Ktl-icon-tai-lieu

Sách hướng dẫn về ORCAD

Được đăng lên bởi 12125069-st-hcmuaf-edu-vn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ORCAD và mạch in
Giới thiệu:
ORCAD là một công cụ thiết kế mạch điện tử đơn giản và phổ biến. Cũng có rất nhiều phần mềm thiết
kế mạch điện tử khác, tuy nhiên, chúng tôi chọn sử dụng phần mềm này, vì bộ công cụ này được đánh
giá là khá mạnh.
Nhược điểm lớn nhất là phần mềm ORCAD không cung cấp miễn phí, nhược điểm thứ hai là bộ phần
mềm ORCAD hỗ trợ quá nhiều, vì vậy nó khá nặng.
Tuy vậy, các thư viện linh kiện của ORCAD có thể coi là mạnh nhất cho đến nay, và hầu hết các nhà sản
xuất linh kiện điện tử đều cung cấp các add-in thư viện linh kiện cho ORCAD.
Đã có rất nhiều sách hướng dẫn sử dụng ORCAD bằng hình, tuy nhiên giá sách khá cao (khoảng 40.000
đồng/cuốn), và thực chất ORCAD không có gì là phức tạp, vì vậy, tôi muốn thực hiện tài liệu hướng dẫn
này một cách đơn giản, để cung cấp miễn phí cho sinh viên. Thành thực mà nói, các sách dù có hướng
dẫn tỉ mỉ tới đâu, thì cũng không thể giúp các bạn sinh viên nắm bắt toàn bộ các chức năng của
ORCAD, mà chủ yếu, các bạn thực hành nhiều, mày mò nhiều, và hỏi han nhiều, các bạn sẽ tìm hiểu và
nắm bắt về ORCAD rất dễ dàng.
Trong tài liệu hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đi từng bước đơn giản, để các bạn có thể thực hiện một mạch
nguyên lý bằng ORCAD, sau đó hướng dẫn các bạn từng bước để xuất ra thành mạch in, chạy mạch in,
điều chỉnh mạch in, cuối cùng là việc làm một mạch in điện tử tại nhà như thế nào.
Tài liệu này được chia làm 4 phần:
Phần thứ nhất hướng dẫn các bạn một số thao tác để vẽ một mạch nguyên lý với ORCAD dùng
CAPTURE
Phần thứ hai hướng dẫn các bạn các thao tác để chuyển từ mạch nguyên sang mạch in dùng LAYOUT
PLUS
Phần thứ ba hướng dẫn các bạn một số phương pháp điều chỉnh mạch in, và tạo ra các file cần thiết để
gia công mạch in công nghiệp, và xuất ra file .pdf của mạch in
Phần thứ tư là dùng file .pdf để có thể làm ra mạch in 1 lớp tại nhà.
Vậy, chúng ta bắt đầu các bài học từ đây

Bài 1: Vẽ mạch nguyên lý với ORCAD

Trước tiên, các bạn khởi động ORCAD với chương trình CAPTURE hoặc CAPTURE CIS đều như
nhau. Các bạn theo dõi hình trên.

Màn hình Capture sẽ hiện ra như trên. Việc các bạn cần làm tiếp theo là tạo ra một project để làm việc.
Các bạn bấm vào biểu tượng tờ giấy trắng (Creat document) để tạo ra một dự án làm việc với Capture.

Các bạn sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ, cho phép bạn chọn vị trí đặt thư mục làm việc (Location), và cho
phép đặt tên dự án (Name)
Các bạn bấm vào nút Browse để chọn vị trí đặt dự án của các bạn

Cửa sổ tiếp theo hiện ra, cho phép các bạn chon thư mục làm việc. N...
ORCAD và mch in
Gii thiu:
ORCAD là mt công c thiết kế mch đin t đơn gin và ph biến. Cũng có rt nhiu phn mm thiết
kế mch đin t khác, tuy nhiên, chúng tôi chn s dng phn mm này, vì b công c này được đánh
giá là khá mnh.
Nhược đim ln nht là phn mm ORCAD không cung cp min phí, nhược đim th hai là b phn
mm ORCAD h tr quá nhiu, vì vy nó khá nng.
Tuy vy, các thư vin linh kin ca ORCAD có th coi là mnh nht cho đến nay, và hu hết các nhà sn
xut linh kin đin t đều cung cp các add-in thư vin linh kin cho ORCAD.
Đã có rt nhiu sách hướng dn s dng ORCAD bng hình, tuy nhiên giá sách khá cao (khong 40.000
đồng/cun), và thc cht ORCAD không có gì là phc tp, vì vy, tôi mun thc hin tài liu hướng dn
này mt cách đơn gin, để cung cp min phí cho sinh viên. Thành thc mà nói, các sách dù có hướng
dn t m ti đâu, thì cũng không th giúp các bn sinh viên nm bt toàn b các chc năng ca
ORCAD, mà ch yếu, các bn thc hành nhiu, mày mò nhiu, và hi han nhiu, các bn s tìm hiu và
nm bt v ORCAD rt d dàng.
Trong tài liu hướng dn này, chúng tôi s đi tng bước đơn gin, để các bn có th thc hin mt mch
nguyên lý bng ORCAD, sau đó hướng dn các bn tng bước để xut ra thành mch in, chy mch in,
điu chnh mch in, cui cùng là vic làm mt mch in đin t ti nhà như thế nào.
Tài liu này được chia làm 4 phn:
Phn th nht hướng dn các bn mt s thao tác để v mt mch nguyên lý vi ORCAD dùng
CAPTURE
Phn th hai hướng dn các bn các thao tác để chuyn t mch nguyên sang mch in dùng LAYOUT
PLUS
Phn th ba hướng dn các bn mt s phương pháp điu chnh mch in, và to ra các file cn thiết để
gia công mch in công nghip, và xut ra file .pdf ca mch in
Phn th tư là dùng file .pdf để có th làm ra mch in 1 lp ti nhà.
Vy, chúng ta bt đầu các bài hc t đ
ây
Sách hướng dẫn về ORCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách hướng dẫn về ORCAD - Người đăng: 12125069-st-hcmuaf-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Sách hướng dẫn về ORCAD 9 10 543