Ktl-icon-tai-lieu

Sách hướng dẫn về ORCAD

Được đăng lên bởi 12125069-st-hcmuaf-edu-vn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người báo cáo: 

Falleaf – Đoàn Hiệp 

Tài liệu: 

Ngày: 

11/10/2005 

Trang: 

ORCAD03.01 
1/21 

ORCAD no 03.01 
 

Gửi đến: 

Đoàn Hiệp,   

Nội dung: 

Tạo ra linh kiện mới trong Capture 

 

MICROSOFT WORD

 
Tóm tắt: 
Phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một linh kiện mới trong Capture (hay Capture CIS).  
 
 

1.

Lời nói đầu 
Các bạn lưu ý một điều rằng, việc tạo ra linh kiện trong Capture quan trọng hơn rất 
nhiều lần so với việc tạo ra linh kiện trong Layout (hay Layout Plus). Bởi vì các linh kiện 
điện tử đều được sản xuất theo một số tiêu chuẩn nhất định, và các kiểu chân của linh kiện 
đã được định chuẩn. 
Các bạn chỉ cần sử dụng các chân layout có định dạng giống như vậy để sử dụng, 
không cần thiết phải tạo ra các định dạng chân cho từng linh kiện riêng biết. Giả sử, với 
kiểu PDIP40, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho PIC16F877A hoặc AT90S8535 hoặc 
AT89C51… miễn sao đó là dạng DIP 40 chân (20 x 2). 
Chính vì vậy, chúng ta tạm thời dừng bài học lần trước, khi đang chuẩn bị xuất ra mạch 
in, và chúng ta dành thời gian nhiều hơn một chút cho việc tạo ra linh kiện mới với 
Capture. 
 

2.

Tóm tắt các bước thực hiện 
Việc đầu tiên các bạn phải làm, đó là phân biệt việc vẽ một linh kiện mới và một dự án 
của các bạn. Một dự án, có thể chứa trong đó việc tạo ra linh kiện mới, tạo ra bản vẽ, hoặc 
cho phép các bạn xuất ra mạch in… 
Như vậy, việc tạo ra linh kiện mới, có thể là một phần trong khi các bạn vẽ một bản 
schematics nào đó. Khi đó, việc tạo ra linh kiện là việc làm phụ, phục vụ cho bản schems 
đó. Nhưng nếu bạn tạo ra một dự án, chỉ để tạo ra thư viện các linh kiện mới, sau này sử 
dụng trong các ứng dụng khác, thì đó vẫn là một dự án của ORCAD. 
Để tạo ra linh kiện mới, trước tiên các bạn phải nhận diện được linh kiện đó là gì như 
thế nào. Vậy điều tốt nhất là các bạn hỏi bác google xem bác có datasheet của linh kiện đó 
hay không. Nếu bác google không có, thì các bạn hỏi nhà sản xuất, nếu nhà sản xuất cũng 
không có, thì các bạn hãy hỏi  

Người báo cáo: 

Falleaf – Đoàn Hiệp 

Tài liệu: 

Ngày: 

11/10/2005 

Trang: 

ORCAD03.01 
2/21 

Sau khi các bạn đã biết rõ về linh kiện đó rồi, các bạn hãy hình dung trong đầu cách bố 
trí các chân linh kiện, sao cho việc vẽ mạch nguyên lý là dễ dàng và đẹp nhất. 
Các bạn nên lưu ý sự khác biệt giữa việc vẽ mạch nguyên lý và mạch in. Trên mạch in, 
các bạn phải bố trí đúng chân, thứ tự chân, kiểu chân… Nhưng trên mạch nguyên lý, các 
bạn có thể xếp chân...
Ngườibáocáo:
FalleafĐoànHip
Tàiliu:
ORCAD03.01
Ngày:
11/10/2005
Trang:
1/21
ORCADn
o
03.01
Giđến:
ĐoànHip,www.picvietnam.com
Nidung:
ToralinhkinmitrongCapture
MICROSOFTWORD
Tómtt:
Phnnày,chúngtasẽcùngnhautoramtlinhkinmitrongCapture(hayCaptureCIS).
1. Linóiđầu
Cácbnlưuýmtđiurng,victoralinhkintrongCapturequantrnghơnrt
nhiulnsovivictoralinhkintrongLayout(hayLayoutPlus).Bicáclinhkin
đintửđềuđượcsnxuttheomtsốtiêuchu nnhtđịnh,cáckiuchâncalinhkin
đãđượcđịnhchun.
Cácbnchỉcnsửdngcácchânlayoutđịnhdnggingnhưvyđểsửdng,
khôngcnthiếtphitoracácđịnhdngchânchotnglinhkinriêngbiết.Giảs,vi
kiuPDIP40,cácbnhoàntoànthểsửdngchoPIC16F877AhocAT90S8535hoc
AT89C51…minsaođódngDIP40chân(20x2).
Chínhvy,chúngtatmthidngbàihclntrước,khiđangchunbịxutramch
in,chúngtadànhthigiannhiuhơnmtchútchovictoralinhkinmivi
Capture.
2. Tómttcácbướcthchin
Vicđầutiêncácbnphilàm,đóphânbitvicvẽmtlinhkinmimtdựán
cacácbn.Mtdựán,thểchatrongđóvictoralinhkinmi,torabnv,hoc
chophépcácbnxutramchin…
Nhưvy,victoralinhkinmi,thểmtphntrongkhicácbnvẽ
mtbn
schematicsnàođó.Khiđó,victoralinhkinviclàmph,phcvụchobnschems
đó.Nhưngnếubntoramtdựán,chỉđểtorathưvi
ncáclinhkinmi,saunàysử
dngtrongcácứngdngkhác,thìđóvnmtdựáncaORCAD.
Đểtoralinhkinmi,trướctiêncácbnphinhndinđượclinhkinđónhư
thếnào.Vyđiuttnhtcácbnhibácgooglexembácdatasheetcalinhkinđó
haykhông.Nếubácgooglekhôngcó,thìcácbnhinhà
snxut,nếunhàsnxutcũng
khôngcó,thìcácbnhãyhiwww.picvietnam.com
Sách hướng dẫn về ORCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách hướng dẫn về ORCAD - Người đăng: 12125069-st-hcmuaf-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sách hướng dẫn về ORCAD 9 10 394