Ktl-icon-tai-lieu

RƯỢU WHISKY

Được đăng lên bởi hoangquyen-lekim
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Tiêu chuẩn rượu Whisky:
1. Ở Việt Nam:
─
Rượu hương Whisky phải được sản xuất theo đúng quy
trình công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt y và đảm bảo chất lượng theo
đúng quy định trong tiêu chuẩn này.
─
Cồn dùng để sản xuất rượu hương Whisky phải có chất
lượng cao theo đúng quy định.
─
Các phối liệu khác dùng để sản xuất rượu hương Whisky
phải đảm bảo chất lượng của nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm.
─
Không được dùng bất cứ loại màu nào để pha rượu hương
Whisky trừ màu caramen làm từ đường.
─
Các chỉ tiêu cảm quan của rượu hương Whisky phải đúng
theo các yêu cầu quy định trong bảng 1
BẢNG 1:
─ Chỉ tiêu :

Độ trong và màu sắc : trong suốt, không có vẩn đục và tạp
chất lạ. Từ vàng nâu đến màu đỏ.

Mùi : đặc trưng cho mùi của rượu hương Whisky, không có
mùi lạ

Vị : vị đặc trưng không đắng và không cò vị lạ.
─ Các chỉ tiêu lý hóa của các loại rượu hương Whisky phải đúng theo các mức quy
định trong bảng 2.
BẢNG 2:
─ Hàm lượng atanola (độ rượu ở 20oC), tính bằng % thể tích.
─ Hàm lượng axit, chuyển ra axit axetic trong 1 lít rượu 100o, tính bằng mg không lớn
hơn.
─ Hàm lượng andehit, chuyển ra andehit axetic trong 1 lít rượu 100o, tính bằng mg,
không lớn hơn.
─ Hàm lượng este, chuyển ra este estylaxetat trong 1 lít rượu 100o, tính bằng mg,
không lớn hơn.
─ Hàm lượng rượu tạp, theo tỷ lệ hỗn hợp isopentanola và isobetanola (3:1), tính bằng
mg trong 1 lít rượu 100o, không lớn hơn.
─ Hàm lượng metanola, tính bằng % thể tích, không lớn hơn.
─ Hàm lượng Fufurol, tính bằng mg trong 1 lít rượu 100o, không lớn hơn.
─ Hàm lượng chất chiết chung, tính bằng g/lít, không lớn hơn.

2. Ở nước ngoài:
─ Trong Liên Minh Châu Âu Whisky phải đạt được những tiêu chuẩn được quy định
trong chỉ thị số 1576/89 ngày 29 tháng 5 năm 1989.
─ Được sản xuất bằng cách chưng cất từ nước mạch nha của ngũ cốc.
─ Được chưng cất đến nồng độ rượu ít hơn 94,8% thể tích.
─ Được lưu trữ ít nhất 3 năm trong thùng gỗ có thể chứa 700 lít hay ít hơn.
─ Có nồng độ rượu ít nhất là 40% thể tích
─ Nếu như sản phẩm không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu trên thì không được
bán trong Liên Minh Châu Âu như là Whisky.
─ Các nước khác có những quy định khác đối với những tiêu chuẩn trên, thí dụ như tại
Uruguay thời gian lưu trữ ngắn nhất được quy định là 2 năm.

II.

Bảo quản rượu Whisky:

─ Rượu hương Whisky được đựng trong các chai thủy tinh.
─ Chai đựng rượu hương Whisky phải đảm bảo các yêu cầu quy định trong TCVN
1071-71
─ Chai đựng rượu hương Whisky được đậy bằng nút polyetylen hoặc lic c...
I. Tiêu chuẩn rượu Whisky:
1. Ở Việt Nam:
Rượu hương Whisky phải được sản xuất theo đúng quy
trình công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt y và đảm bảo chất lượng theo
đúng quy định trong tiêu chuẩn này.
Cồn dùng để sản xuất rượu hương Whisky phải có chất
lượng cao theo đúng quy định.
Các phối liệu khác dùng để sản xuất rượu hương Whisky
phải đảm bảo chất lượng của nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm.
Không được dùng bất cứ loại màu nào để pha rượu hương
Whisky trừ màu caramen làm từ đường.
Các chỉ tiêu cảm quan của rượu hương Whisky phải đúng
theo các yêu cầu quy định trong bảng 1
BẢNG 1:
Chỉ tiêu :
Độ trong và màu sắc : trong suốt, không có vẩn đục và tạp
chất lạ. Từ vàng nâu đến màu đỏ.
Mùi : đặc trưng cho mùi của rượu hương Whisky, không có
mùi lạ
Vị : vị đặc trưng không đắng và không cò vị lạ.
Các chỉ tiêu lý hóa của các loại rượu hương Whisky phải đúng theo các mức quy
định trong bảng 2.
BẢNG 2:
Hàm lượng atanola (độ rượu ở 20oC), tính bằng % thể tích.
Hàm lượng axit, chuyển ra axit axetic trong 1 lít rượu 100o, tính bằng mg không lớn
hơn.
Hàm lượng andehit, chuyển ra andehit axetic trong 1 lít rượu 100o, tính bằng mg,
không lớn hơn.
Hàm lượng este, chuyển ra este estylaxetat trong 1 lít rượu 100o, tính bằng mg,
không lớn hơn.
Hàm lượng rượu tạp, theo tỷ lệ hỗn hợp isopentanola và isobetanola (3:1), tính bằng
mg trong 1 lít rượu 100o, không lớn hơn.
Hàm lượng metanola, tính bằng % thể tích, không lớn hơn.
Hàm lượng Fufurol, tính bằng mg trong 1 lít rượu 100o, không lớn hơn.
Hàm lượng chất chiết chung, tính bằng g/lít, không lớn hơn.
RƯỢU WHISKY - Trang 2
RƯỢU WHISKY - Người đăng: hoangquyen-lekim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
RƯỢU WHISKY 9 10 596