Ktl-icon-tai-lieu

Sách kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước

Được đăng lên bởi Phan Bình
Số trang: 337 trang   |   Lượt xem: 3936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PG S.TS. NGUYỄN TIÊN CHƯƠNG

KẾT CẤU BÊ TÒNG
ÚNG SUÁT TRƯỚC
Ị

NHÀ XUẤT BẢN XÂY D ựN G

HẦ NÔI-2 0 1 0

MỤC LỤC
Trang

Lời nói đầu
Thuật ngữ, đơn vị và ký hiệu
Mở đàu

3
5
11

Chương 1. Khái niệm cơ bản
1.1. Khái niệm về kết cấu bêtông ứng suất trước

19

1.2. Phân loại bêtông ứng suất trước

24

1.3. Các phương pháp căng cốt thép

28

1.4. Neo cốt thép căng

30

Chương 2. Vật liệu và cấu tạo bêtông ứng suất trước
2.1. Khái quát chung về sử dụng vật liệu

38

2.2. Bêtông
2.3. Cốt thép

40
55

2.4. Cấu tạo bêtông ứng suất trước

65

Chương 3. ứng suất trước và tổn hao ứng suất trước
3.1. Khái quát chung

75

3.2. ứ ng suất trước trong cốt thép căng

76

3.3. ứ ng suất trước trong bêtông

77

3.4. Tổn hao ứng suất trước

81

3.5. Ví du tính toán

91

Chương 4. Phương pháp tính toán kết cấu bêtông ứng suât trước
theo trạng thái giới hạn
4.1. Trạng thái ứng suất của cấu kiện chịu uốn

103

4.2. Phương pháp tính toán theo trạng thái giới hạn

107

4.3. Tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ nhất

115

4.4. Tính toán theo các trạng thái giới hạn thứ hai

121

Chương 5. cấu kiện chịu uốn - tính toán cường độ theo tiết diện thẳng góc
5.1. Mở đàu '

125
333

5.2. Cấu kiện có tiết điện đối xứng chịu uốn phẳng

126

5.3. Cấu kiện có tiết diện chữ nhật

129

L

5.4. Cấu kiện cể tiết diện chữ T và chữ I
5.5. Trường họp tổng quát
'
^

138
146

Chương 6. cấ u kiện chịu uốn - tính toán cường độ theo tiết diện nghiêng
6.1. Khái quát chung

153

Ị

6.2. Tính toán cường độ theo các dải nén xiên
6.3. Tính toán tiết diện nghiấng theo lực cắt

155
7

156

6.4. Tính toán tiết diện nghiấng chịu mômen uốn

165

6.5. Khoảng cách lớn nhất của cốt ngang

169

6.6. Ví dụ tính toán

170

2.

Chương 7. cấu kiện chịu nén - tính toán theo cường độ
7.1. Khái quát chung

'

/'.

,

182

7.2. Ảnh hưởng của uốn dọc

183

7.3. Cấu kiện có tiết diện chữ nhật và tiết diện chữ I cốt thép
đối xứng
/)

185

7.4. Cấu kiện cể tiết diện vành khuyên
7.5. Cấu kiện chịu lực nén trước Ậ

192
196

'í

Chương 8. Câu kiện chịu kéo - tính toán theo cường độ
Ị

ị

/ỉ • ■ ■

8.1. cấu kiện chịu kéo đúng tâm

‘

\

203

Ị ịị
8.2. Câu kiện tiêt diện chữ nhật khi lực dọc đặt trong mặt phangỊ /"
đối xứng
/
8.3. Trường hợp tổng quát tính toán tiết diện thẳng góc của \
cấu kiện chịu kéo lệch tâm
Ị
8.4. Tính toán theo tiết diện nghiêng đối với trường họp cấu
kiện chịu kéo
8.5. Ví du tính toán

Ả

203

Ịị

206
207
\

208

A(
yỊO Chương 9. Tính toán cấu kiện bêtông ứng suất trước theo sự hình'thành,
mử rộng và khép...
PGS.TS. NGUYN TN CHƯƠNG
KT CU BÊ TÒNG
ÚNG SUÁT TRƯC
NHÀ XUT BN XÂY DNG
H NÔI-2010
Sách kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước - Người đăng: Phan Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
337 Vietnamese
Sách kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước 9 10 553