Ktl-icon-tai-lieu

Role sel 387

Được đăng lên bởi caodat08
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1981 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I/Giới

thiệu chung:

Rơle so lệch SEL-387 dùng để bảo vệ cho
các máy biến áp lực từ (2 đến 4 cuộn dây),
thanh cái, máy phát, động cơ… theo nguyên
lý so lệch dòng điện. Đặc điểm chính của
SEL-387 đó là bảo vệ so lệch dòng điện
bằng 2 hoặc 3 đầu vào dòng điện 3 pha,
với đăc tính hãm có 2 độ dốc độc lập có thể
lập trình theo ý muốn. Thành phần so lệch
có thể đuợc giám sát bởi các thành phần
sóng hài bậc 2, bậc 4 hoặc thành phần hãm

II/Chức năng:
-Bảo vệ so lệch pha, đất, thứ tự nghịch
-Bảo vệ chạm đất có giới hạn (REF)
-Bảo vệ quá tải nhiệt
-Khóa sóng hài bậc 2 và bậc 5
-Chức năng đo lường
-Ghi nhận sự cố
-Bù tổ nối dây của biến dòng
-Giám sát hao mòn tiếp điểm máy cắt, nguồn nuôi
-Lập trình tự động hóa nâng cao.

III/Hình dáng:
1.Mặt trước:

Click

to edit Master text styles

◦Second level
◦Third level
 Fourth level

◦Fifth level

2.Mặt sau:

IV/Sơ đồ đi dây:
1.Kiểu DC:

2. Kiểu AC:

III/Thông số kỹ thuật:
- Định mức: 1A hoặc 5A
+ Quá tải cho phép lâu dài
: 3In
+ Quá tải cho phép cho 1 giây : 5Iđm
- Công suất tiêu thụ (Burden) : 0,27VA với In= 5A
: 0,13VA với In= 1A
Điện áp nguồn nuôi (Uđm)
Các dãi nguồn cung cấp cho rơle được ghi rõ từ mã số cấp
hàng trên từng rơle:
+ Uđm= 125/250 V dc hoặc ac
Công suất tiêu thụ : < 25W
+ Uđm= 48/125 V DC hoặc 125VAC
Công suất tiêu thụ : < 25W

Tần
Tiếp

số định mức (fđm):

50/60Hz

điểm đầu ra:

+ Tối

đa 30A, 6A với nhiệt độ 700C và 4A với nhiệt
độ 850C



+ Mức cách điện 270VAC, 360VDC



+ Khả năng chịu dòng tải có điện cảm

Bảo dưỡng và bảo quản rơle
∗Trước khi đóng điện vào rơ le cho vận hành lần đầu
hoặc những lần tiếp theo khi có sự thay đổi nguồn cấp
cần kiểm tra:
- Đấu nối chắc chắn của các đầu dây vào rơ le
- Đấu nối đúng cực tính của các nguồn cấp cho rơ le
- Đấu nối chắc chắn của thiết bị với hệ thống nối đất
chung.
- Các vỏ nắp cua rơ le phải chắc chắn, an toàn.

*Khi đóng điện vào rơ le để vận hành cần kiểm tra
Trạng thái vận hành của rơ le qua các đèn tín hiệu LED
và màn hình tinh thể lỏng LCD trên mặt trước của rơ le.
*Thiết bị luôn phải được nối đất chắc chắn với hệ thống
nối đất chung của trạm trong lắp đặt và trong quá trình
vận hành.

* Rơ le phải được bảo quản trong môi trường khô và
sạch. Nhiệt độ cho phép trong phòng từ -40 đến +850C,
độ ẩm tương đối môi trường xung quanh không lớn hơn
90%. Nếu thời tiết có độ ẩm cao hơn 90% thì hệ thống
điều hoà trong phòng đặt rơ le phải được chạy ở chế độ
làm khô.

...
I/Giới thiệu chung:
R le so l ch SEL-387 dùng b o v cho ơ để
các máy bi n áp l c t (2 n 4 cu n dây), ế đế
thanh cái, máy phát, ng c … theo nguyên độ ơ
lý so l ch dòng i n. c i m chính c a đ Đặ đ
SEL-387 ó là b o v so l ch dòng i n đ đ
b ng 2 ho c 3 u vào dòng i n 3 pha, đầ đ
v i c tính hãm có 2 d c c l p có th đă độ độ
l p trình theo ý mu n. Thành ph n so l ch
có th u c giám sát b i các thành ph n đ
sóng hài b c 2, b c 4 ho c thành ph n hãm
Role sel 387 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Role sel 387 - Người đăng: caodat08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Role sel 387 9 10 562