ng).
- 6 i n tr 10k.đ
- 2 t , lo i c 5V : tháo thi t b i n ho c mua Nh t T oơ ế đ
- Ngu n s d ng 9V ho c 4.5V ( ây mình xài ngu n 9V). đ
- 2 i n tr h n dòng cho led phát 1k (n u xài ngu n 9V) và kho ng 220 ôm n u xài ngu nđ ế ế
4.5V).
- các ph gia tráng t khác, ch y u led g n vào cho p, m t vài cái d t c m,đồ ế đẹ
công t c...
- dùng khác: m hàn, chì hàn, kéo, b ng keo en (làm v ch)…Đ ă đ
* B t u làm: đầ
+ Ph n m ch (ta tách riêng thành 2 ph n, 1 ph n c m bi n 1 ph n m ch chính cho d ế
l p t): đặ
1. B ph n “c m bi n”: ế
-Cách làm:
S d ng 2 quang tr , 2 led phát, 2 tr h n dòng cho led phát. M c theo s sau: ơ đồ
nh th c t : ế
Click this bar to view the full image.
Robot Dò đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot Dò đường - Người đăng: doantrunghieu1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Robot Dò đường 9 10 569