Ktl-icon-tai-lieu

Sách giáo khoa Cơ khí đại cương

Được đăng lên bởi nguyen-trinh1
Số trang: 299 trang   |   Lượt xem: 3280 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1
Lêi giíi thiÖu
C¬ khÝ ®¹i c¬ng lµ m«n häc c¬ së liªn quan ®Õn kiÕn thøc chung cña
mäi ngµnh kinh tÕ trong hÖ thèng ®µo t¹o ®¹i häc, cao ®¼ng vµ d¹y nghÒ.
Néi dung cña m«n häc bao gåm nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ vËt liÖu
kim lo¹i, c¸c hîp kim th«ng dông vµ c¸c vËt liÖu phi kim lo¹i; nh÷ng quy tr×nh
c«ng nghÖ gia c«ng vµ xö lý kim lo¹i b»ng c¸c ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ kh¸c
nhau.
"C¬ khÝ ®¹i c¬ng" sÏ gióp cho sinh viªn dÔ dµng tiÕp cËn víi c¸c m«n
häc kü thuËt tiÕp theo, trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng thuËt ng÷ kü thuËt, nh÷ng
kh¸i niÖm c¬ b¶n liªn quan ®Õn c¸c m«n häc kÕ tiÕp cña hÇu hÕt c¸c ngµnh kü
thuËt
Cuèn "C¬ khÝ ®¹i c¬ng" ®îc biªn so¹n theo chñ tr¬ng ®µo t¹o hai
giai ®o¹n cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ang ¸p dông trong c¸c trêng §¹i häc
cña níc ta. Nã lµ mét trong c¸c m«n häc c¬ së cÇn thiÕt nhÊt mµ tÊt c¶ c¸c
trêng §¹i häc vµ cao ®¼ng kü thuËt ®Òu ph¶i ®a vµo ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y.
Nh÷ng n¨m qua cuèn s¸ch ®· ®îc sö dông réng r·i trong häc tËp vµ gi¶ng
d¹y.
Trong lÇn t¸i b¶n nµy chóng t«i cã söa ch÷a, bæ sung, hiÖu chØnh ®Ó
cuèn s¸ch phï hîp víi giai ®o¹n ®µo t¹o hiÖn nay.
Nh©n dÞp t¸i b¶n nµy chóng t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n Trêng §¹i häc
B¸ch Khoa Hµ Néi, Phßng §µo t¹o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong khoa Hµn -
C«ng nghÖ kim lo¹i ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho cuèn s¸ch trong
qu¸ tr×nh biªn so¹n.
Chóng t«i mong nhËn ®îc sù gãp ý tiÕp tôc cña c¸c b¹n ®äc vµ b¹n
®ång nghiÖp. C¸c ý kiÕn xin göi vÒ Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt - 70
TrÇn Hng §¹o - Hµ Néi.
C¸c t¸c gi
Sách giáo khoa Cơ khí đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách giáo khoa Cơ khí đại cương - Người đăng: nguyen-trinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
299 Vietnamese
Sách giáo khoa Cơ khí đại cương 9 10 96