Ktl-icon-tai-lieu

ROBOT_TRAINING_MANUAL

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Quyền
Số trang: 330 trang   |   Lượt xem: 1156 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ROBOT Millennium Version 20.0 - Training Manual

page: 1

Table of Contents

1.

3D FRAME (WITH THE USE OF THE ROBOT MILLENNIUM LAYOUTS)............................... 5
1.1 STRUCTURE MODEL DEFINITION.................................................................................................. 6
1.2 STRUCTURE ANALYSIS ................................................................................................................. 10
1.3 RESULT ANALYSIS......................................................................................................................... 10
1.4 STEEL DESIGN ................................................................................................................................ 11
1.5 DESIGN OF STEEL CONNECTIONS............................................................................................... 12
1.6 STRESS ANALYSIS.......................................................................................................................... 13

2.

2D FRAME (WITHOUT THE USE OF THE ROBOT MILLENNIUM LAYOUTS) .................... 15
2.1 STRUCTURE MODEL DEFINITION................................................................................................ 16
2.1.1 Structure Bar Definition .............................................................................................................. 17
2.1.2 Library Structure Definition ........................................................................................................ 18
2.1.3 Support Definition ....................................................................................................................... 20
2.1.4 Load Case Definition................................................................................................................... 21
2.1.5 Definition of Loads for Generated Cases ..................................................................................... 21
2.2 STRUCTURE ANALYSIS ................................................................................................................. 23
2.3 RESULT ANALYSIS......................................................................................................................... 23
2.4 RC BEAM DESIGN WITH TORSION CONSIDERED...................................................................... 25
2.5 RC COLUMN DESIGN ..................................................................................................................... 26
2.6 DESIGN OF R...
ROBOT Millennium Version 20.0 - Training Manual page: 1
© Robobat www.robobat.com
Table of Contents
1. 3D FRAME (WITH THE USE OF THE ROBOT MILLENNIUM LAYOUTS)...............................5
1.1 STRUCTURE MODEL DEFINITION.................................................................................................. 6
1.2 STRUCTURE ANALYSIS ................................................................................................................. 10
1.3 RESULT ANALYSIS......................................................................................................................... 10
1.4 STEEL DESIGN ................................................................................................................................ 11
1.5 DESIGN OF STEEL CONNECTIONS............................................................................................... 12
1.6 STRESS ANALYSIS..........................................................................................................................13
2. 2D FRAME (WITHOUT THE USE OF THE ROBOT MILLENNIUM LAYOUTS) ....................15
2.1 STRUCTURE MODEL DEFINITION................................................................................................ 16
2.1.1 Structure Bar Definition .............................................................................................................. 17
2.1.2 Library Structure Definition ........................................................................................................ 18
2.1.3 Support Definition ....................................................................................................................... 20
2.1.4 Load Case Definition...................................................................................................................21
2.1.5 Definition of Loads for Generated Cases .....................................................................................21
2.2 STRUCTURE ANALYSIS ................................................................................................................. 23
2.3 RESULT ANALYSIS......................................................................................................................... 23
2.4 RC BEAM DESIGN WITH TORSION CONSIDERED...................................................................... 25
2.5 RC COLUMN DESIGN ..................................................................................................................... 26
2.6 DESIGN OF RC MEMBERS .............................................................................................................29
3. CONCRETE SLAB ............................................................................................................................ 31
3.1 STRUCTURE MODEL DEFINITION................................................................................................ 31
3.1.1 Contour Definition....................................................................................................................... 31
3.1.2 Mesh Definition ........................................................................................................................... 32
3.1.3 Slab Properties ............................................................................................................................ 32
3.1.4 Opening Properties...................................................................................................................... 33
3.1.5 Support Definition ....................................................................................................................... 33
3.1.6 Load Case Definition...................................................................................................................34
3.1.7 Definition of Loads for Generated Cases .....................................................................................35
3.1.8 Display of Generated Load Cases ................................................................................................ 36
3.2 STRUCTURE ANALYSIS / RESULTS (MAPS ON PANELS CUTS)................................................ 38
3.3 CALCULATIONS OF THE REQUIRED (THEORETICAL) REINFORCEMENT AREA..................40
3.4. CALCULATIONS OF THE PROVIDED (REAL) REINFORCEMENT AREA ................................. 41
3.4.1 Verification.................................................................................................................................. 42
4. EXAMPLES OF STRUCTURE DEFINITIONS (EXTRUDE AND REVOLVE OPTIONS)..........44
4.1 SILO ..................................................................................................................................................44
4.2 COOLER............................................................................................................................................49
4.3 PIPELINE ..........................................................................................................................................51
4.4 AXISYMMETRIC STRUCTURES ....................................................................................................54
5. DESIGN OF A 2D FRAME................................................................................................................ 59
5.1 STRUCTURE MODEL DEFINITION................................................................................................ 60
5.2 DEFINITION OF LOAD CASES AND LOADS ................................................................................61
5.3 DEFINITION OF SNOW/WIND LOADS ..........................................................................................62
5.4 STRUCTURE ANALYSIS ................................................................................................................. 63
5.5 DETAILED ANALYSIS .................................................................................................................... 63
5.6 STRUCTURE DESIGN...................................................................................................................... 65
5.7 GLOBAL ANALYSIS........................................................................................................................ 67
5.8 DESIGN OF STEEL CONNECTIONS............................................................................................... 68
5.9 PRINTOUT COMPOSITION ............................................................................................................. 69
ROBOT_TRAINING_MANUAL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ROBOT_TRAINING_MANUAL - Người đăng: Nguyễn Văn Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
330 Vietnamese
ROBOT_TRAINING_MANUAL 9 10 275