Ktl-icon-tai-lieu

Sách thực hành hàn khi

Được đăng lên bởi tranhieu_05
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 3708 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Dù ¸n JICA – HIC
1

Hµn khÝ – tËp

Bµi 1: Sö dông, b¶o dìng thiÕt bÞ vµ dông cô hµn khÝ
Môc ®Ých:
H×nh thµnh kü n¨ng sö dông, b¶o dìng thiÕt bÞ vµ dông cô hµn khÝ.
VËt liÖu:
- KhÝ axªtylen vµ khÝ « xy.
- Níc xµ phßng.
ThiÕt bÞ vµ dông cô:
- Van gi¶m ¸p b×nh « xy.
- Van gi¶m ¸p b×nh axªtylen.
- Ch×a vÆn van b×nh khÝ.
- Má lÕt.
- Má hµn.
- BÐp hµn.
- èng dÉn khÝ.

I. L¾p van gi¶m ¸p vµo b×nh khÝ
1. Thæi s¹ch bôi bÈn tríc khi l¾p van gi¶m ¸p.
- Quay cöa x¶ khÝ vÒ phÝa tr¸i ngêi thao t¸c.
- Më vµ ®ãng nhanh van b×nh khÝ tõ (1 ~ 2) lÇn.

3

Dù ¸n JICA – HIC
1

Hµn khÝ – tËp

- §Ó tay quay t¹i van cña b×nh.

2. L¾p van gi¶m ¸p « xy.
- KiÓm tra gio¨ng cña van gi¶m ¸p.
- L¾p van gi¶m ¸p « xy vµo b×nh sao cho lç x¶ khÝ cña van an toµn quay
xuèng phÝa díi.
- Dïng má lÕt xiÕt chÆt ®ai èc.

3. L¾p van gi¶m ¸p axªtylen.
- KiÓm tra c¸c h h¹i cña gio¨ng.
- §iÒu chØnh phÇn dÉn khÝ vµo van gi¶m ¸p nh« ra khái mÆt trong cña g¸
kÑp kho¶ng 20 mm.
- §Ó van gi¶m ¸p nghiªng kho¶ng 450.

4

Dù ¸n JICA – HIC
1

Hµn khÝ – tËp

- XiÕt chÆt g¸ kÑp.

4. Níi láng vÝt ®iÒu chØnh van gi¶m ¸p.
Níi láng vÝt ®iÒu chØnh tíi khi quay nhÑ nhµng.

5. Më van b×nh khÝ.
- Kh«ng ®øng phÝa tríc van gi¶m ¸p.
- Quay ch×a vÆn më van b×nh khÝ nhÑ nhµng kho¶ng 1/2 vßng.
- KiÓm tra ¸p suÊt b×nh khÝ trªn ®ång hå ¸p suÊt cao.
- §Ó ch×a vÆn trªn van b×nh khÝ.

5

Dù ¸n JICA – HIC
1

Hµn khÝ – tËp

6. KiÓm tra rß khÝ.
- Dïng níc xµ phßng ®Ó kiÓm tra.
- KiÓm tra c¸c bé phËn sau:
+ Van b×nh khÝ.
+ Chç l¾p ghÐp gi÷a van gi¶m ¸p vµ b×nh khÝ.
+ Chç l¾p ghÐp gi÷a vÝt ®iÒu chØnh vµ th©n van gi¶m ¸p.
+ Chç l¾p ®ång hå ®o ¸p suÊt.

 Tham kh¶o:
1. Bé b¶o hé lao ®éng.
- T¹p dÒ.
- KÝnh hµn.
- G¨ng tay.
6

Dù ¸n JICA – HIC
1

Hµn khÝ – tËp

- Giµy.

KÝnh hµn

G¨ng tay

T¹p dÒ

Giµy

2. Dông cô cho hµn khÝ.

7

Dù ¸n JICA – HIC
1

Hµn khÝ – tËp

Bóa tay

ChÊm dÊu

Dòa

Bé que th«ng bÐp hµn

Thíc l¸

Ch×a vÆn

Mòi v¹ch

Má lÕt

K×m kÑp

K×m c¾t

Bµn ch¶i s¾t
BËt löa

3. VËn chuyÓn b×nh khÝ.
- Tríc khi vËn chuyÓn ®ãng van b×nh cÈn thËn.
- Th¸o van gi¶m ¸p.
- Buéc chÆt b×nh.
- Kh«ng ®îc l¨n hoÆc kÐo b×nh khÝ.

8

Dù ¸n JICA – HIC
1

Hµn khÝ – tËp

4. CÊu t¹o van b×nh « xy.
 VÝt ®iÒu chØnh.
 §ai èc h·m.
 Gio¨ng.
 Th©n van.
 §Çu l¾p van gi¶m ¸p.

9

Dù ¸n JICA – HIC
1

Hµn khÝ – tËp

5. C¸ch xö lý khi ph¸t hiÖn rß rØ khÝ.
- Rß khÝ tõ vÝt ®iÒu chØnh cña van b×nh khÝ.
+ Më vÝt ®iÒu chØnh hÕt cì ®Ó Ðp th©n van vµo gio¨ng.
+ XiÕt chÆt vÝt ®iÒu chØnh xong vÆn ®ai èc h·m vµ thay gio¨ng.
- Rß khÝ tõ ®Çu l¾p van gi¶m ¸p.
+...
Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp
1
Bµi 1: Sö dông, b¶o dìng thiÕt bÞ vµ dông cô hµn khÝ
Môc ®Ých:
H×nh thµnh kü n¨ng sö dông, b¶o dìng thiÕt bÞ vµ dông cô hµn khÝ.
VËt liÖu:
- KhÝ axªtylen vµ khÝ « xy.
- Níc xµ phßng.
ThiÕt bÞ vµ dông cô:
- Van gi¶m ¸p b×nh « xy.
- Van gi¶m ¸p b×nh axªtylen.
- Ch×a vÆn van b×nh khÝ.
- Má lÕt.
- Má hµn.
- BÐp hµn.
- èng dÉn khÝ.
I. L¾p van gi¶m ¸p vµo b×nh khÝ
1. Thæi s¹ch bôi bÈn tríc khi l¾p van gi¶m ¸p.
- Quay cöa x¶ khÝ vÒ phÝa tr¸i ngêi thao t¸c.
- Më vµ ®ãng nhanh van b×nh khÝ tõ (1 ~ 2) lÇn.
3
Sách thực hành hàn khi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách thực hành hàn khi - Người đăng: tranhieu_05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Sách thực hành hàn khi 9 10 979