Ktl-icon-tai-lieu

Sàn dự ứng lực

Được đăng lên bởi vanhungdp007
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
Lêi c¶m ¬n
lêi cam ®oan
Môc lôc...............................................................................................Trang 1
B¶ng ký hiÖu vµ ch÷ viÕt t¾t sö dông trong luËn v¨n.............................................
4
Më ®Çu.................................................................................................................
6
* Lý do nghiªn cøu.................................................................................................
6
* Môc ®Ých nghiªn cøu...........................................................................................
6
* Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu........................................................................................
6
* Ph¹m vi nghiªn cøu..............................................................................................
6
Ch¬ng 1: tæng quan vÒ sµn bª t«ng cèt thÐp øng lùc tríc vµ C¸c quy ®Þnh chung......................................................................
7
1.1 Tæng quan vÒ sµn bª t«ng cèt thÐp øng lùc tríc..............................................
7
1.2 C¸c quy ®Þnh chung..........................................................................................
11
1.2.1 T¶i träng.........................................................................................................
11
1.2.2 Tæ hîp t¶i träng..............................................................................................
13
1.2.3 Bª t«ng...........................................................................................................
15
1.2.4 Cèt thÐp cêng ®é cao.....................................................................................
16
1.2.5 C¸c vËt liÖu kh¸c............................................................................................
21
1.2.6 Kho¶ng c¸ch, líp b¶o vÖ cèt thÐp.................................................................
22

2
1.2.7 Neo.................................................................................................................
23
1.2.8 Nèi chång.......................................................................................................
26
1.2.9 C¬ cÊu dÉn híng............................................................................................
27
1.2.10 C¬ cÊu øng suÊt tríc....................................................................................
28
Ch¬ng 2: Quy tr×nh thiÕt kÕ ..................................................................
30
2.1 C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ...
Lêi c¶m ¬n
lêi cam ®oan
Môc lôc...............................................................................................Trang 1
B¶ng ký hiÖu vµ ch÷ viÕt t¾t sö dông trong luËn v¨n.............................................
4
Më ®Çu.................................................................................................................
6
* Lý do nghiªn cøu.................................................................................................
6
* Môc ®Ých nghiªn cøu...........................................................................................
6
* Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu........................................................................................
6
* Ph¹m vi nghiªn cøu..............................................................................................
6
Ch¬ng 1: tæng quan vÒ sµn bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr-
íc vµ C¸c quy ®Þnh chung......................................................................
7
1.1 Tæng quan vÒ sµn bª t«ng cèt thÐp øng lùc tríc..............................................
7
1.2 C¸c quy ®Þnh chung..........................................................................................
11
1.2.1 T¶i träng.........................................................................................................
11
1.2.2 Tæ hîp t¶i träng..............................................................................................
13
1.2.3 Bª t«ng...........................................................................................................
15
1.2.4 Cèt thÐp cêng ®é cao.....................................................................................
16
1.2.5 C¸c vËt liÖu kh¸c............................................................................................
21
1.2.6 Kho¶ng c¸ch, líp b¶o vÖ cèt thÐp.................................................................
22
1
Sàn dự ứng lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sàn dự ứng lực - Người đăng: vanhungdp007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Sàn dự ứng lực 9 10 573